[[suggestion]]
FNs konvensjon om beskyttelse mot tvungen forsvinning

Vedtatt

20.12.2006

Trådt i kraft

23.12.2010

Last ned fulltekst

Konvensjon tvungen forsvinning.pdf

Les mer på engelsk

International Convention for the Protection of All Persons from Enforced Disappearance

Hva er konvensjonen om beskyttelse mot tvungen forsvinning? 

Konvensjonen er en av FNs ni internasjonale menneskerettighetskonvensjoner. Den har som formål å forhindre tvungen forsvinning og bekjempe straffefrihet for denne forbrytelsen.

Med «tvungen forsvinning» mener konvensjonen all form for frihetsberøvelse begått på vegne av, eller med tillatelse, støtte eller stilltiende samtykke fra staten.

Bortføring som er organisert som en virksomhet, og som i tillegg er systematisk gjennomført,  kan defineres som forbrytelser mot menneskeheten.

Konvensjonen fokuserer også på forebyggende tiltak og ofres rettigheter.

Gjennomføring

Norge deltok i gruppen som fremforhandlet konvensjonen, og var med på å foreslå at FNs generalforsamling skulle vedta den. Norge har signert, men ikke ratifisert konvensjonen. Myndighetene viser til at det må  gjøres lovendringer før en ratifikasjon. Det er derfor heller ikke utarbeidet en norsk oversettelse av teksten.

Konvensjonens komité, Comittee on Enforced Disappearances, overvåker statenes overholdelse av konvensjonen. 

Lær mer