[[suggestion]]
Internasjonal kvinnedag
Internasjonal kvinnedag
Kvinner i Jakarta, Indonesia, møtes for å diskutere hvordan byen deres kan bli tryggere. Foto: UN Women/Ryan Brown

I forbindelse med det internasjonale kvinneåret i 1975 ble den internasjonale kvinnedagen etablert av FN i 1977. Dagen brukes til å markere kvinners kampsaker og rettigheter. I 2011 styrket FN sitt arbeid for kvinner da de slo sammen flere organer og opprettet UN Women. Det er ingen land i verden som kan si at de har nådd full likestilling.

Hvorfor feirer vi kvinnedagen?

Kvinnedagen er en av de største internasjonale dagene der mennesker samler seg for å feire verden over, og markeres årlig 8. mars. Det er en av de viktigste dagene i året for å feire kvinners sosiale, økonomiske, kulturelle og politiske prestasjoner, øke bevisstheten om kvinners rolle, og fremme likestilling mellom kjønnene.

Til tross for at mange land har kommet på lang vei, opplever mange kvinner og jenter fortsatt diskriminering basert på kjønn rundt om i verden. Dette omhandler blant annet vold i hjemmet, lavere lønn, mangel på rett til utdanning og helsetjenester. Derfor er dagen fortsatt svært viktig for å fremme kvinners posisjon i samfunnet.

Lilla, grønn og hvit er fargene som representerer den internasjonale kvinnedagen. Lilla symboliserer rettferdighet og verdighet, grønt symboliserer håp, og hvitt representerer renhet.

FNs bærekraftsmål handler om likestilling

FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Bærekraftsmål 5 handler om å oppnå likestilling og styrke jenter og kvinners stilling.

Jenter og kvinner opplever utstrakt diskriminering og vold i alle deler av verden. Diskriminering og undertrykkelse av kvinner er brudd på menneskerettighetene, og hindrer utvikling og fred.

Manglende tilgang til reproduktiv helse utgjør en av de største truslene mot kvinner verden over. Tvangsekteskap, menneskehandel og kjønnslemlesting er utbredt praksis. Bærekraftsmålene skal stoppe dette.

Samtidig må kvinners deltagelse og lederskap i beslutningsprosesser sikres. Både politikk og lovverk må endres dersom kvinner skal sikres like rettigheter til økonomiske ressurser som land, eiendom og arv, i tillegg til naturressurser.

Kvinners rettigheter er nedfelt i Kvinnekonvensjonen

Målet med FNs konvensjon om å avskaffe alle former for diskriminering mot kvinner, er å beskytte kvinners rettigheter, og forsterke likestillingsartiklene i de andre menneskerettighetskonvensjonene.

Kvinnekonvensjonen er basert på FNs erklæring om kvinners rettigheter, som ble vedtatt i 1967. Erklæringen var et resultat av iherdig jobbing fra FNs kommisjon for kvinners rettigheter (CSW).

FNs menneskerettighetskomiteer mener Norge har flere utfordringer knyttet til likestilling. De anbefaler blant annet at Norge:

  • jobber hardere for å minske lønnsgapet mellom kvinner og menn
  • sikrer at familieliv ikke har negativ effekt på kvinners lønn
  • vurderer å innføre midlertidig kvotering for å sikre at flere kvinner får lederstillinger i akademia.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: