[[suggestion]]
Kongo-konflikten: Barn fortsetter å betale den høyeste prisen

Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) har i flere tiår opplevd krig og konflikt. Barn i landet gjennomgår et urovekkende høyt antall alvorlige krenkelser, som følge av konflikten. Den siste tiden har man sett flere grupper trappe opp væpnede aktiviteter, spesielt i Ituri og Nord-Kivu, ifølge den siste rapporten fra FNs generalsekretær om barn og konflikt i landet.

Virkeligheten til jenter og gutter i DR Kongo fortsetter å være preget av vold og ustabilitet. Rettighetene deres blir ikke beskyttet.

Dette til tross for en nedgang i det totale antallet alvorlige krenkelser mot barn, sammenlignet med forrige rapporteringsperiode, viser rapporten.

Kongo-konflikten er fortsatt den med de høyeste årlige bekreftede krenkelsene mot barn i væpnet konflikt.

Krenkelser mot over 6 000 jenter og gutter

Mellom april 2020 og mars 2022 ble 7 616 alvorlige krenkelser mot 6 073 barn bekreftet og tilskrevet 78 konfliktparter.

I denne perioden var minst 1 249 gutter og jenter ofre for flere krenkelser, med barn bortført for å bli rekruttert og brukt, og deretter drept eller lemlestet, eller tvunget til å tåle seksuell vold. 93 prosent av alle krenkelser ble tilskrevet væpnede grupper.

Situasjonen verre under koronapandemien

Rapporteringsperioden var i stor grad preget av covid-19-pandemien og reaksjoner på denne helsekrisen, også fra folkehelsesituasjoner. Dette betyr at gjennomføringen av FNs nøkkelaktiviteter i landet ble alvorlig hemmet.

Det faktiske antallet overtredelser mot barn antas derfor å være enda høyere.

— Ikke mindre enn 6 073 barn gjennomgikk minst én alvorlig krenkelse, understreket spesialrepresentanten for FNs generalsekretær for barn og væpnede konflikter, Virginia Gamba. Dette er rett og slett forferdelig. Barn i DR Kongo tåler utålelige nivåer av vold, og jeg oppfordrer regjeringen og væpnede grupper til å styrke deres engasjement med FN for å få slutt på og forhindre alle alvorlige krenkelser mot barn og holde gjerningsmennene ansvarlige, sa hun.

Nedgang i totalt antall krenkelser mot barn

Nedgangen i det totale antallet alvorlige krenkelser sammenlignet med forrige rapport (som viste at 9 957 gutter og jenter hadde blitt krenket) forklares i stor grad av at færre barn blir rekruttert og brukt av væpnede grupper. 3 901 barn er berørt, som fortsatt er det høyeste tallet registret.

Bortføring og seksuell vold mot barn var de andre to høyeste krenkelsene registrert –med henholdsvis 1 548 og 944 barn. Mens væpnede grupper fortsatt er de viktigste gjerningsmennene, fortsetter seksuell vold fra regjeringsstyrker å være en kilde til alvorlig bekymring, til tross for handlingsplanen som ble signert med FN i 2012.

På den annen side, var drap og lemlesting av 929 barn, og angrep på skoler og sykehus – med 281 hendelser – den skarpeste økningen, på over 200 prosent, sammenlignet med forrige rapporteringsperiode.

Militære operasjoner, konfrontasjoner mellom parter, angrep på sivile samfunn og interkommunal vold påvirket barn.

FNs spesialrepresentant oppfordrer alle parter til å avstå fra å målrette angrep mot sivile under militære aktiviteter, spesielt barn. Hun oppfordrer til å ta alle nødvendige tiltak for å beskytte gutter og jenter mot følgene av deres aktiviteter og operasjoner.

Engasjement og fremgang for barn

Regjeringens forpliktelse til å forsvare gevinstene fra handlingsplanen fra 2012, og forhindre rekruttering og bruk av barn av væpnede styrker og sikkerhetsstyrker, fortsetter å være positivt for barn i DR Kongo.

De felles screeningsmekanismene til de væpnede styrkene (FARDC) og FN for å forhindre verving av barn i rekruttering og treningsleirer var en viktig beskyttelse for barn.

Minst 3 901 barn ble separert fra væpnede grupper i løpet av rapporteringsperioden – på forskjellige måter. FN spilte en viktig påvirkningsrolle i dette.  

— Løslat alle barn fra rekker

Spesialrepresentanten oppfordrer nå væpnede grupper til å løslate alle barn fra sine rekker – med umiddelbar virkning.

Dette burde skje gjennom dialog, undertegning av handlingsplaner eller ensidige forpliktelser og veikart.

Løslatte barn må bli levert til sivile barnevernsaktører, slik at de raskt kan få tilgang til omfattende, langsiktige og bærekraftige reintegreringsprogrammer med kjønns- og alderstilpassede tjenester.

— Barn løslatt fra væpnede grupper må støttes i deres reintegrering, slik at de kan gjenoppbygge livene sine. Jeg oppfordrer regjeringen og det internasjonale samfunnet til å sikre at disse barnas behov blir dekket, også gjennom politisk og økonomisk støtte til reintegreringsprogrammer, understreket spesialrepresentanten.

Regjeringen trapper opp ansvarliggjøring

Hun ønsker regjeringens innsats for å holde gjerningsmennene ansvarlige for rekruttering og bruk, seksuell vold og andre alvorlige krenkelser mot barn velkommen.

Disse viktige tiltakene inkluderer rettsforfølgelse av mistenkte gjerningsmenn blant medlemmer av regjeringens væpnede styrker og sikkerhetsstyrker.

Videre ble opplæring om konfliktrelatert seksuell vold gjennomført av FN med FARDC. I generalsekretærens rapport om barn og væpnet konflikt  forble FARDC oppført for voldtekt og andre former for seksuell vold mot barn.

— Jeg oppfordrer regjeringen til å fremskynde implementeringen av alle aspekter av sin handlingsplan fra 2012 knyttet til seksuell vold mot barn, sa Gamba. FN vil fortsette å støtte regjeringen i å avslutte og forhindre alle alvorlige krenkelser mot barn, inkludert gjennom sine dedikerte barnevernsteam i landet. Jeg uttrykker min takknemlighet til for deres engasjement for å forbedre livene til konfliktrammede barn, konkluderte hun.

Oversikt over alvorlige krenkelser (april 2020-mars 2022)

  • Rekruttering og bruk (3 901 barn)
  • Drap og lemlesting (929 barn)
  • Seksuell vold (944 barn)
  • Bortføring (1 548 barn)
  • Angrep på skoler og sykehus (281 tilfeller)
  • Nektelse av humanitær tilgang (13 tilfeller)

Lær mer om konflikten

Du kan lese mer om konflikten i Den demokratiske republikken Kongo (DR Kongo) på FN-sambandets konfliktside.

Stikkord

  • Barn
  • DR Kongo
  • Konflikt
  • Menneskerettigheter

Abonner på nyhetsbrev: