[[suggestion]]
Internasjonal dag for demokrati
Internasjonal dag for demokrati
En kvinne holder fram en finger med blekk som viser at hun har stemt ved presidentvalget i Timor Leste. Foto: UN photo/Bernardino

Sjølv om ikkje ordet "demokrati" er nemnd i FN-pakta, er demokrati ein av FN sine grunnverdiar. FN påpeikar imidlertid at det fins meir enn ein modell for demokrati.

Fleire av artiklane i FN si verdserklæring for menneskerettar kjem inn på tema som er knytta til demokrati. Blant desse er ytringsfridom, organisasjonsfridom, stemmerett samt rett til politisk deltaking.

Då FN oppretta den internasjonale dagen for demokrati, vedtok dei samtidig resolusjon A/62/7 (2007).  Der oppfordrar dei medlemslanda til å styrke nasjonale program retta mot promotering og konsolidering av demokrati.

FNs arbeid med demokrati ble meir direkte og omfattande etter den kalde krigen tok slutt. Sidan 1991 har FN bidratt i gjennomføringa av nasjonale val i meir enn hundre land. FNs støtte til gjennomføring av frie og rettferdige valg i et land er ofte ein del av FNs fredsbevarande eller fredsbyggjande operasjoner.

Måling av eit land sitt styresett etter demokrati, på ein skala frå 1 til 10.

Lær meir

Vår temaside om demokrati og medborgerskap

FNs bærekraftsmål nummer 16 om fred, rettferdighet og velfungerende institusjoner 

Undervisningsopplegg om demokrati

Abonner på nyhetsbrev: