[[suggestion]]
Anstendig arbeid og økonomisk vekst
Ikon for FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst

Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full sysselsetting og anstendig arbeid for alle

Delmål til mål 8

8.1)

Opprettholde en økonomisk vekst per innbygger som er i samsvar med forholdene i de respektive landene, og spesielt en vekst i bruttonasjonalprodukte...t på minst 7 prosent per år i de minst utviklede landene

les mer

8.2)

Øke den økonomiske produktiviteten gjennom diversifisering, teknologisk fremgang og innovasjon, blant annet med vekt på lønnsomm...e og arbeidsintensive sektorer

les mer

8.3)

Fremme en utviklingsrettet politikk som støtter produktive aktiviteter, opprettelse av anstendige arbeidsplasser, entreprenørskap, kreativite...t og innovasjon, og stimulere til formalisering av og vekst i antallet svært små, små og mellomstore bedrifter, blant annet ved å gi dem tilgang til finansielle tjenester

les mer

8.4)

Til og med 2030 gradvis å bedre utnyttelsen av globale ressurser innenfor forbruk og produksjon, og arbeide for å oppheve koblingen mellom ...;  økonomisk vekst og miljøødeleggelser, i samsvar med det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon, der de utviklede landene går foran.

les mer

8.5)

Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne..., og oppnå lik lønn for likt arbeid

les mer

8.6)

Innen 2020 betydelig redusere andelen unge som verken er i arbeid, under utdanning eller opplæring

8.7)

Iverksette umiddelbare og effektive tiltak for å avskaffe tvangsarbeid, få slutt på moderne slaveri og menneskehandel og sikre at de vers...te formene for barnearbeid – inkludert rekruttering og bruk av barnesoldater – forbys og avskaffes, og innen 2025 avskaffe alle former for barnearbeid

les mer

8.8)

Beskytte arbeiderrettigheter og fremme et trygt og sikkert arbeidsmiljø for alle arbeidstakere, inkludert arbeidsinnvandrere og særlig kvinnel...ige innvandrere, og arbeidstakere i et usikkert arbeidsforhold

les mer

8.9)

Innen 2030 utarbeide og iverksette politikk for å fremme en bærekraftig turistnæring som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og... lokale produkter

les mer

8.10)

Styrke nasjonale finansinstitusjoners evne til å utvide tilgangen til og stimulere til bruk av bank- og forsikringstjenester og finansielle tjenester... for alle

les mer

8.a)

Øke støtten til handelsrettet bistand («Aid for Trade») til utviklingsland, særlig til de minst utviklede landene, blant an...net gjennom det styrkede, integrerte rammeverket for handelsrelatert faglig bistand til de minst utviklede landene (EIF)

les mer

8.b)

Innen 2020 utvikle og iverksette en global strategi for sysselsetting av ungdom og innføre «The Global Jobs Pact» utviklet i Den interna...sjonale arbeidsorganisasjonen (ILO)

les mer

Hvordan ligger vi an?

Les mer om FN, arbeidsliv og bærekraftsmålene på vår temaside

Les mer om ILOs arbeid her

Hva gjør Norge?

Regjeringen i Norge har sagt at de skal jobbe ekstra for å hindre at unge mennesker ikke faller ut av skole og arbeidsliv. Vi må også finne ut hvordan vi skal ha økonomisk vekst på en bærekraftig måte, og hvordan arbeidslivet kan inkludere flere og forandre seg i verden som er i rask endring. Privat næringsliv må også være med for å skape en bærekraftig framtid.

Internasjonalt må Norge jobbe for arbeidernes rettigheter, gode styresett, for at bedrifter også har et ansvar i samfunnet og for at investeringer og økonomisk vekst henger sammen med bærekraftig utvikling.

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med bærekraftsmål nummer 8 i Norge.

Les mer om hva regjeringen sier de skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 8.

Hva kan du gjøre? 

Vær en bevisst forbruker 

Velg mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og behandler dem godt. 

Be om kvittering 

Be alltid om kvittering når du betaler for en tjeneste, som bilvask og håndverkerjobb. Å ikke ville gi kvittering er et tegn på skattefusk, og det svekker samfunnsøkonomien vår på sikt. 

Engasjer deg for andre

I Norge har vi strenge arbeidsmiljølover og du har mange rettigheter som arbeidstaker. Ikke alle arbeidstakere i alle land har like god beskyttelse. Sjekk om det er organisasjoner eller bedrifter du kan støtte som jobber bedre for bedre arbeidsvilkår. 

Abonner på nyhetsbrev: