[[suggestion]]
FN-avis
FN-avis
Foto: UNESCO; UN Foto/Evan Schneider
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Kunst og håndverk, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS, 8-10 trinn, 5-7 trinn
Tema:
Demokrati og medborgerskap, Fattigdom, bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål, FN
Tidsbruk:
Valgfritt, fra timer til uker

Demokrati og medborgerskap - FN-avis 2021  

Tema for FN-avis 2021 er demokrati og medborgerskap. Det finnes mange måter å tilnærme seg dette store temaet på, og her står avisredaksjonene fritt til å velge sin vinkling. Elevene kan velge å ha fokus på sitt lokalmiljø, Norge eller andre land i verden. For eksempel kan avisene handle om: 

 • Demokratiske prosesser  
 • Valgdeltakelse  
 • Menneskerettigheter 
 • Ytringsfrihet  
 • Pressefrihet  
 • Bærekraftsmålene  
 • Bærekraftige samfunn 
 • Hvordan være en aktiv medborger  

Elevene velger selv hva de vil skrive om så lenge det er innenfor temaet. Dersom noen ønsker å bruke FN-avis i et språkfag er det ok, så lenge det skrives om det samme temaet. Da bedømmer vi etter beste evne. 

Påmelding

Gå til skoleaviser.no, og klikk på Innhold i toppfanen. Deretter klikker dere på FN-avis 2020/2021, som kommer opp som et valg. Der ligger det en artikkel som heter Slik oppretter du din FN-avis. Ved å følge denne beskrivelsen, er det enkelt å komme i gang med å opprette avisen deres. Dersom noe likevel skulle være uklart, kan dere kontakte infoinnocode@gmail.com som kan hjelpe dere videre. 

Tidsrom

Avisene skal være ferdige innen 3. mai 2021, som er FNs pressefrihetsdag. Vinnerne kåres i mai 2021. Husk å huke av for FN-avis når avisa opprettes, ellers vil ikke vi finne dem. 

Introduksjonsforedrag 

FN-sambandet kommer gjerne på besøk til din skole* for å holde et introduksjonsforedrag på 45-60 minutter året tema og arbeidet med FN-avis. Ta kontakt med ditt distriktskontor for nærmere informasjon og for å avtale tidspunkt.

Foredrag til FN-avis er gratis for FN-skoler.

*for skoler med lang reisevei må digitalt besøk vurderes.

Konkurranse – vinn 5000 kroner til klassekassa

Beste avis i hvert skoleslag (barneskole, ungdomsskole, vgs) premieres med kr 5000 til klassekassa! 

Avisene kåres ut fra en totalvurdering av i hvilken grad elevene har: 

 • skrevet egne tekster innenfor temaet 
 • tatt egne bilder / brukt bilder på en god (og lovlig) måte 
 • vært nøye med bildekreditering og kildehenvisning 
 • brukt ulike sjangere i avisen 
 • vist kreativitet 
 • laget en innbydende layout 

Kompetansemål

Kompetansemål 5.-7. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, skriftlig tekstskaping, kritisk tilnærming til tekst   

 • orientere seg i faglige kilder på bibliotek og digitalt, vurdere hvor pålitelige kildene er, og vise til kilder i egne tekster 
 • bruke lesestrategier tilpasset formålet med lesingen 
 • skrive tekster med funksjonell håndskrift og med flyt på tastatur 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, berekraftige samfunn, identitetsutveksling og fellesskap 

 • presentere ei aktuell nyheitssak og reflektere over forskjellar mellom fakta, meiningar og kommersiell bodskap i mediebiletet 
 • samanlikne korleis ulike kjelder kan gi ulik informasjon om same tema, og reflektere over korleis kjelder kan brukast til å påverke og fremje bestemte syn 
 • utforske ulike sider ved mangfald i Noreg og reflektere over menneska sine behov for å vere seg sjølve og for å høyre til i fellesskap 
 • drøfte kva likeverd og likestilling har å seie for eit demokrati, og  
 • utvikle forslag til korleis ein kan motarbeide fordommar, rasisme og diskriminering 
 • beskrive sentrale hendingar som har ført fram til det demokratiet vi har i Noreg i dag og samanlikne korleis enkeltmenneske har høve til å påverke i ulike styresett 
 • samtale om menneske- og likeverd og samanlikne korleis menneskerettane er blitt og blir varetekne i ulike land 


Kompetansemål 8.-10. trinn

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk: 

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

 • Bruke kilder på en kritisk måte, markere sitater og vise til kilder på en etterrettelig måte i egne tekster 
 • Bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer 
Samfunnsfag:  

Kjerneelementer: undring og utforsking, samfunnskritisk tenking og samanhengar, demokratiforståing og deltaking, identitetsutvikling og fellesskap 

 • Bruke samfunnsfaglege metodar og digitale ressursar i eigne undersøkingar, presentere funn ved bruk av digitale verktøy og drøfte kor gyldige og relevante funna er 
 • Vurdere på kva måtar ulike kjelder gir informasjon om eit samfunnsfagleg tema, og reflektere over korleis algoritmar, einsretta kjelder eller mangel på kjelder kan prege forståinga vår 
 • Reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst 
 • Utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd 
 • Beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn 
 • Beskrive trekk ved det politiske systemet og velferdssamfunnet i Noreg i dag og reflektere over sentrale utfordringar 


Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk:  

Kjerneelementer: tekst i kontekst, kritisk tilnærming til tekst, skriftlig tekstskaping  

Vg1  

 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte 
 • skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige eller tverrfaglige temaer 

Vg2 

 • skrive fagartikler som gjør rede for og drøfter tekster i kontekst 

Vg3 

 • Orientere seg i faglitteratur, vurdere kilder kritisk og skrive fagartikler som greier ut om og drøfter norskfaglige emner 
Politikk og menneskerettigheter: 

Tema: Politiske prosesser og institusjoner 

 • drøfte sammenhenger mellom verdier, holdninger og politiske handlinger 
 • gjøre rede for valgmanntall, valgordninger og kanaler for politisk innflytelse 
 • drøfte massemedienes rolle som politisk aktør 

Tema: demokrati og medborgerskap 

 • gjøre rede for hovedlinjer i demokratiets utvikling
 • finne fram til kjennetegn på demokrati og forklare hvordan demokratiske institusjoner fungerer 
 • drøfte betingelser for medborgerskap og demokratiske styreformer 
 • gjøre rede for sammenhenger mellom menneskerettigheter og demokrati 
 • drøfte urfolks, nasjonale og etniske minoriteters stilling i Norge 

Tema: Menneskerettighetene i politisk praksis 

 • gi eksempler på brudd på sivile og politiske rettigheter og på sosiale, økonomiske og kulturelle rettigheter i forskjellige deler av verden, og analysere årsaker til bruddene 
 • gjøre rede for organer som forvalter og håndhever menneskerettighetene og drøfte tiltak som fremmer menneskerettigheter 
 • vurdere menneskerettighetenes rolle i internasjonal politikk 


Stikkord

 • digitale ferdigheter
 • kildekritikk
 • medier og kommunikasjon
 • skoleaviser

Spørsmål eller innspill til oppgavene? Vi vil høre fra deg! Ta kontakt med:

Tor Arne Alseth

Tor Arne Alseth

Regionleder Nord-midt 73 79 00 51 / 902 16 631
Gunvor K. Andresen

Gunvor K. Andresen

Regionleder Sør-vest 38 90 01 27
Arne Øi

Arne Øi

Seniorrådgiver (Vestland) 459 72 375 / 970 03 087
Kine Olsen

Kine Olsen

Seniorrådgiver (Nordland, Troms og Finnmark) 77 62 34 00

Malgorzata Tumidajewicz Hauge

Rådgiver (Rogaland) 52 90 07 12
Kristin Flacké

Kristin Flacké

Rådgiver Øst 22 86 84 34

Abonner på vårt nyhetsbrev for lærere

Abonner på nyhetsbrev: