[[suggestion]]
Ren energi til alle

Sikre tilgang til pålitelig, bærekraftig og moderne energi til en overkommelig pris for alle

Delmål til mål 7

7.1)

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til pålitelige og moderne energitjenester til en overkommelig pris

7.2)

Innen 2030 øke andelen fornybar energi i verdens samlede energiforbruk betydelig      

7.3)

Innen 2030 få forbedringen av energieffektivitet på verdensbasis til å gå dobbelt så fort

7.a)

Innen 2030 styrke det internasjonale samarbeidet for å lette tilgangen til forskning og teknologi på området ren energi, inkludert fornyb...ar energi, energieffektivisering og avansert og renere teknologi for fossilt brensel, og fremme investeringer i energiinfrastruktur og teknologi for ren energi

les mer

7.b)

Innen 2030 bygge ut infrastruktur og oppgradere teknologi for å tilby moderne og bærekraftige energitjenester til alle innbyggere i utviklingsl...and, særlig i de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes respektive støtteprogram

les mer

Dette målet henger tett sammen med de andre bærekraftsmålene. Særlig henger det sammen med mål 11 – bærekraftige byer og samfunn, og mål 13 – stoppe klimaendringene. For å kunne utvikle bærekraftige byer og samfunn er det å kunne benytte en ren og bærekraftig energi helt essensielt. Nesten all menneskelig aktivitet krever energi. Det koster energi å drifte sykehus, kjøre busser og ferger, drive et kontorbygg eller å lage en middag, for å nevne noe. Alt krever energi.  

Tilgang til strøm

  • Ni av ti har tilgang til elektrisitet

En av bærekraftsmålenes indikatorer er å måle hvor mange i et land som har tilgang til strøm (i prosent). Da kan vi måle om vi klarer å øke tilgangen slik vi ønsker innen 2030. 

Fornybar energi

  • Energi står for 60% av de globale CO2-utslippene
  • Fornybar energi er 17,3 % av totalt energiforbruk 

For at verden da skal kunne oppnå bærekraftige byer og samfunn, og ikke minst for at vi skal kunne stoppe klimaendringene innen 2030, er det svært viktig at all energien vi bruker kommer fra fornybare energikilder som for eksempel vannkraft, vindkraft, bølgekraft eller solkraft.  

Å måle andel fornybar energi i et land hjelper oss å nå delmål 7.2 .

Vi klarer i dag ikke å skille mellom den fornybare energien som er produsert bærekraftig og den som ikke er produsert bærekraftig. Dette jobber FN med å få målinger for.

Rent brennstoff

  • Tre milliarder mennesker er uten rent brennstoff til matlaging.
  • 4,3 millioner mennesker døde i 2012 av innendørs forurensing, hovedsakelig fra oppvarming og matlaging.   

Denne statistikken viser andelen av befolkningen som bruker rent brennstoff til matlaging. Verden ønsker å redusere andelen "urent" brennstoff som parafin, ved, dyremøkk, eller ubehandlet kull.  

Hva kan du gjøre? 

Det er flere ting du kan gjøre i hverdagslivet ditt for å bidra til å nå dette målet. En enkel og effektiv ting å gjøre er å benytte seg av en bærekraftig energikilde for å varme opp huset. Dette kan gjøres ved å bytte ut oljetanken med for eksempel en varmepumpe eller et solcellepanel på taket. 

 Videre kan du sørge for å bytte ut fossilbilen med en elektrisk bil. På denne måten kutter du mengden fossil energi som brukes. Det er også viktig å passe på at du begrenser energibruken din i løpet av en dag. Du kan for eksempel dusje kortere, kjøre mindre bil, ikke koke mer vann enn du trenger og huske å slå av lyset etter deg når du går ut av et rom.  

Abonner på nyhetsbrev: