[[suggestion]]
Avtalen om forbud mot atomvåpen

Vedtatt

07.07.2017

Les mer på engelsk

Treaty on the prohibition of nuclear weapons

Avtalen ble åpnet for at land kan skrive under fra 20. september 2017. Avtalen skulle tre i kraft 90 dager etter at 50 land hadde bundet seg juridisk til avtalen gjennom å ratifisere den. Det skjedde 24. oktober 2020, som betyr at avtalen trådte i kraft 22. januar 2021.

Per 20. september 2023 er det 69 land som har sluttet seg til avtalen.

Den internasjonale kampanjen for forbud mot atomvåpen (ICAN) mottok Nobels fredspris i 2017, blant annet for sitt arbeid med avtalen om forbud mot atomvåpen. 

Norge var ett av rundt 40 land som ikke deltok i forhandlingene om avtalen. Sverige stemte for forbudet, som eneste nordiske land. 122 land stemte for avtalen. Danmark, Finland og Island stemte heller ikke.

Hvorfor er ikke Norge medlem?

FN-sambandet kontaktet Utenriksdepartementet om hvorfor Norge ikke har ratifisert denne konvensjonen.

Her er Utenriksdepartementets svar (5. juni 2023):

"Norge kan ikke slutte seg til Avtalen om forbud mot kjernevåpen da det ville komme i konflikt med vårt NATO-medlemskap. Ingen NATO-land har signert eller ratifisert avtalen, ei heller noen stater med kjernevåpen. Viser for øvrig til utredning om dette spørsmålet fra 2018, som hadde bred støtte i Stortinget:  Utredning om Traktaten om forbud mot kjernevåpen (Forbudstraktaten) - regjeringen.no."

Ifølge en rapport fra Folkerettsinstituttet ville en eventuell norsk tilslutning til avtalen om forbud mot atomvåpen være forenlig med Norges medlemskap i NATO, sett fra et juridisk perspektiv.       

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: