[[suggestion]]
ILO: Kvinners jobber og lønninger knapt forbedret på 20 år

Jobbgapet for kvinner forblir en «vedvarende og skadelig virkelighet på det globale arbeidsmarkedet», ifølge en ny rapport fra Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO). Situasjonen er spesielt bekymringsfull i det globale sør, der nesten én av fire kvinner ikke finner seg en jobb, sammenlignet med 16,6 prosent av menn.

Dystert bilde

ILOs vurdering er basert på nye data samlet inn fra alle personer som søker arbeid, i motsetning til dem som er registrert som arbeidsledige.

— Dette tegner et mye mer dystert bilde av kvinners situasjon i arbeidslivet (...) (og) viser at kvinner fortsatt sliter mer med å finne arbeid sammenlignet med menn, ifølge ILO.

15 prosent av kvinner i arbeidsfør alder globalt vil gjerne jobbe, men har ikke jobb, sammenlignet med 10,5 prosent av menn. Arbeidsledighetsnivåene derimot er svært like for begge kjønn, «fordi kriteriene som brukes til å definere arbeidsledighet har en tendens til å ekskludere kvinner i uforholdsmessig stor grad,» mener ILO.

Kvinner holdt tilbake

Familieansvar, inkludert ulønnet omsorgsarbeid, er blant årsakene til at kvinner blir særlig berørt når de søker etter arbeid.

— Disse aktivitetene kan hindre dem, ikke bare i å bli ansatt, men også fra aktivt å søke arbeid eller være tilgjengelig for arbeid på kort varsel, uttalte ILO. Å være tilgjengelig for arbeid er en forutsetning for arbeidsledighetsregistrering.

Kvinners inntekter er lavere enn menns inntekter, blant annet fordi færre kvinner står i jobb, ifølge ILO. Globalt, for hver dollar (ca. 10 kroner) menn tjener fra jobben, tjente kvinner bare 51 cent (ca. litt over fem kroner).

Mannlig lønnsskjevhet

Det er betydelige forskjeller mellom regioner. Lav- og lavmiddelinntektsland ser langt større kjønnsforskjeller i inntekt. I disse landene tjener kvinner henholdsvis 33 cent og 29 cent for hver dollar menn tjener.

I høyinntektsland og øvre middelinntektsland havner kvinners relative arbeidsinntekt på henholdsvis 58 og 56 cent per dollar tjent av menn.

Ifølge statistisk sentralbyrå utgjorde kvinners lønn i Norge i gjennomsnitt 87,6 prosent av menns lønn i 2022. De mener dette i stor grad kan forklares ved at det er langt flere menn enn kvinner blant de med aller høyest lønn.

— Kjønnsbalansegapet når det gjelder tilgang til sysselsetting og arbeidsforhold er større enn tidligere antatt, spesielt i mindre rike land, samtidig som tempoet i fremgangen går skuffende sakte, sa ILO.

Ifølge FN-organisasjonen lå den globale arbeidsledigheten på 5,8 prosent i 2022, under gjennomsnittsratene i de to tiårene før pandemien, og den anslås å holde seg på det nivået i 2023.

Stikkord

  • Arbeidsrettigheter
  • ILO
  • Kvinners rettigheter
  • Likestilling

Abonner på nyhetsbrev: