[[suggestion]]
Slavehandel og Ribeira Grande
Slavehandel og Ribeira Grande
 
Fag:
KRLE / Religion og etikk, Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn
Tema:
FN, Menneskerettigheter, UNESCO
Tidsbruk:
2 skoletimer (90 min)

Lærerveiledning

Undervisningsopplegget inneholder to læringsaktiviteter. I den første læringsaktiviteten skal elevene lese en tekst, studere kart og se på videoer og deretter besvare spørsmål knyttet til det de har lest og sett. Den andre læringsaktiviteten er en skriveoppgave hvor elevene skal skrive og/eller fremføre en appell. Utgangspunktet er Ribeira Grande på Kapp Verde, som var senteret for den transatlantiske menneskehandelen i flere hundre år. For best læringsutbytte anbefaler vi å gjøre begge læringsaktivitetene. 

Av utstyr trenger elevene en PC for å lese fagtekstene på elevsiden, og noe å skrive på og med for å svare på spørsmålene.

Forklaring og gjennomføring

Leseoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter).

l leseoppgaven skal elevene lese og studere illustrasjoner, verdenskart og bilder som tar dem med tilbake i tid. De skal også se på en video, og få innblikk på slaveri som eksisterer i verden i dag. Videoen er på engelsk og kan inneholde fremmedord for elevene. Tekstene finner du ved å klikke øverst på siden hvor det står "For elever". Du velger selv lesemetode.

Deretter skal elevene gjøre skriftlige oppgaver nederst på elevsiden under overskriften "Arbeidsoppgaver". Oppgavene er delvis skjematisk bygget opp med både fakta- og refleksjonspørsmål. Også her velger du selv arbeidsmåte. Vi gjør deg oppmerksom på at det ikke medfølger fasit til elevoppgavene her i lærerveiledningen. Vi anbefaler derfor at du leser igjennom elevoppgavene, og noterer egne stikkordssvar i forkant av undervisningstimen(e).

Skriveoppgave

Tidsbruk: 1 skoletime (45 minutter).

I skriveoppgaven skal elevene forestille seg at de lever på midten av 1850-tallet og er medlem av en menneskerettighetsorganisasjon som kjemper for å ende slaveri. På bakgrunn av denne konteksten skal elevene skrive en appell hvor de argumenterer for hvorfor slaveriet bør ta slutt. Elevene velger selv om de vil lage en en muntlig eller en skriftlig appell.

Sett av 5-10 min på slutten av timen til å la elevene presentere appellene sine høyt for klassen, eller for andre medelever i mindre grupper. Alternativt kan oppgaven brukes videre som hjemmearbeid, eller inn i et større vurderingsarbeid.

Tilleggsressurser

  1. 23. august er den internasjonale dagen til minne om slavehandelen. Dagen retter oppmerksomheten mot betydningen av den historiske slavehandelen, og avskaffelsen av den. Klikk her for å lese mer. 
  2. Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) jobber med å sikre arbeideres rettigheter verden over. Klikk her for å lese mer om ILO.
  3. FNs temaside om arbeidsliv
  4. FNs temaside om menneskerettigheter
  5. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter
 

Kompetansemål for Slavehandel og Ribeira Grande

Tverrfaglige temaer: Demokrati og medborgerskap, Bærekraftig utvikling  

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Muntlig kommunikasjon, Skriftlig tekstskaping 

  • beskrive og reflektere over egen bruk av lesestrategier i lesing av skjønnlitteratur og sakprosa  
  • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

 Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Berekraftige samfunn  

  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
KRLE  

Kjerneelementer: Etisk refleksjon  

  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom  


For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597

Abonner på nyhetsbrev: