[[suggestion]]
Ansvarlig forbruk og produksjon

Sikre bærekraftig forbruks- og produksjonsmønstre

Delmål til mål 12

12.1)

Gjennomføre det tiårige handlingsprogrammet for bærekraftig forbruk og produksjon ved at alle land deltar, men slik at de utviklede land...ene går foran, samtidig som det tas hensyn til utviklingslandenes utviklingsnivå og muligheter

les mer

12.2)

Innen 2030 oppnå bærekraftig forvaltning og effektiv bruk av naturressurser

12.3)

Innen 2030 halvere matsvinn per innbygger på verdensbasis, både i detaljhandelen og blant forbrukere, og redusere svinn i produksjons- og forsy...ningskjeden, inkludert svinn etter innhøsting

les mer

12.4)

Innen 2020 oppnå en mer miljøvennlig forvaltning av kjemikalier og alle former for avfall gjennom hele livssyklusen, i samsvar med internasjon...alt vedtatte rammeverk, og betydelig redusere utslipp av kjemikalier og avfall til luft, vann og jord for mest mulig å begrense skadevirkningene for folkehelsen og for miljøet

les mer

12.5)

Innen 2030 redusere avfallsmengden betydelig gjennom forebygging, reduksjon, materialgjenvinning og ombruk

12.6)

Stimulere selskaper, særlig store og flernasjonale selskaper, til å ta i bruk bærekraftige metoder og integrere informasjon om egen ... bærekraft i sine rapporteringsrutiner

les mer

12.7)

Fremme bærekraftige ordninger for offentlige anskaffelser, i samsvar med de enkelte landenes politikk og prioriteringer

12.8)

Innen 2030 sikre at alle mennesker i hele verden har relevant informasjon om og forståelse av bærekraftig utvikling og et levesett som er i har...moni med naturen

les mer

12.a)

Støtte utviklingslandene i å styrke deres vitenskapelige og tekniske kapasitet til å innføre mer bærekraftige forbruks- og ...produksjonsmønstre

les mer

12.b)

Utvikle og innføre metoder for å måle effekten av bærekraftig reiseliv som skaper arbeidsplasser og fremmer lokal kultur og lokale... produkter

les mer

12.c)

Redusere ineffektive subsidier til fossilt brensel ved å fjerne markedsvridninger som oppmuntrer til overforbruk, i samsvar med nasjonale forhold, bl...ant annet ved å legge om skatter og avgifter og avvikle skadelige subsidier der de finnes, slik at konsekvensene for miljøet avdekkes, og samtidig fullt ut ta hensyn til utviklingslandenes særlige behov og situasjon og begrense eventuelle negative konsekvenser for deres utvikling mest mulig og på en måte som beskytter de fattige og de berørte lokalsamfunnene

les mer

Hvordan ligger vi an?

Økologisk fotavtrykk

Hva gjør Norge?

Norge må gjøre mye for å redusere forbruket. Hvis alle land hadde et like høyt forbruk av ressurser som som Norge, hadde vi trengt over tre jordkloder. For å gjøre forbruk og produksjon mer bærekraftig må Norge forandre på mye av den det vi gjør i dag. Matsvinn er noe Norge sier de vil jobbe mer med, både av produksjon og forbruk av mat. Gjenvinning av materiale, og hindre forurensning og utslipp er også viktig. Regjeringen vil legge fram en nasjonal plan for sirkulær økonomi våren 2021.

Det er Klima- og miljødepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 12

Hva kan du gjøre?

Menneskerettigheter i næringslivet

Næringslivet har et enormt etisk ansvar og du som forbruker har påvirkningskraft. Investerer selskapet du ønsker å kjøpe noe fra i land som driver grove menneskerettighetsbrudd? Engasjer deg i kampen om å få på plass etiske retningslinjer i næringslivet. 

Kjøp produkter som er bærekraftige

Vær detektiv og finn ut om de nye tingene eller klærne du skal kjøpe oppfyller kravene om bærekraftig produksjon. Får arbeiderne anstendig betalt? Er de som lager produktet opptatt av klima og miljø og hva gjør de for det? 

Reduser plasten

Reduser så mye du kan av plast! Kjøp en bambustannbørste, bruk bivoks i stedet for plastfolie, ha klar tøypose til handlingen med deg, bruk egen vannflaske i stedet for å kjøpe flaskevann eller din egen termokopp til kaffen og hopp generelt over engangsproduktene. 

Kjøp brukt og ta vare på tingene dine

Ved å kjøpe noe som allerede er produsert og gjenbruke det, reduserer du fotavtrykket ditt på planeten. Kast mindre og reparer klær og ting som har gått i stykker. Resirkuler det først når det ikke lenger er noe håp. 

Kjøp "stygg" frukt

Mellom 20-50% av all produsert mat kastes. Blant annet kastes frukt og grønnsaker som har en annen farge eller form. Hjelp med å snu trenden ved å kjøpe ingredienser som ser litt snodige ut. De smaker like godt!  

Abonner på nyhetsbrev: