[[suggestion]]
Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)
Verdensdagen for selvmordsforebygging (WHO)
Poster fra World Mental Health Day 2019

Verdens helseorganisasjon (WHO) om selvmord

WHO estimerer at rundt 703,000 mennesker tar selvmord hvert år. For hvert selvmord er det anslagsvis rundt 20 andre som forsøker å ta selvmord, eller har alvorlige tanker om selvmord.

På verdensbasis er det flere som dør som følge av selvmord enn av drap og krig til sammen. Selvmord er også den nest vanligste dødsårsaken for mennesker mellom 15 og 29 år. Det skjer i alle deler av verden, men 77 prosent av alle selvmord skjer i lav- og mellominntektsland.

WHO oppfordrer til kamp og globalt samarbeid for å redusere disse tallene - fordi selvmordsforebygging nytter.

Noen av de mest effektive tiltakene er å trene helsearbeidere i å oppdage og behandle psykiske lidelser, drive våpenkontroll, omtale selvmord varsomt og ansvarsfullt i media, og sørge for at personer med selvmordstanker får støtte og oppfølging fra mennesker rundt dem (WHO).

Det vil også ha forebyggende effekt dersom nasjonale myndigheter implementerer handlingsplaner for selvmordsforebygging.

I WHO sin handlingsplan for mental helse 2013-2020 forpliktet medlemslandene seg til å samarbeide internasjonalt for å redusere selvmordstallene med ti prosent innen 2020.

Markeringer også i Norge

Verdensdagen for selvmordsforebygging omfatter arrangementer og aktiviteter i over 70 land. Det er organisasjon International association for suicide prevention( IASP) som står for markering av dagen, med støtte fra WHO. I Norge koordinerer organisasjonen LEVE lokale arrangementer over hele landet.

Forebygging mot selvmord er en del av FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. 

God helse er FNs bærekraftsmål nummer tre, og en del av dette er er å hindre for tidlige dødsfall og fremme god mental helse og livskvalitet. Å forebygge mot selvmord er en del av FNs arbeid for en bærekraftig verden. 

Lær mer

WHO sine temasider om selvmord og fakta om selvmordsforebygging

Informasjon fra Nasjonalt senter for selvmordsforskning og -forebygging (NSSF)

LEVE sine nettsider om markeringen av Verdensdagen for selvmordsforebygging i Norge

Abonner på nyhetsbrev: