Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

FNs utviklingsprogram (UNDP)

Hvordan jobber UNDP? 

FNs utviklingsprogram, UNDP, er et av FNs mest sentrale fond og programmer. UNDP leder arbeidet med FNs bærekraftsmål for 2030, som ble vedtatt av FNs 193 medlemsland 25. september 2015.
UNDP ble opprettet i 1966 for å drive fattigdomsbekjempelse. I dag har FNs utviklingsprogram et budsjett på omlag 5 milliarder dollar og er det største og viktigste programmet i FN-systemet. 

UNDPs mandat er å arbeide for langsiktig utvikling ved å bistå landene med rådgivning, politikkutforming og –gjennomføring spesielt innenfor disse tre hovedområdene:

  • bærekraftig utvikling
  • demokratisk styresett og fredsbygging
  • klima, katastrofeforebygging og gjenoppbygging

UNDP kommer årlig ut med en rapport, Human Development Report, som gir oss status på den menneskelige utviklingen i verden 

Hvordan er UNDP organisert? 

UNDP står i en særstilling i FN-systemet, som bindeledd mellom arbeidet sentralt og på landnivå. UNDP samordner og integrerer FNs samlede utviklingsaktiviteter. Samordningen skjer gjennom UNDG (FNs utviklingsgruppe) i New York og gjennom UNDAF (FNs rammeverk for utvikling) på landnivå.

UNDP er med sitt nett av land- og regionkontorer en god representant for FNs målsetting om universell tilstedeværelse. UNDPs styrke på landnivå ligger særlig i rollen som nøytralt bindeledd ("honest broker") mellom myndighetene og de bilaterale giverne. For å oppfylle rollen som nøytral partner er UNDP avhengig av et godt tillitsforhold til andre aktører.

Norge og de andre nordiske landene er viktige samarbeidsland og bidragsytere til UNDP. UNDP har derfor et nordisk informasjonskontor i København med representanter i Norge. 

Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017. 

Lær mer

Temaside om fattigdom 

Temaside om bærekraftig utvikling 

Se alle bærekraftsmålene 

UNDPs egne sider