[[suggestion]]
Arbeidslivsnytt fra FN-sambandet februar 2022

ILO etterlyser løsninger for rettferdig energiomstilling

Hvordan kan vi legge om til fornybare energikilder på en rettferdig måte? Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) vil støtte innovative løsninger.

Fristen for å søke om støtte er 28.februar.

Les saken på fn.no.

ILO forventer langsom bedring i arbeidsmarkedet

Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) advarer mot en saktegående og usikker bedring i arbeidsmarkedet. 

Les mer på fn.no.

Regjeringen vil ha storrengjøring i transportsektoren

Regjeringen vil få på plass en handlingsplan mot sosial dumping i transportsektoren.

Les saken på fn.no.

Allmenngjort minstelønn virker

Lov om allmenngjøring av tariffavtaler skal sikre at alle arbeidstakere får tariffestet minstelønn, også de som ikke er bundet av en avtale, som for eksempel utenlandske arbeidere. Samfunnsøkonomisk analyse har evaluert ordningen i en egen rapport, og de konkluderer med at den fungerer godt. De lavest betalte arbeidstakerne har fått bedre lønn, og bedriftene er fornøyd med at konkurransen har blitt jevnere. Analyseselskapet anbefaler at ordningen videreføres, men med bedre informasjon, flere tilsyn og strengere sanksjoner mot brudd.

Vil styrke gjenoppbyggingen etter korona

I slutten av måneden er ILO vertskap for et multilateralt, globalt forum som skal jobbe for å styrke den internasjonale responsen til de økonomiske og sosiale konsekvensene av covid-19-krisen. Møtene blir digitale og holdes fra 22.- 24. februar. Stats- og regjeringssjefer, ledere for internasjonale organisasjoner og multilaterale utviklingsbanker, og arbeidsgiver- og arbeidsledere fra hele verden vil delta.

Les mer på ILOs sider.

ILO-komiteen i Norge - litt om medlemmene

Den norske ILO-komiteen møtes jevnlig og har mange relevante temaer innenfor norsk og internasjonalt arbeidsliv på agendaen. Men hvem sitter egentlig i komiteen og hvilke saker er de opptatt av?

FN-sambandet har observatørstatus i komiteen og har ansvar for informasjonsarbeidet om ILO. I disse nyhetsbrevene presenterer vi nå medlemmene i komiteen. I dag har turen kommet til Arbeids- og inkluderingsdepartementet.

Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID) har ansvaret for politikken knyttet til arbeidsmarked, arbeidsmiljø, inkludering samt pensjoner og velferd. AID støtter opp om ILOs mandat om å arbeide for sosial rettferdighet gjennom full sysselsetting og anstendige arbeidsforhold basert på sosial dialog og trepartssamarbeid. Den norske ILO komiteen ble stiftet i 1947 og består av flere myndighetsorganer samt partene i arbeidslivet. AID leder komiteen og organiserer fem årlige møter hvor ILOs saker er på agendaen. AID deltar også aktivt i Nordisk ILO Samrådsgruppe for å sikre at felles nordiske standpunkt fremmes i ILO.
 
Da ILO fikk Nobels fredspris i 1969 (femti år etter fredsavtalen i Versailles som la grunnstenen for etableringen av organisasjonen) var begrunnelsen at ILOs arbeid og internasjonale regler bidrar til fred og global rettferdighet; "if you want peace, secure justice". ILO har per nå fremforhandlet 190 konvensjoner og 206 rekommandasjoner. Standardene har som overordnet formål å etablere anstendige arbeidsvilkår og sikre sosiale sikkerhetsnett for verdens arbeidsfolk. Norge har ratifisert 111 av ILOs konvensjoner (hvorav 73 fortsatt er i kraft) og bidrar på denne måten til ILOs mål. Norge har også ratifisert ILO-konvensjon 144 om trepartsrådslagning med sikte å fremme gjennomføring av internasjonale standarder for arbeidslivet. Konvensjon 144 er med på å sette agendaen for den norske ILO-komiteens arbeid. Det viktigste ILO komiteen gjør er å drøfte aktuelle saker som er til behandling i ILOs styrende organer som styremøtene og arbeidskonferansen (ILOs generalforsamling).
 
Globalisering, rask teknologisk utvikling, demografiske endringer og klima- og miljøutfordringer krever stor omstilling både nasjonalt og internasjonalt. Trepartssamarbeid skaper brede prosesser og sikrer godt forankrede beslutninger, og har i Norge bidratt til nødvendig omstilling og samfunnsutvikling innenfor trygge rammer. ILO bidrar ved å legge til rette for og styrke sosial dialog og trepartssamarbeid globalt. Et økt internasjonalt samarbeid vil kunne skape nye og grønnere jobber, mer stabile arbeidsmarkeder og en bærekraftig økonomisk vekst. ILOs "Centenary Declaration for the Future of Work" (2019) er et viktig grunnlag for utviklingen av et bærekraftig og anstendig arbeidsliv som ivaretar hensynet til både sosiale, handelsrelaterte, økonomiske og miljømessig utfordringer. ILOs erklæring oppfordrer til et inkluderende arbeidsliv hvor menneskerettigheter overholdes og hvor mennesket settes i sentrum for utviklingen. Å forankre respekten for ILOs kjernekonvensjoner i handelsavtaler og globale næringskjeder er her et viktig element.
 
Pandemien har rammet det globale arbeidslivet hardt. ILO peker på flere områder som bør prioriteres fremover: (1) sikre et anstendig arbeidsliv, (2) redusere ulikhet, (3) etablere universelle sosiale sikringsordninger (4) fremme helse- miljø og sikkerhetsarbeidet og (5) legge til rette for sosial dialog og trepartssamarbeid. På kort sikt (arbeidskonferansen 2022) vil ILO ta stilling til om HMS skal bli en del av ILOs kjernekonvensjoner. På konferansen i 2022 starter også prosessen med å utarbeide en internasjonal standard for å sikre flere og bedre lærlingeplasser. På lengre sikt vil ILO diskutere behovet for internasjonale standarder som ivaretar anstendig arbeid over landegrensene (decent work in global supply chains) og standarder relatert til det grønne skiftet (just transition towards environmentally sustainable economies and societies).

Abonner på nyhetsbrev: