[[suggestion]]
Livet i havet

Bevare og bruke hav og marine ressursar på ein måte som fremjar berekraftig utvikling

Livet på jorda er avhengig av havet. Temperaturen, kjemien, strømmingane og livet i havet er det som driv dei globale systema som gjer det mogleg for menneska å leve på jorda.

14.1)

Innan 2025 forhindre og i vesentleg grad redusere alle former for havforureining, særleg frå landbasert verksemd, inkludert marin forsøpling og utslepp av næringssalt

les mer

14.2)

Innan 2020 forvalte og beskytte økosystema i havet og langs kysten på ein berekraftig måte for å unngå vesentlege skadeverknader, mellom anna ved å styrkje motstandsevna i økosystema og ved å setje i verk tiltak for å byggje dei opp att, slik at hava blir sunne og produktive

les mer

14.3)

Avgrense mest mogleg og sørgje for handtering av konsekvensane av forsuring av havet, mellom anna gjennom styrkt vitskapleg samarbeid på alle nivå

les mer

14.4)

Innan 2020 innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandane, få slutt på overfiske og ulovleg, urapportert og uregulert fiske og øydeleggjande fiskemetodar, og setje i verk vitskapleg baserte forvaltningsplanar for å tilbakeføre fiskebestandane på kortast mogleg tid, i det minste til dei nivåa som kan gje høgast mogleg berekraftig avkastning ut frå dei biologiske særtrekka til bestandane

les mer

14.5)

Innan 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområda, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitskaplege kunnskapen som er tilgjengeleg

les mer

14.6)

Innan 2020 forby visse former for fiskerisubsidiar som bidreg til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidiar som bidreg til ulovleg, urapportert og uregulert fiske, og dessutan unngå å innføre nye tilsvarande subsidiar, samtidig som ein erkjenner at ei føremålstenleg og effektiv særskild og differensiert behandling av utviklingslanda og dei minst utvikla landa bør vere ein integrert del av forhandlingane om fiskerisubsidiar i Verdshandelsorganisasjonen(*)(*) Samtidig vil det verte teke omsyn til dei pågåande forhandlingane i Verdens handelsorganisasjon, Doha-runden og erklæringa frå ministermøtet i Hongkong.

les mer

14.7)

Innan 2030 sikre at dei økonomiske fordelane ved berekraftig bruk av havressursar, mellom anna gjennom berekraftig forvaltning av fiskeri, akvakultur og turistnæring, i større grad kjem små utviklingsøystatar og dei minst utvikla landa til gode

les mer

14.a)

Styrkje vitskapleg kunnskap, byggje opp forskingskapasitet og overføre marin teknologi – og samtidig ta omsyn til kriterium og retningslinjer frå Den mellomstatlege oseanografiske kommisjonen for overføring av marin teknologi – med sikte på å betre tilstanden i havet og auke bidraget frå det marine artsmangfaldet til utviklinga i utviklingslanda, særleg i små utviklingsøystatar og dei minst utvikla landa

les mer

14.b)

Gje fiskarar som driv småskala fiske, tilgang til marine ressursar og marknader

les mer

14.c)

Styrkje bevaring og berekraftig bruk av hava og dei marine ressursane ved å gjennomføre folkeretten slik han er reflektert i FNs havrettskonvensjon, som utgjer rettsgrunnlaget for bevaring og berekraftig bruk av hava og dei marine ressursane, slik det også går fram av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want»

les mer

Over halvparten av oksygenet vi pustar inn kjem frå havet. Til tross for viktigheita av havet held menneska på jorda fram med å øydelegge det, som medfører at det ikkje lenger kan beskytte jorda som det skal.

Ettersom milliardar av menneske og dyr er avhengig av havet må det bli gjort mykje meir for å beskytte havet. Berekraftig bruk av hava i framtida må innebere stans av overfiske, hindring av forsøpling og forgifting, og vern av sårbare dyr og korallrev.

Korleis ligg verda an?

Aukande CO2-utslepp gjer havet varmare, surare og oksygenfattig. Dette trugar havets økosystem og dermed og havet som kjelde til mat for oss menneske. Det same gjer overfiske, forsøpling og forureining, blant anna av plastprodukt, kloakk og avrenning frå gjødsling på land.

  • Meir enn tre millionar menneske er heilt avhengige av havet som sitt levebrød.
  • Ein tredel av alle fiskebestandar er overfiska.
  • Når havet ikkje har nok oksygen døyr planter og dyr. Slike område blir kalla «daude soner» og antalet daude soner auka frå 400 til 700 mellom 2008 og 2019.  

Noko går i riktig retning. Vernet av sårbare havområde har auka betydeleg. Enkelte soner har blitt freda mot fiske og annan belastande aktivitet.

Kjelde: FNs berekraftsmålsrapport (2021)

Kva gjer Norge?

Kva gjer Norge bra?

Norge har utvikla reguleringsplan for Barentshavet, Norskehavet og Nordsjøen. Myndigheitene har og identifisert viktige område for biomangfald.

Fleire av fiskeartane som blir fiska kommersielt i norske farvatn, blir regulert på ein berekraftig måte.    

Kva gjer Norge ikkje så bra?

Fisketrålarane i norske farvatn får med seg ein del tilleggsfangst dei ikkje er ute etter. Dette rammar og truga artar.  

Norske myndigheiter manglar ein plan for bevaring av sjøfugl. Norge har ikkje nådd det nasjonale målet for ein berekraftig sjøfuglpopulasjon.     

Norge manglar eit juridisk instrument for oppretting av verna marine område i den økonomiske sona, som ligg utanfor 12 nautiske mil frå land. Det finst nesten ingen soner der det er forbode å fiske. Berre ein liten andel av korallreva nokon form form verna, og det er kun mot botntråling.

Eit anna problem er at den biologisk verdifulle iskantsona har blitt opna opp for olje- og gassverksemd. Myndigheitene har og tillate dumping av gruveavfall i norske fjordar dei siste åra, noko som øydelegg dei lokale økosystema.

Forureining av havet langs kysten generelt, frå industri, transport og byar, blir verande ei stor utfordring.

Kva gjer Norge internasjonalt?

Norge spelar ei viktig rolle i arbeidet med å opprette globale reglar for marin forsøpling. Vi støttar og initiativ som jobbar med å rydde havet og kystområde for søppel.

Norge har tatt initiativ til eit havpanel for berekraftig havøkonomi, med forpliktande samarbeid. Bistand til utviklingsland er ein del av strategien, i tillegg til å kjempe mot fiskerikriminalitet.

Hav og fiskeri har alltid vore viktig for Norge, og regjeringa har sagt at berekraftig hav er eit av dei prioriterte områda for Norge, nasjonalt og internasjonalt. 

I Norge har vi ein eigen havstrategi som skal hjelpe oss med berekraftig utvikling av fiskeriet og havområda. 

Kjelde: Norges statusrapport om berekraftsmåla (2021) 

Kva kan du gjere?

Vel sjømat som er fanga berekraftig

Du som forbrukar kan bidra til eit meir berekraftig fiske og havbruk ved å ta eit bevisst val når du et fisk eller skaldyr. Anten du et på ein restaurant eller i ein butikk, ikkje gløym å spørje dei som jobbar der om sjømaten deira blir produsert og fanga på ein berekraftig måte. Du kan og ete mindre sjømat for å ta vare på livet i havet.

Minimer plastbruk 

Plast i havet er eit stort problem. Det skader dyreliv, både i havet og langs kysten. Du kan bidra ved å redusere plastbruken din, eventuelt ved å kjøpe gjenbrukbare produkt. Pass og på at plastavfall hamnar i søpla. Viss ikkje endar det ofte i havet.   

Hald vatnet reint  

Rein natur betyr reint vatn. Ikkje hell ut farlege kjemikal, som måling og vaskemidlar, i naturen eller vasken. Rusk og rask, som Q-tips, tampongar og tanntråd, skal bli kasta i søpla – ikkje i do.

Rydd ei strand  

Kvart år hamnar fleire millionar tonn søppel i havet. Plukk opp rusk og rask du finn ute, og delta på strandryddedagar. Kanskje kan du organisere ein ryddedag sjølv?

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli berekraftig krev større endringar enn at du og eg som forbrukarar endrar våre vanar og vår livsstil, sjølv om det og er viktig. Større samfunnsendringar må til, og du kan spele ei viktig rolle i denne samfunnsendringa gjennom politisk engasjement, for eksempel i eit parti eller ein organisasjon.  

Dei gode, varige løysningane er som regel eit resultat av kunnskap, samarbeid og målretta organisering. Ver ein aktiv medborgar! Bli med å nå berekraftsmåla!

Abonner på nyhetsbrev: