[[suggestion]]
Kosovo
Kosovo

Nøkkeltall og fakta

Hovedstad

Pristina

Etniske grupper

Albanere 93 %, bosnjaker 2 %, serbere 2 %, andre/uspesifisert (inkludert tyrkere, ashkali, egyptere, gorani, romani) 3 % (2011)

Språk

Albansk (offisielt) 95 %, bosnisk 2 %, serbisk (offisielt) 2 %, andre/uspesifisert (inkludert tyrkisk og romani) 2 % (2011)

Religion

Muslimer 96 %, katolikker 2 %, ortodokse kristne 2 % (2011)

Innbyggertall

1 895 250 (2017)

Styreform

Republikk

Areal

10 887 km²

Myntenhet

Euro

Nasjonaldag

17. februar

Andre landsider

Geografi

Kosovo er omringet av fjellkjeder. Innenfor fjellkjedene ligger et sletteland, som deles i to av en lavere fjellkjede, med høyeste topp, Deravica, på 2656 Moh. Fra fjellkjedene renner det flere elver. Landet har mange fruktbare områder, og halvparten av Kosovos overflate brukes til jordbruk og beitemark. Førti prosent av landet er dekket av skog. Landet har ingen kyst, og har et såkalt kontinentalt klima, med varm og tørr sommer og kald vinter.

Miljøproblemene er store, ikke minst rundt kullkraftverkene. Vann fra springen bør ikke drikkes, og luftforurensning er et stort problem, særlig om vinteren. Miljøet er ikke blitt et viktig politikkområde.

Historie

Området der Kosovo ligger i dag har vært bebodd siden førhistorisk tid. I antikken ble Kosovo først styrt av grekerne, deretter av romerne. I middelalderen var Kosovo sentrum for det serbiske riket. Denne gullalderen førte til at serberne så Kosovo som sin kulturelle og nasjonale vugge. Da serberne tapte slaget ved Kosovo i 1389 kom området under osmansk styre i 500 år. I denne perioden flyttet mange tyrkere og albanere til området.

Etter balkankrigen (1912-1913) hvor osmanerne ble drevet tilbake, ble det opprettet en egen albansk stat, Albania. På dette tidspunktet besto Kosovo av tre fjerdedeler albanere og en fjerdedel serbere. Kosovo ble likevel ikke en del av Albania, men ble overtatt av Serbia. Mellom 1918 og 1929 var Kosovo derfor en del av det nye kongedømme med serbere, kroater og slovenere.

I 1929 førte interne spenninger mellom folkegruppene i kongeriket til at kongen oppløste parlamentet, satte til side grunnloven og utropte seg selv til enehersker i kongeriket Jugoslavia. Etter andre verdenskrig ble Kosovo en selvstyrende provins i Serbia, som var en del av det sosialistiske Jugoslavia, styrt av Tito.

Da Tito døde begynte Jugoslavia å slå sprekker. Utover 80-tallet økte kravene om et selvstendig Kosovo. Etter hvert utviklet dette seg til en blodig konflikt.

Les mer om konflikten rundt Kosovo her.

Samfunn og politikk

Kosovo erklærte seg selvstendig i 2008. I følge den nye statens grunnlov er presidenten landets statsoverhode, og velges av parlamentet med to tredjedels flertall. Parlamentet er lovgivende forsamling, og har 120 medlemmer. Tjue plasser er reservert for etniske minoriteter. Kosovo har et parlamentarisk system, som betyr at regjering utgår fra flertallet i parlamentet. De politiske partiene i landet stiftes rundt sterke lederpersoner, med forankring i en bestemt region, eller hos en folkegruppe. Politisk ideologi spiller en mindre rolle.

De fleste politikere er enige om at landet skal jobbe for å bli medlem i EU og NATO. Kosovo preges av etniske spenninger, først og fremst mellom kosovoalbanere og serbere. Fordommer og gjensidig mangel på tillit har eksistert i mange tiår. I 2015 fortsatte forhandlingen om detaljene i normaliseringsavtalen med Serbia fra 2013. Partene ble blant annet enige om at serbisk-dominerte områder i Kosovo skulle få stor grad av selvstyre og at barrikaden på broen som deler byen Mitrovica skulle tas bort. Avtalen har møtt mye motstand i Kosovo, og har ikke kunnet gjennomføres. Barrikaden har riktignok blitt tatt bort, men Serbia har bygd en mur på sin side.

Siden Russland er alliert med Serbia og de har vetorett i FNs sikkerhetsråd, får ikke Kosovo gjennomført medlemsskap i FN, selv om over 100 av FNs 193 medlemsland nå anerkjenner Kosovos suverenitet.

Økonomi og handel

Kosovo er blant Europas fattigste land. Jordbruk og gruvedrift er grunnmuren i økonomien, men mangel på moderne utstyr, penger og kunnskap gir dårlig avkastning. Da landet var en del av Jugoslavia fikk Kosovo økonomiske bidrag fra de rikere delene av Jugoslavia, men infrastrukturen i Kosovo forble dårlig. Jugoslavias oppløsning og krigen på 1990-tallet forverret den økonomiske situasjonen.

Kosovo har gjort fremskritt på veien mot markedsøkonomi. Mesteparten av de statelige bedriftene er privatisert og regjeringen prioriterer økonomiske reformer for å stimulere industrien og tiltrekke seg utenlandske investorer.

Landet får nå økonomisk støtte fra det internasjonale samfunnet. Kosovo er medlem av Verdensbanken og IMF, og har klart å holde inflasjonen lav, mye på grunn av innføringen av euro som myntenhet. Penger som kosovoalbanere i utlandet sender hjem er en viktig inntektskilde. Kosovo er avhengig av å importere varer, og har et stort underskudd i sin offisielle handelsbalanse. Imidlertid regner en med at den svarte økonomien er omfattende, med narkotikahandel, sigarettsmugling, prostitusjon og menneskehandel.

Kart

Statistikk

Her finner du verdier for Kosovo på alle indikatorer (siste rapporterte år). Du kan enkelt sammenligne disse verdiene med et annet land. Klikk på knappene for å få mer informasjon om indikatoren

 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Bistand mottatt
  Mangler data
  US Dollar
  Ekstrem fattigdom
  0,6
  Prosent
  MPI - fattigdomsindeks
  Mangler data
  Skala 0-1 (der 0 er best)
  Befolkning under nasjonal fattigdomsgrense
  Mangler data
  prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  HDI - indeks for menneskelig utvikling
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 1 er best)
  IHDI
  Mangler data
  Skala fra 0 til 1 (der 1 er best)
  Forventet levealder for kvinner
  Mangler data
  År
  Forventet levealder for menn
  Mangler data
  År
  Lykkeindeks
  Mangler data
  Skala: 1-10 (der 10 er best)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkning i byområder
  Mangler data
  Prosent
  Befolkning som lever i slum i byer
  Mangler data
  Prosent av bybefolkningen
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Befolkningstetthet
  Mangler data
  Innb. per kvadratkilometer
  Økologisk fotavtrykk
  Mangler data
  Hektar per person
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  CO2-utslipp
  Mangler data
  Tusen tonn
  CO2-utslipp per innbygger
  Mangler data
  Tonn CO2 per innbygger
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Landareal lavere enn 5 m.o.h
  Mangler data
  Prosent
  Marine verneområder
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Areal
  Mangler data
  Kvadratkilometer
  Biologisk mangfold
  Mangler data
  Index fra 0 til 1
  Arealbruk, dyrkbar mark
  Mangler data
  Prosent av totalt landareal
  Landområder dekket av skog
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Antall drepte i væpnede konflikter
  Mangler data
  antall
  Drapsrate
  Mangler data
  Antall drap per 100.000 innbyggere
  Flyktninger, etter land de har flyktet fra
  Mangler data
  Personer
  Flyktninger, flyktet til
  Mangler data
  Personer
  Fredsindeksen
  Mangler data
  Skala: 1-5 (1 er best)
  Offentlig registrerte fødsler
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år
  Henrettelser
  Mangler data
  Antall henrettede
  Innsatte uten dom
  Mangler data
  Prosentandel av innsatte uten dom
  Internt fordrevne
  Mangler data
  Internt fordrevne
  Korrupsjon
  Mangler data
  Skala: 0-100 der 0 er veldig korrupt
  Politiske rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Pressefrihet
  Mangler data
  Skala der 0 er best
  Sivile rettigheter
  Mangler data
  Skala: 1-7 (1 er best)
  Sårbare stater
  Mangler data
  Indeks (0-120)
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Fredsbevarende operasjoner
  Mangler data
  Antall
  Hjemsendte penger
  Mangler data
  Prosent av BNP
  Militærutgifter
  Mangler data
  Prosent av BNP
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Underernært befolkning
  Mangler data
  Prosent
  Undervektige barn
  Mangler data
  Prosent
  Veksthemmede barn
  Mangler data
  Prosent av barn under fem år.
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Barnedødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fruktbarhetstall
  Mangler data
  Antall barn per kvinne
  Nye HIV-tilfeller
  Mangler data
  Antall nye HIV-tilfeller per 1000 innbyggere
  Forventet levealder
  Mangler data
  År
  Malariatilfeller
  Mangler data
  Antall tilfeller per 1000 innbyggere
  Svangerskapsrelatert dødelighet
  Mangler data
  Dødsfall per 100.000 levendefødte
  Selvmord
  Mangler data
  Antall selvmord per 100.000 innbyggere
  Spedbarnsdødelighet
  Mangler data
  Antall per 1000 levendefødte
  Fødsler blant unge kvinner (15-19 år)
  Mangler data
  Levendefødte per 1000 kvinner (15-19 år)
  Tuberkulosetilfeller
  Mangler data
  Tilfeller per 100.000 innb.
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Lese- og skrivekyndighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Alfabetisme
  Mangler data
  Prosent
  Antall år i skole
  Mangler data
  År
  Andelen barn i grunnskolen
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Likestilling - Indeks for skjevfordeling mellom kjønnene
  Mangler data
  Skala: 0-1 (der 0 er best)
  Kvinner i lederstillinger
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i arbeidslivet
  Mangler data
  Prosent
  Likestilling i styring av landet
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Tilgang til rent vann
  Mangler data
  Prosent
  Tilgang til grunnleggende sanitæranlegg
  Mangler data
  Prosent
  Vannuttak
  Mangler data
  Prosent uttak av tilgjengelig ferskvann
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Atomkraft
  Mangler data
  millioner kilowattimer (kWh)
  Fornybar energi
  Mangler data
  Prosent fornybar av totalt energikonsum
  Ren energi
  Mangler data
  Prosent
  Strømforbruk pr innbygger
  Mangler data
  Kwt per innbygger
  Tilgang til strøm
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Arbeidsledighet blant unge
  Mangler data
  Prosent
  Arbeidsledighet
  Mangler data
  Prosent
  Bruttonasjonalprodukt
  Mangler data
  US Dollar
  BNP per innbygger
  Mangler data
  US Dollar
  Primærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Sekundærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Tertiærnæring
  Mangler data
  Prosent
  Økonomisk vekst
  4,58
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Internettbrukere
  Mangler data
  Prosent internettbrukere
  Mobildekning
  Mangler data
  Prosent
 •  

  Kosovo

  Enhet

  Vis graf

  Asylsøkere etter ankomstland
  Mangler data
  Personer
  Befolkningstall
  Mangler data
  tall