[[suggestion]]
Tenåringsfødsler

Forklaring

Tallene viser ikke alle dimensjoner ved tenåringsgraviditet, siden det er bare levendefødte barn som er regnet med. Dødfødte, spontanaborter og fremkalte aborter er ikke tatt med.

FNs bærekraftsmål ønsker å redusere tenåringsgraviditet siden tidlige fødsler utgjør en mye større risiko både for mor og barns liv. I tillegg forhindrer ofte tidlige svangerskap jenters mulighet til utdanning, arbeid og annen utvikling. Informasjon om prevensjon og bedre helsetilbud kan være med på å hindre dette.

Indikatoren 3.7.2 er en del av FNs bærekraftsmål nummer 3  som blant annet handler om å sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert informasjon om familieplanlegging, samt å sikre dette inn med nasjonale strategier og programmer. 

FNs bærekraftsmål  3

God helse

FNs bærekraftsmål nummer 3 skal sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder.

Målet har 13 delmål og 27 indikatorer som blant annet måler om vi klarer å redusere barnedødeligheten, mødredødeligheten, øke levealderen og begrense spredning av  smittsomme sykdommer. 

Les mer om FNs bærekraftsmål nummer 3 Abonner på nyhetsbrev: