[[suggestion]]
Internasjonal dag for kvinnelige dommere
Internasjonal dag for kvinnelige dommere
En dommers klubbe. Illustrasjonsfoto: Unsplash/Tingey Injury Law Firm

Den 10. mars markeres internasjonal dag for kvinnelige dommere. Dagen har som mål å styrke kvinners tilstedeværelse i rettsvesenet, med mål om å skape en bedre rettsstat.

Dagen markeres for første gang i 2022. 

Representasjonen av kvinner i rettsvesenet er viktig

Det er fortsatt et stykke igjen til lovene i verden sikrer kvinner, og de som definerer seg som kvinner, like rettigheter som menn.  

Kvinner har i snitt bare 75% av de samme, lovfestede rettighetene som menn har. Mange land har ulike lover for menn og kvinner, som bestemmer om kvinner har til adgang til å jobbe, starte egen bedrift, eie jord eller å motta arv. (Kilde: Verdensbanken). Kvinnelige dommere lever livene sine som kvinner, med de sosiale og kulturelle konsekvensene kvinner møter, og bringer disse levde erfaringene til sine rettslige handlinger.

Når kvinner inkluderes i rettsvesenet sikrer man kvinnelig perspektiv i rettsprosesser, og kvinnelige dommere styrker legitimiteten til domstolene ved å vise at de er åpne og tilgjengelige for de som søker rettferdighet.

Foruten å sikre at rettssystemet utvikles i takt med samfunnet, gir det også inspirasjon og motivasjon til yngre generasjoner av kvinner, som ser at det er rom og mulighet for å lykkes for dem i rettsvesenet. 

Strenge og lukkede rekrutteringsprosesser, kjønnsstereotypier, begrensede arbeidsmuligheter og motvilje er hovedfaktorene for at det er få kvinnelige dommere. Dermed er det viktig å aktivt jobbe for mer likestilling i hele samfunnet. 

Den internasjonale domstolen har gjennom årene bestått av 109 forskjellige dommere. Bare fire av disse har vært kvinner. For øyeblikket er tre av de 15 dommerne – som alle sitter i 9-års perioder – kvinner, inkludert rettens president, Joan E. Donoghue. Domstolen har høstet kritikk for å ikke etterleve forpliktelsen til likestilling. 

Kvinnelige dommere og bærekraftsmålene

Likestilling og myndiggjøring av alle kvinner og jenter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålen og derfor essensielt for å oppnå fremgang i bærekraftsmålene. 

Bærekraftsmål 5 sikter på å oppnå full likestilling mellom kjønnene, og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet. Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner, og diskriminerende lover og sosiale normer fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over egne liv. 

Ikon til FNs bærekraftsmål nummer 16: Fred og rettferdighet

Mål nr 16 - Fred og rettferdighet

Bærekraftsmål 16 sikter på å fremme fredelige og inkluderende samfunn for å sikre bærekraftig utvikling, sørge for tilgang til rettsvern for alle, og bygge velfungerende, ansvarlige og inkluderende institusjoner på alle nivåer.Dette innebærer å fremme kvinners stilling i rettssystemer og andre institusjoner. 

Historie

FNs generalforsamling erklærte i en resolusjon A/Res/75/274 den 29. april 2021 at skal Internasjonal dag for kvinnelige dommere skal markeres hvert år den 10. mars. 

Vedtaket understreket kvinners aktive deltakelse på lik linje med menn i beslutningstaking på alle nivåer som en grunnleggende sak for å oppnå likestilling, bærekraftig utvikling, fred og demokrati. 

Resolusjonen ble utarbeidet av staten Qatar, og viser et positivt skifte i regioner hvor kvinner historisk ikke har vært likestilt. Tre land i den arabiske regionen forbyr kvinner fra å være dommere, mens i tre andre er mindre enn én prosent av rettsvesenet kvinner (Kilde: UN Women)

Hvert år på denne datoen kan det internasjonale samfunnet nå samles for å feire fremgangen som er gjort og øke bevisstheten om utfordringene som ligger forut.

Lær mer

Tema: kvinner og likestilling

Internasjonal dag for sosial rettferdighet

Abonner på nyhetsbrev: