[[suggestion]]
FNs utviklingsprogram (UNDP)
FNs utviklingsprogram (UNDP)
Dette bildet er fra et UNDP-ledet prosjekt i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/JC McIlwaine.

Hvordan jobber UNDP? 

FNs utviklingsprogram, UNDP, er et av FNs mest sentrale programmer. Mandatet deres er å arbeide for langsiktig utvikling ved å bistå landene med rådgivning, politikkutforming og –gjennomføring, spesielt innenfor disse tre hovedområdene:

  • bærekraftig utvikling
  • demokratisk styresett og fredsbygging
  • klima, katastrofeforebygging og gjenoppbygging

 

En viktig måte dette arbeidet har blitt styrket på er FNs bærekraftsmål, og det er UNDP som koordinerer og leder dette arbeidet for FN. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs 193 medlemsland 25. september 2015.

 

UNDP kommer årlig ut med en rapport, Human Development Report, som gir status på den menneskelige utviklingen i verden. Her finner man Human Development Index som måler i hvilken grad et land har lykkes i tre grunnleggende aspekter av menneskelig utvikling; forventet levealder, utdanningsnivå og BNP per innbygger (omregnet i kjøpekraft).

Human Development Index  

Hvordan er UNDP organisert? 

UNDP ble opprettet i 1966 for å drive fattigdomsbekjempelse, og har vokst til å bli FNs største program med ett budsjett på omlag 5 milliarder dollar. Programmet står i en særstilling i FN-systemet, som bindeledd mellom arbeidet sentralt og på landnivå innen utvikling. Samordningen skjer gjennom UN Development Group (FNs utviklingsgruppe) i New York og gjennom UN Development Assistance Framework (FNs rammeverk for utvikling) på landnivå.

UNDP er med sitt nettverk av land- og regionkontorer en god representant for FNs målsetting være til stede så mange steder som mulig. UNDPs styrke på landnivå ligger særlig i rollen som nøytralt bindeledd ("honest broker") mellom myndighetene og de bilaterale giverne. 

Norge og de andre nordiske landene er viktige samarbeidsland og bidragsytere til UNDP. UNDP har derfor et nordisk kontor i København og et representasjonskontor i Oslo. 

Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Bærekraftig utvikling

Tema: Fattigdom

UNDPs egne sider  

UNDPs norske sider

Abonner på nyhetsbrev: