[[suggestion]]
55 prosent av verdens befolkning dekkes ikke av noen former for sosial sikkerhet

Denne artikkelen er over fem år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.29. november publiserte FNs arbeidsorganisasjon ILO en ny rapport om den rollen sosial sikkerhet (social protection) spiller for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten gir en oversikt over ulike trender omkring sosial sikkerhet i verden i dag, og viser ulikheter mellom land.

Sosial sikkerhet er avgjørende for å nå FNs bærekraftsmål. Rapporten fra ILO fokuserer spesielt på bærekraftsmål 1.3:

«Innføre nasjonalt tilpassede ordninger for sosial sikkerhet for alle, inkludert minimumsstandarder, og innen 2030 nå de fleste fattige og sårbare».

ILO beregner at det er bare 29 prosent av verdens befolkning som er dekket av slike ordninger. Det vil si at hele 71 prosent av verdens befolkning – altså 5,2 milliarder mennesker – ikke, eller kun delvis, er dekket av sosiale sikkerhetsordninger. Dette inkluderer 152 millioner arbeidsledige som ikke har arbeidsledighetstrygd, ifølge rapporten.

Hva er sosial sikkerhet?

Begrepet «sosial sikkerhet» er en sekkebetegnelse for en rekke økonomiske og sosiale rettigheter. ILO-konvensjon nr. 102 har en liste over hvilke ni rettigheter som faller inn under sosial beskyttelse. Listen inkluderer støtte til medisinsk hjelp, sykepenger, og trygd for arbeidsledighet, alderdom og yrkesskader.

Sosial sikkerhet er også en del av menneskerettighetene. I artikkel 9 i konvensjonen om økonomiske, sosiale og kulturelle rettigheter står det: «Konvensjonsstatene anerkjenner retten for enhver til sosial trygghet, innbefattet sosialtrygd». Dette innebærer at statene som har sluttet seg til konvensjonen må etablere en form for trygdeordninger. 

 

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: