[[suggestion]]
FNs utviklingsprogram (UNDP)
FNs utviklingsprogram (UNDP)
Dette bildet er fra et UNDP-ledet prosjekt i Juba, Sør-Sudan. Foto: UN Photo/JC McIlwaine.

Hvordan jobber UNDP? 

FNs utviklingsprogram, UNDP, er et av FNs mest sentrale programmer. Mandatet deres er å arbeide for langsiktig utvikling ved å bistå landene med rådgivning, politikkutforming og gjennomføring, spesielt innenfor disse tre hovedområdene:

  • bærekraftig utvikling
  • demokratisk styresett og fredsbygging
  • klima og katastrofeforebygging

 

En viktig måte dette arbeidet har blitt styrket på er gjennom FNs bærekraftsmål. Det er UNDP som koordinerer og leder arbeidet med bærekraftsmålene. FNs bærekraftsmål ble vedtatt av FNs 193 medlemsland den i 2015.

UNDPs leder har uttalt at COVID19-pandemien er den verste katastrofen som har rammet verden siden den annen verdenskrig. En del av UNDPs arbeid er nå å hjelpe utviklingsland til å håndtere og bekjempe pandemien. Gjennom sin rapport "Beyond Recovery: Towards 2030" forsøker UNDP å veilede beslutningstakere innenfor de fire områdene: Styring, sosial beskyttelse, grønn økonomi og digitale endringer. Rapporten forsøker å hjelpe beslutningstakere i ulike land til å styre langsiktig gjennom og etter pandemien, i et perspektiv som strekker seg frem mot 2030.

Måling av utvikling

UNDP kommer årlig ut med en rapport, Human Development Report, som gir innblikk og oppdateringer på den menneskelige utviklingen i verden. Her finner man Human Development Index som måler i hvilken grad et land har lykkes i tre grunnleggende aspekter av menneskelig utvikling, nemlig: Forventet levealder, utdanningsnivå og BNP per innbygger (omregnet i kjøpekraft).

Human Development Index  

Hvordan er UNDP organisert? 

UNDP ble opprettet i 1966 for å drive fattigdomsbekjempelse, og har vokst til å bli FNs største program med ett budsjett på rundt regnet 5 milliarder dollar. 

Programmet er unikt i FN-systemet, siden det er et bindeledd mellom arbeidet sentralt i FN og på landnivå, innenfor utvikling. Måten samordningen skjer på er gjennom UN Development Group (FNs utviklingsgruppe) i New York og gjennom UN Development Assistance Framework (FNs rammeverk for utvikling) på landnivå.

UNDP er med sine mange land- og regionkontorer et godt eksempel for FNs målsetting om være til stede så mange steder som mulig. UNDPs styrke på landnivå ligger særlig i rollen som nøytralt bindeledd ("honest broker") mellom myndigheter og ulike givere av støtte. 

Norge og de andre nordiske landene er viktige samarbeidsland og bidragsytere til UNDP. Derfor har UNDP et nordisk kontor i "FN-byen" i København, og et representasjonskontor i Oslo

Aschim Steiner har ledet UNDP siden 2017. 

Lær mer

FNs bærekraftsmål

Tema: Bærekraftig utvikling

Tema: Fattigdom

UNDPs egne sider  

UNDPs norske sider

UNDPs kontor i FN-byen København

Abonner på nyhetsbrev: