[[suggestion]]
Akropolis - samfunn i antikken
Akropolis - samfunn i antikken
Foto: Flickr/Konstianos Dafalia
Fag:
Historie, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
5-7 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, UNESCO
Tidsbruk:
2 skoletimer (90 min)

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. Den ene læringsaktiviteten er en leseoppgave, hvor elevene først skal lese korte avsnitt og deretter svare på spørsmål knyttet til teksten de har lest. Den andre læringsaktiviteten er en dramatiseringsoppgave. 

I forkant av undervisningsopplegget må dramatiseringsoppgaven printes ut. Oppgaven ligger under overskriften "Ressurser" lenger ned på denne siden. Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

l leseoppgaven skal elevene lese om Akropolis, demokrati og menneskerettigheter, verdensarv og at UNESCO er organisasjonen som lager listen over verdensarvsteder. Deretter skal elevene svare på spørsmål knyttet til teksten de har lest. 

Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Oppgavene som elevene skal svare på kommer fortløpende i tekstene. I oppgavene kalt "Tenk etter" og "Finn ut" kan elevene gjerne diskutere sammen med en eller flere medelever først, og så skrive stikkord av hva de har diskutert. 

Dramatiseringsoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter)

I denne læringsaktiviteten skal elevene lære om ulike sider og fordype seg i livet i Athen i antikken. Dette gjøres gjennom en dramatiseringsoppgave etterfulgt av en klasseromssamtale i plenum.

Del klassen inn i fire grupper. Gruppene får hvert sitt ark med informasjon om samfunnet i Athen i antikken. Arket ligger under overskriften "Ressurser" lenger ned på siden. Hver gruppe lager en kort dramatisering ut fra den informasjonen de får. Etter at hver gruppe har vist frem sin dramatisering, kan en av de andre gruppene prøve å gjenfortelle det de har sett.

Etter alle gruppene har vist frem sin dramatisering, tar klassen en prat i plenum om samfunnet i antikken. Her er noen refleksjonsspørsmål som kan være til hjelp:

 • Hva er demokrati?
 • Er det noen forskjeller på demokratiet i Athen i antikken og demokratiet i Norge i dag?
 • Hadde menn og kvinner like rettigheter i antikkens Athen?
 • Hvorfor ble Sokrates dømt til døden? Hvorfor syntes noen det var farlig at han hadde forslag til andre måter å styre byen på?
 • Hvorfor var teateret så viktig i antikkens Athen?
 • Hvorfor kan vi si at teateret bidro til et godt demokrati?
 • Hvorfor trakk grekerne lodd om hvem som skulle lede arbeidet med et nytt byggverk? Hva er fordelene med det?
 • Mange bygg hadde bilder av kjente kriger byen hadde vunnet. Hvorfor det?
 • Tenk tilbake på teksten dere jobbet med før dramatiseringen. Kan dere huske hva UNESCO er?
 • Hvorfor er det viktig at UNESCO tar vare på Akropolis og andre steder.

Kompetansemål

Kompetansemål etter 7.årstrinn

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap 

Samfunnsfag 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn, Identitetsutvikling og fellesskap 

 • utforske korleis menneske i fortida livnærte seg, og samtale om korleis sentrale endringar i livsgrunnlag og teknologi har påverka og påverkar demografi, levekår og busetjingsmønster 
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • gi døme på kva lover, reglar og normer er og kva slags funksjon dei har i samfunn, og reflektere over konsekvensar av å bryte dei 
Norsk

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

 • lese lyrikk, noveller, fagtekster og annen skjønnlitteratur og sakprosa på bokmål og nynorsk, svensk og dansk og samtale om formål, form og innhold 
 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
 • leke med språket og prøve ut ulike virkemidler og framstillingsmåter i muntlige og skriftlige tekster 
Kristendom, religion, livssyn og etikk (KRLE)

Kjerneelementer: Utforsking av eksistensielle spørsmål og svar, Kunne ta andres perspektiv, Etisk refleksjon 

 • bruke filosofiske tenkemåter i samtale og undring 
 • samtale om og formidle etiske ideer fra sentrale skikkelser i filosofihistorien 


Ressurser

Stikkord

 • Antikken
 • Demokrati
 • Samfunn
 • Verdensarv

Abonner på nyhetsbrev: