[[suggestion]]
Verdens vanndag
Verdens vanndag
UNICEF sørger for trygt drikkevann i Bubango, Tanzania. Foto: UN Photo/Evan Schneider

Verdens vanndag markeres årlig for å sette fokus på hvor viktig vann er i våre liv og øke kunnskapen om vanntilgang i verden. Dagen er en mulighet til å lære mer om problemstillinger knyttet til rent vann, og til å mane frem handling for å skape en bedre verden. 

Vann i verden

FNs bærekraftsmål nr. 6 forplikter verdens land til å sikre at alle har tilgang til rent drikkevann innen 2030.

Det å ha tilgang til rent drikkevann definerer FN i bærekraftsmålene som at vannkilden skal være tilgjengelig der man bor, når man trenger den, og uten forurensning. I tillegg skal kilden være trygg. 2,2 milliarder mennesker i verden har ikke denne umiddelbare tilgangen til trygge drikkevannskilder.

Det betyr at 2,2 mennesker må bort fra hjemmene sine, og bruke mye  tid og ressurser på å få tak i vann. Av disse er det 785 millioner som bruker mer enn 30 minutter på å hente vann hver gang, eller de bruker utrygge kilder med urent vann. (Kilde SDG report)

"Trygge kilder" inkluderer her vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder eller regnvann.  (Kilder: WHO)

Tilgang til trygge drikkevannskilder har store konsekvenser for helse, utdanning og livskvalitet. I 8 av 10 husholdninger uten vanntilgang er jenter og kvinner ansvarlig for å hente vann til familien og denne rollen kan gå utover deres skolegang (Kilde: WHO og Unicef). For å sikre bærekraftig utvikling og en bedre verden er det helt nødvendig at alle mennesker får rent, trygt vann. 

Verdensbefolkningen vokser og det betyr at etterspørselen etter vann øker. Vann er den mest dyrebare ressursen vi har, og for at alle skal ha tilgang må vi bruke vann mer ansvarlig. Det er viktig å balansere vannbehovet og sikre at de fattigste også har tilgang. Noen løsninger for å spare vann og ta vare på naturresurser er å ta i bruk klimasmarte jordbruks-teknikker og øke sikker gjenbruk av avløpsvann. 

Noen steder har marginaliserte grupper større utfordringer med å få tak i rent vann – kvinner, barn, flyktninger, urbefolkning og mennesker med nedsatte funksjonsevner kan ha mer begrenset tilgang til vann enn andre mennesker. Andre steder kan sosial status, etnisitet, alder eller legning gjøre det vanskeligere å få tak i sikkert drikkevann.

FNs bærekraftsmål nr. 13 forplikter verdens land til å umiddelbart arbeide for å bekjempe klimaendringene og konsekvensene av dem.

Bakgrunn for verdens vanndag

Verdens vanndag ble opprettet i etterkant av FNs konferanse om miljø og utvikling i Rio i 1992. FNs generalforsamling vedtok at 22. mars 1993 skulle være Verdens vanndag, og at dagen skulle markeres årlig fra da av. Hvert år setter UN Water, enheten som koordinerer FNs arbeid med vann og sanitær, et nytt tema for vanndagen.

Les mer

Abonner på nyhetsbrev: