[[suggestion]]
Skogarealer

Forklaring

Avskoging er et enormt problem over store deler av verden. Skogen forsvinner av flere årsaker, blant annet på grunn av utvidelse av byområder, industri, veier og annen infrastruktur, landbruk og for å bruke ved som brensel. 

Avskoging skaper flere problemer, blant annet tap av dyrearter og biologisk mangfold. Skog er også viktig i kampen mot global oppvarming og klimaendringer, fordi planter absorberer CO2 og omdanner dette til oksygen.

Indikatoren er en del av FNs bærekraftsmål nr 15.1 som vil sikre bevaring, gjenoppbygging og bærekraftig bruk av jorden innen 2020,  i samsvar med internasjonale avtaler

>
Intakte skogsområder er store områder av skog hvor menneskelige inngrep er begrenset.
FNs bærekraftsmål 15

Livet på land

FNs bærekraftsmål nummer 15 har som mål å beskytte, gjenopprette og fremme bærekraftig bruk av økosystemer, sikre bærekraftig skogforvaltning, bekjempe ørkenspredning, stanse og reversere landforringelse samt stanse tap av artsmangfold.

Bærekraftsmålet har 9 delmål og 14 indikatorer som blant annet måler hvordan man forvalter skog, fjell og artsmangfold, og hvor mye som blir bevart. I tillegg handler det om internasjonale avtaler og internasjonal bistand.

Les mer om FNs bærekraftsmålAbonner på nyhetsbrev: