[[suggestion]]
Rent vann og gode sanitærforhold
Ikon for bærekraftsmål nummer 6. Rent vann og gode sanitærforhold

Sikre bærekraftig vannforvaltning og tilgang til vann og gode sanitærforhold for alle 

Delmål til mål 6

6.1)

Innen 2030 sørge for likeverdig tilgang til trygt drikkevann til en overkommelig pris for alle

6.2)

Innen 2030 sørge for tilgang til tilstrekkelige og likeverdige sanitær-, hygiene- og toalettforhold for alle, med særlig vekt på b...ehovene til jenter og kvinner og personer i utsatte situasjoner

les mer

6.3)

Innen 2030 sørge for bedre vannkvalitet ved å redusere forurensning, avskaffe avfallsdumping og mest mulig begrense utslipp av farlige kjemika...lier og materialer, halvere andelen ubehandlet spillvann og i vesentlig grad øke gjenvinning og trygg ombruk på verdensbasis

les mer

6.4)

Innen 2030 betydelig bedre utnyttelsen av vann i alle sektorer og sikre bærekraftig uttak av og tilgang til ferskvann for å avhjelpe vannmangel... og i vesentlig grad redusere antall personer som rammes av vannmangel

les mer

6.5)

Innen 2030 innføre en integrert forvaltning av vannressurser på alle nivåer, blant annet gjennom samarbeid over landegrensene der det er... aktuelt

les mer

6.6)

Innen 2020 verne og gjenopprette vannrelaterte økosystemer, inkludert fjell, skoger, våtmarker, elver, vannførende bergarter og innsj&o...slash;er

les mer

6.a)

Innen 2030 utvide det internasjonale samarbeidet og støtten til å bygge opp kapasitet i utviklingsland innenfor virksomhet og programmer knytt...et til vann- og sanitærforhold, blant annet teknologi for vannoppsamling, avsalting, effektiv bruk av vannressurser, behandling av avløpsvann, gjenvinning og ombruk

les mer

6.b)

Støtte og styrke lokalsamfunnenes medvirkning for å bedre forvaltningen av vann- og sanitærforhold

Tilgang til vann

71% av verdens befolkning har  tilgang til trygge drikkevannskilder- Her regner man at kildene er tilgjengelig der man bor, og når man trenger dem og uten forurensning. "Trygge kilder" inkluderer vann i rør, brønner, offentlige kraner eller rør, borevann eller beskyttede naturlige kilder eller regnvann. 

Tilgang til do

44% av verdens befolkning har tilgang til grunnleggende sanitæranlegg - Her regner man tilgang til grunnleggende fasiliteter som do som ikke blir delt med andre husholdninger, og do som hindrer brukerne og deres umiddelbare miljø fra å komme i kontakt med menneskelig ekskrementer.

 

 

 

Vannmangel

Verdens vannmangel kan føre til så mange som 700 millioner mennesker må flytte fra hjemmene sine innen 2030 

(kilde: SDG report2020)

Abonner på nyhetsbrev: