[[suggestion]]
FN-rollespill
Fag:
Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
FN, Konflikter, fred og sikkerhet

Rollespill er en deltagende metode som vekker engasjement hos elevene og gir dem en langvarig læringseffekt. Ved å simulere et møte i Sikkerhetsrådet er alle elevene delaktige, og de får føle på kroppen hvilke utfordringer FN står overfor.

Jeg blir både stolt og glad av å se at elevene vokser. Rollespill som metode er fenomenalt fordi det påvirker hjertene, og det er hjertene som må påvirkes for å skape gode holdninger.

Kari Wenche Nordvik Lærer ved St.Olav videregående skole

Slik foregår spillet

Elevene sitter i landgrupper for å simulere FNs sikkerhetsråd. Spillet begynner med at hver landdelegasjon holder et åpningsinnlegg om sitt lands synspunkter vedrørende konflikten. Deretter er det debatt og kommentarer til hverandres innlegg, for å prøve å overbevise de andre om sitt lands synspunkter. I andre halvdel av dagen må delegatene prøve å komme fram til ett eller flere resolusjonsforslag, som så skal stemmes over til slutt. Målet er å komme til enighet om hvordan FN og verdens land kan løse konflikten på best mulig måte. Rollespillet styres av en president fra FN-sambandet.

Påmelding og pris

FN-rollespill koster kr 1000 for FN-skoler, og kr 2000 for andre skoler. FN-rollespill tilbys til skoler over hele landet, avhengig av kapasitet. Kontakt ditt nærmeste kontor for å avtale FN-rollespill.

Lærerveiledning

Rollespillet for skoleåret 2018/19 dreier seg om hvordan verdenssamfunnet skal forholde seg til konflikten i Jemen. Denne konflikten har pågått i flere år, men har som regel kommet i skyggen av Syria. Den er nok derfor ikke like godt kjent for elevene.

I arbeidet med rollespillet bør det derfor settes av en del tid til forarbeid. Elevene bør ha oversikt over konfliktlinjene, og vite hva de skal debattere på møtet i FNs sikkerhetsråd. Med et godt forarbeid vil det garantert bli et lærerikt og godt rollespill med en så aktuell konflikt som utgangspunkt. Dette dokumentet er et forslag til hvordan forarbeidet kan legges opp. Det kan selvsagt hende du må gjøre tilpasninger ut fra elevgruppen slik du kjenner den.

Det er en fordel om elevene starter arbeidet på skolen, i stedet for å lese hjemme på egenhånd. Stoffet kan virke vanskelig ved første gjennomlesning. Noe av forarbeidet kan likevel gjøres hjemme, avhengig av hvor mye tid dere har mulighet til å sette av på skolen.

Elevene i klassen vil ha ulike forutsetninger for å sette seg inn i stoffet, og vi har derfor delt dokumentene inn i tre kategorier. De viktigste dokumentene må alle lese for å kunne ha et godt utbytte av rollespillet. Deretter er det to nivåer til; bør leses og kan leses, som er veldig nyttig å lese for de elevene som har kapasitet til det. Dokumentene handler både om den aktuelle konflikten, og om tips og regler for rollespillet.

Dokumentet etterarbeid er tenkt som refleksjonsoppgaver etter endt rollespill, enten i plenum eller i små grupper. Vi har også lagt ved et dokument som heter Strategidokument. Dette er ment som en hjelp for elevene til å strukturere seg i forberedelsene til hva de skal si og mene i debatten. (De beskrevne ansvarsområdene til hver delegat er satt opp for moro skyld, elevene trenger ikke dele ansvarsområdene mellom seg).

Du finner alle dokumentene og lenkene som elevene trenger her.

Trinn 1: Å sette seg inn i konflikten

De viktigste dokumentene om konflikten er konfliktprofilen for Jemen på fn.no, og scenario-teksten. Scenarioet tar utgangspunkt i den faktiske situasjonen pr august 2018. Det er lurt å begynne med å lese konfliktprofilen for å få et overblikk over situasjonen. Vi anbefaler derfor en lærerstyrt økt etter første gjennomlesing, med diskusjon i plenum.

Etter en gjennomgang av teksten i plenum kan elevene gå sammen to og to for å jobbe med konflikten. Her er noen spørsmål elevene kan besvare så godt de kan hver for seg, før de sammenligner svarene med sidemannen. Til slutt kan de bruke teksten til å finne de svarene de mangler.

 1. Hvilke to grupperinger er hovedmotstandere i Jemen?
 2. Hvem er i dag president i Jemen?
 3. Hvilken viktig hendelse i 2015 var det som utløste krigen i Jemen?
 4. Hvilket land leder koalisjonen som med tillatelse fra Jemens president bomber houthiene i Jemen
 5. Hvilke veto-land i FNs sikkerhetsråd har gitt sin støtte til denne bombingen?
 6. Hva er det Saudi-Arabia beskylder Iran for?
 7. Hvor stor andel av Jemens befolkning har behov for humanitær hjelp?

Trinn 2: Å sette seg inn i rollespillet

Sikkerhetsrådet

I tillegg til å sette seg inn i konflikten, må elevene også sette seg inn i rollespill som metode. Dette er særlig viktig hvis de ikke har vært med på det tidligere. I dette rollespillet er det FNs sikkerhetsråd som simuleres. Derfor er det lurt å begynne denne delen av forberedelsen med å se filmen om Sikkerhetsrådet, og gjerne lese teksten også. Her får elevene en innføring i Sikkerhetsrådets sammensetning, debatten rundt vetoretten etc. Det kan være lurt med en samtale i plenum etter at teksten er lest, slik at alle har en felles forståelse av hvordan Sikkerhetsrådet er satt sammen og hvilken myndighet det har. Det er også lurt å snakke litt om vetoretten. En morsom måte å lære om Sikkerhetsrådet, er å spille spillet på opplev.fn.no og sette seg inn i informasjonen som finnes der. Dette kan elevene godt gjøre hjemme. Ytterligere informasjon om FN kan de få ved å se filmen om FNs historie.

Landdelegasjoner

Etter at elevene har blitt kjent med konflikten, scenarioet og Sikkerhetsrådet, kan de deles inn i landdelegasjoner – en for hvert medlem i Sikkerhetsrådet. I dette rollespillet er i tillegg Saudi Arabia, Iran og Jemen invitert til møtet, selv om de ikke sitter i Sikkerhetsrådet til vanlig. De er invitert fordi de har en sentral rolle i konfliktscenarioet. Inviterte land har talerett, men ikke stemmerett.

Det er viktig at elevene får nok tid til å sette seg inn i landet sitt. De bør begynne med å lese landprofilen på fn.no. Deretter kan de oppsøke utfyllende informasjon på nettet eller i bøker. I landprofilen står det noen hint om hva det er sannsynlig at de ulike landene vil fokusere på i debatten. På denne måten hjelper vi elevene litt på vei, samtidig som vi legger til rette for en spennende og variert debatt med noen motsetninger på bordet. Men forklar gjerne til elevene at de ikke er bundet til å bare bruke disse argumentene.

I scenarioteksten er det mange poenger å gripe tak i. Dette gjør at all bakgrunnsinformasjonen blir nyttig og elevene må selv prøve å vinkle diskusjonen etter hva som passer for det landet de representerer. Det ligger mye makt i å klare å styre diskusjonen dit de vil selv. I dokumentet handlingsalternativer finner elevene en del forslag til hva de kan jobbe for i debatten, men det er selvsagt lov å lansere egne løsninger også.

Trinn 3: Å skrive en resolusjon

Som en forberedelse til rollespillet har vi laget noen dokumenter med regler, tips og annen nyttig informasjon. Dette er det viktig at elevene setter seg inn i før rollespillet begynner. En egen økt hvor elevene øver på å skrive resolusjoner, og kanskje også skriver utkast til resolusjoner som de kan ha med på rollespillet, er svært nyttig.

Elevene kan gå sammen to og to, og lese disse dokumentene:

 • Hvordan skrive en resolusjon
 • Debattregler
 • Råd og tips til elevene

Deretter øver de på å skrive resolusjonstekster, og gir hverandre tilbakemelding.

Lykke til!

Etterarbeid 

Etter endt rollespill kan det være lurt å ta en samtale i klassen om hvordan elevene opplevde spillet. Det kan være mange som sitter igjen med spørsmål, poenger de ikke fikk brukt, eller rett og slett et behov for å snakke gjennom opplevelsen. For å øke læringseffekten av rollespillet har vi derfor satt opp noen refleksjonsoppgaver som kan gjøres muntlig i plenum. Spørsmålene kan også diskuteres i mindre grupper hvis dere foretrekker det.

Kompetansemål

Kompetansemål 8.-10. trinn

Samfunnsfag

 • gjere greie for hovudprinsippa i FN-pakta, FNs menneskerettserklæring og sentrale FN-konvensjonar, mellom anna ILO-konvensjonen om urfolks rettar, vise korleis dei kjem til syne i lovgjeving, og drøfte konsekvensar av brot på menneskerettar
 • drøfte årsaker til og verknader av sentrale internasjonale konfliktar på 1900- og 2000-talet

Norsk

 • delta i diskusjoner med begrunnede meninger og saklig argumentasjon


Kompetansemål vgs

Samfunnsfag vg1/vg2

 • definere omgrepet makt og gje døme på korleis makt blir brukt i verdssamfunnet
 • finne døme på ulike typar konfliktar og menneskerettsbrot og drøfte kva FN og andre internasjonale aktørar kan gjere

Politikk og menneskerettigheter

 • gjøre rede for rettsregler og avtaler i internasjonal politikk og deres bruksområder
 • sammenlikne former for makt og maktbruk og vurdere internasjonale aktørers rolle i verdenssamfunnet
 • drøfte problemstillinger om fred og sikkerhet, økonomi, miljø, utvikling og bistand i tilknytning til internasjonalt samarbeid
 • beskrive og vurdere internasjonale konflikt- og problemområder

Norsk vg1

 • lytte til og vise åpenhet for andres argumentasjon og bruke relevante og saklige argumenter i diskusjoner

Norsk vg2

 • bruke kunnskap om retoriske appellformer i diskusjoner og presentasjoner


Nyttige dokumenter til rollespillet

Stikkord

 • 10.trinn
 • Jemen
 • Konflikt
 • Lærer
 • Norsk
 • Rollespill
 • VGS

For spørsmål og bestilling, ta kontakt med ditt nærmeste kontor

Øyvind Gjerde

Øyvind Gjerde

Seniorrådgiver (Rogaland) 52 90 07 10
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Hordaland, Sogn og Fjordane) 55 54 84 91 / 970 03 087
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Tim Dassler

Tim Dassler

Rådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 01 / 483 53 465
Mette Bjerkaas

Mette Bjerkaas

Regionleder Øst 95 80 66 89
Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere