[[suggestion]]
Konvensjonen om klaseammunisjon

Vedtatt

3.12.2008

Trådt i kraft

01.08.2010

Ratifisert av Norge

03.12.2008

Last ned fulltekst

Klasevåpenkonvensjonen.pdf

Les mer på engelsk

Konvensjonen om klaseammunisjon på engelsk

Forbudet omfatter også enhver form for hjelp til andre land som bruker, produserer, lagrer eller selger klaseammunisjon. Per 16. september 2020 er det 110 land som har ratifisert avtalen.

Historie

Konvensjonen ble vedtatt av 107 stater i Dublin, 30. mai 2008, og undertegnet av 94 stater i Oslo 3. desember 2008. Den trådte i kraft 1. august 2010. Norge var en sterk pådriver for å etablere et internasjonalt forbud mot klaseammunisjon. Håpet er at konvensjonen skal bli like banebrytende som Minekonvensjonen fra 1997, som har ført til betydelig nedgang i bruken av miner over hele verden.

Klaseammunisjon ble tatt i bruk for første gang av sovjetiske styrker i 1943, i angrep mot tyske stridsvogner under andre verdenskrig. Senere i krigen ble klaseammunisjon – såkalte ”sommerfuglbomber” - tatt i bruk av både tyske og britiske styrker.

Klaseammunisjon ble så vidt man vet ikke benyttet igjen før USA bombet store områder i Vietnam, Laos og Kambodsja under Vietnamkrigen (1959-75). Etter denne konflikten ble bruken av klaseammunisjon trappet opp betydelig. 

Det er stor usikkerhet knyttet til bruken av klaseammunisjon. Mange stater oppgir ikke denne typen informasjon, og ofte er bombene som gjenfinnes på bakken eneste mulighet til å identifisere brukerstatene. Klaseammunisjon har også vært brukt av en rekke ikke-statlige aktører, som terrornettverk og opprørsgrupper over hele verden.

Innhold

Konvensjonen er juridisk bindende for alle stater som har ratifisert den. Under konvensjonen er stater pålagt til å ødelegge all klaseammunisjon som er på lager innen åtte år, rydde og sikre områder der klaseammunisjon ble brukt innen ti år og sørge for at overlevende får assistanse, psykologisk støtte og mulighet til å integreres sosialt og økonomisk i samfunnet.

Stater som er i stand til det, er pålagt å hjelpe andre stater som trenger det slik at de oppfyller sine forpliktelser under konvensjonen.

Lær mer

Abonner på nyhetsbrev: