[[suggestion]]
Biologisk mangfold

Forklaring

Statistikken er en basert på Rødlisteindeksen ("Red List Index") fra organisasjonen International Union for Conservation of Nature, og viser i hvilken grad det lokale biologiske mangfoldet står i fare for utryddelse.

Tap av biologisk mangfold som følge av jakt, byggeprosjekter og klimaendringer er en stor utfordring verden over. Mange krypdyr, fugler og pattedyr trues av utryddelse.

Rødlisteindeksen er en indikator på hvor raskt biologisk mangfold forsvinner og en del av FNs bærekraftsmål delmål nummer 15.5.1

FNs bærekraftsmål 15

Livet på land

FNs bærekraftsmål nummer 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Bærekraftsmålet har 9 delmål og 14 indikatorer som blant annet måler hvordan man forvalter skog, fjell og artsmangfold, og hvor mye som blir bevart. I tillegg handler det om internasjonale avtaler og internasjonal bistand.

Les mer om FNs bærekraftsmålAbonner på nyhetsbrev: