[[suggestion]]
Internasjonal dag for å beskytte utdanning mot angrep
Internasjonal dag for å beskytte utdanning mot angrep
En palestinsk elev viser frem skadene ved en FN-skole i flyktningleiren Jabalia på den nordlige Gazastripen etter at området ble angrepet 30. juli 2014. Minst seksten sivile, inkludert flere barn, mistet livet, og over 100 ble skadet i angrepet. Foto: UN Photo/Shareef Sarhan

Konflikter strekker seg gjerne over lang tid, og selv etter konfliktene løses vil unges liv preges i lang tid etterpå som følge av frarøvet utdanning. 

I dag har mer enn 75 millioner barn i verden behov for utdanningsstøtte som følge av at de bor i krise- eller krigsrammede land. 

Den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep markeres for å understreke viktigheten av å beskytte unges utdanning mot kriser og konflikt, og ivareta skolen som en arena for trygghet for elever og lærere.

Nøkkeltall

  • I 2020 var det 535 bekreftede angrep på skoler – en økning på 17 prosent sammenlignet med 2019.
  • I løpet av de siste fem årene ble mer enn 22 000 elever, studenter, lærere og akademikere skadet eller drept under angrep på utdanning grunnet væpnet konflikt eller usikkerhet i landet.
  • Mellom 2015 og 2019 ble det rapportert om angrep på utdanning i hele 93 land. 
  • I 34 land ble skoler og universiteter brukt til militære formål av væpnede styrker/grupper, mellom 2015 og 2019. Blant annet ble utdanningsinstitusjonene brukt som militærbaser, interneringssentre og våpenlagre.
  • I løpet av de siste fem årene skal statlige væpnede styrker eller væpnede grupper ha rekruttert elever til styrkene på skolens område i 17 land. 

Kilde: Education Under Attack 2020

Utdanning under angrep (Engelsk)

Utdanning redder liv

Utdanning er en menneskerett og alle barn har rett til å gå på skole. Dette er nedfelt i både verdenserklæringen for menneskerettigheter og barnekonvensjonen.

Utdanning gir barn muligheten til å tillære seg ferdighetene som behøves for å bidra til felleskapet og til å skape et godt liv for seg selv og sin familie. Gjennom utdanning kan vi løfte flere ut av fattigdom. 

Derfor må skolen må være en trygg arena der barn beskyttes mot trusler og kriser.

Under krisesituasjoner bidrar ikke skolen bare til framtidshåp, men også til normalitet i en kaotisk hverdag. Trygg tilgang til utdanning i konflikt og humanitære kriser er en av de viktigste investeringene i fred, sikkerhet og fattigdomsbekjempelse.

Uten tilgang til utdanning vil flere generasjoner av barn som lever i konflikt i dag vokse opp uten nødvendige ferdigheter og et stabilt grunnlag til å bygge et godt liv.

Utenfor skolen er barn lette mål for overgrep, utnyttelse og rekruttering til væpnede styrker og grupper. Barn som ikke får gå på skolen er også mer sannsynlige til å bli utsatt for barnearbeid, barneekteskap og seksuelle overgrep. 

At barns skolegang og velferd vernes er også med på å redusere sannsynligheten for fremtidige konflikter.

Utdanning er viktig for bærekraftig utvikling

I 2015 vedtok FNs medlemsland 17 mål for en bærekraftig fremtid. For å oppnå de 17 målene må god utdanning av verdenssamfunnet ligge til grunn. 

God utdanning er også et mål i seg selv. 

FNs bærekraftsmål nummer 4  sikter på "sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle". En god utdanning er grunnlaget for å forbedre menneskers liv. Jenter og gutter skal ha lik tilgang til utdanning med god kvalitet, og den skal være gratis. 

Dette gjelder også i kriser og konflikter. 

Ti delmål til FNs bærekraftsmål nr. 4

Respons: Erklæringen om trygge skoler

Det er hvert enkelt lands styresmakter som har hovedansvaret for å gi beskyttelse og sikre utdanning til alle.

I 2015 ledet Norge og Argentina en prosess blant FNs medlemsland for å utvikle en egen erklæring for å beskytte utdanning i væpnet konflikt. Dette resulterte i Erklæringen om trygge skoler

Erklæringen er en politisk forpliktelse til å bedre beskytte studenter, lærere, skoler og universiteter under væpnet konflikt, å støtte fortsettelsen av utdanning i krigstid, og å forhindre militær bruk av skoler.

Ved å godkjenne erklæringen forplikter statene seg til å sikre tilgang til trygg utdanning og til å utvikle utdanningssystemer som er konfliktfølsomme og fremmer respekt mellom sosiale eller etniske grupper.

Per april 2022 har 114 stater over hele verden sluttet seg til avtalen.

Historie

Den 28. mai 2020 vedtok FNs generalforsamling resolusjon A/RES/74/275 som opprettet den internasjonale dagen for å beskytte utdanning mot angrep.

Generalforsamlingens resolusjon sier at hvert enkelt lands regjering har hovedansvaret for å gi beskyttelse og sikre inkluderende og rettferdig kvalitetsutdanning på alle nivåer til alle elever, spesielt de i sårbare situasjoner.

Den understreker videre behovet for å intensivere innsatsen og øke finansieringen for å fremme trygge skolemiljøer i humanitære nødsituasjoner, beskytte skoler mot angrep, og lette tilgangen til utdanning i væpnede konfliktsituasjoner.

UNESCO og UNICEF hjelper medlemslandene med hvordan de kan sikre tilgang til kvalitetsutdanning i krisetider.

Lær mer:

Pågående konflikter i verden i dag

Barnekonvensjonen

Temaside fra UNICEF (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: