[[suggestion]]
Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter
Internasjonal dag for lese- og skriveferdigheter
FNs støtter voksenopplæring i Mali som en del av fredsbyggingsprosessen. Foto: UN Photo/Harandane Dicko

Utdanning er en menneskerettighet, og FN jobber for at alle mennesker skal ha mulighet til å lære å lese og skrive. Andelen barn som kan lese og skrive går opp, men det er fortsatt mange voksne som ikke har disse ferdighetene. To tredeler av dem er kvinner. 

Lese- og skriveferdigheter er utgangspunktet for videre læring, og gir også flere muligheter i arbeidslivet. Det blir enklere å delta i samfunnet, og enklere å forbedre sine egne levekår. Mulighetene for å få jobb, og muligheten til å gi barn og familien rett helsehjelp og ernæring, øker dersom man kan lese og skrive. 

  • 617 millioner barn og unge mangler opplæring til å lese og regne på det nivået de burde.
  • I første del av koronapandemien i 2020 stengte mange skoler. Denne nedstengingen avbrøt utdanningen til over 60 prosent av verdens studenter. 
  • Mangel på utdanning under og etter pandemien har gjort at andelen av tiåringer som bor i mellom- og lavinntektsland, som verken kan lese eller forstå en enkel tekst, har steget fra 57 prosent i 2019 til omtrent 70 prosent i 2022.  
  • Voksenopplæring i lesing og skriving har sjelden blitt tatt med i utdanningsplaner. Det har ført til at mange voksne aldri får den sjansen de burde hatt til å lære å lese og skrive. 

(Kilde: UNESCO)

Tema for 2023

I en stadig skiftende verden øker også ulikheter mellom land og befolkninger. Ifølge UNESCO, har andelen tiåringer i lav- og mellominntektsland som verken kan lese eller skrive, økt fra 57 prosent i 2019 til omtrent 70 prosent i 2022.

FNs tema for årets markering, er derfor «Å fremme lese- og skriveferdigheter i en verden i endring, for å bygge fredelige og bærekraftige samfunn».

Evnen til å lese og skrive henger tett sammen med hvor fredelige og bærekraftige samfunn er. En befolkning med gode leseferdigheter, har de beste forutsetningene for å ta utdanning, delta i arbeidslivet, engasjere seg i samfunnsliv og politikk, ta vare på helsen og bidra til en god utvikling av samfunnet. 

FNs bærekraftsmål 

Lese- og skriveferdigheter er en del av FNs bærekraftsmål nr. 4. om god utdanning, sier vi skal:

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

FNs bærekraftsmål nummer 4

Alle FNs medlemsland har forpliktet seg til et mål om at innen 2030 skal all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lære å lese, skrive og regne. 

Historie

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO) er sentral i arbeidet med å nå bærekraftsmålet om utdanning. Dette inkluderer arbeidet med å fjerne analfabetisme blant ungdom og voksne. 

Den internasjonale dagen for lese- og skriveferdigheter ble opprettet av UNESCO i 1966. Dagen skal være en påminnelse om at å lese og skrive er en menneskerettighet, sammen med retten til utdanning.  

Lær mer

FNs bærekraftsmål nummer 4

FNs organisasjon for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon (UNESCO)

Statistikk som viser graden av alfabetisme i verdens land 

Bærekraftsbiblioteket

Abonner på nyhetsbrev: