[[suggestion]]
Bærekraftige byer og lokalsamfunn

Gjøre byer og lokalsamfunn inkluderende, trygge, robuste og bærekraftige

Delmål til mål 11

11.1)

Innen 2030 sikre at alle har tilgang til tilfredsstillende og trygge boliger og grunnleggende tjenester til en overkommelig pris, og bedre forholdene i slu...mområder

les mer

11.2)

Innen 2030 sørge for at alle har tilgang til trygge, tilgjengelige og bærekraftige transportsystemer til en overkommelig pris og bedre sikkerh...eten på veiene, særlig ved å legge til rette for kollektivtransport og med særlig vekt på behovene til personer i utsatte situasjoner, kvinner, barn, personer med nedsatt funksjonsevne og eldre

les mer

11.3)

Innen 2030 styrke inkluderende og bærekraftig urbanisering og muligheten for en deltakende, integrert og bærekraftig samfunnsplanlegging og for...valtning i alle land

les mer

11.4)

Styrke innsatsen for å verne og sikre verdens kultur- og naturarv

11.5)

Innen 2030 oppnå en betydelig reduksjon i antall dødsfall og antall personer som rammes av katastrofer, inkludert vannrelaterte katastrofer, o...g i betydelig grad minske de direkte økonomiske tapene i verdens samlede bruttonasjonalprodukt som følge av slike katastrofer, med vekt på å beskytte fattige og personer i utsatte situasjoner

les mer

11.6)

Innen 2030 redusere byenes og lokalsamfunnenes negative påvirkning på miljøet (målt per innbygger), med særlig vekt på... luftkvalitet og avfallshåndtering i offentlig eller privat regi

les mer

11.7)

Innen 2030 sørge for at alle, særlig kvinner og barn, eldre og personer med nedsatt funksjonsevne, har tilgang til trygge, inkluderende og til...gjengelige grøntområder og offentlige rom

les mer

11.a)

Støtte positive økonomiske, sosiale og miljømessige forbindelser mellom byområder, omland og spredtbygde områder ved ... å styrke nasjonale og regionale planer

les mer

11.b)

Innen 2020 oppnå en betydelig økning i antall byer og lokalsamfunn som vedtar en integrert politikk og gjennomfører planer med  si...kte  på inkludering, bedre ressursbruk, begrensning av og tilpasning til klimaendringer samt evne til å stå imot og håndtere katastrofer, og dessuten utvikle og iverksette et helhetlig system for risikostyring og katastrofehåndtering på alle nivå, i tråd med Sendai-rammeverket for katastrofeberedskap for 2015–2030

les mer

11.c)

Bistå de minst utviklede landene med å oppføre bærekraftige og solide bygg ved bruk av lokale materialer, blant annet   ...gjennom  økonomisk og faglig bistand

les mer

Hvordan ligger vi an?

Andel av befolkningen i et land som bor i by

 • Over halvparten av verdens befolkning (4,4 milliarder) bor i by i dag (2021)
 • I 2030 vil 60% (5 milliarder) mennesker bo i by 

Kilde: World Urbanization Prospect

Andel av bybefolkning som bor i slum

 • Globalt bor hver fjerde bybeboer i slumlignende områder. 
 • Det var en nedgang mellom 2000-2014 fra 28% til 23% som bodde i slum
 • Fra 2014-2018 gikk dette tallet opp igjen fra 23% til 24%.
 • FN er redd koronapandemien vil føre til flere som bor i slum.
 • I tall er det 828 millioner mennesker som bor i slum i dag, de fleste av dem i øst og sør-øst Asia.  
 • 2 milliarder mennesker har ikke søppelhåndtering der de bor.

Kilde: SDGreport

Befolkningstetthet i ulike land

 • 9 av 10 bybeboere puster inn forurenset luft
 • 150 land har laget nasjonale byutviklingsplaner
 • Verdens byer dekker bare 3% av jordoverflaten, men står for 60-80 % av energiforbruket og for 75% av karbonutslippene.

(Kilde: UN Environment)

Hva gjør Norge?

I Norge har de fleste som bor i by tilgang til vann, veier, tjenester, energi og søppelhåndtering. Det er få hjemløse, og de fleste opplever byene sine som trygge. Det Norge må jobbe med framover er blant annet god nok infrastruktur inn til de byene som vokser, og sørge for at flere har råd til å bo i byer. De må også jobbe med luftkvalitet og grøntområder, og har laget en stortingsmelding om bærekraftig utvikling av byene.

Internasjonalt har Norge avtale med FNs bosetningsprogram og å støtte og styrke bærekraftig utvikling av byormåder. 

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartemetet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 11

Hva kan du gjøre?

Ta vare på de grønne lungene rundt deg 

Gjør det du kan for å bevare grønne lunger i nærområdet ditt. Vær insektenes advokat og forsvar parkområder, naturlig skog og fri vekst.  

Støtt et bærekraftig samfunn 

Støtt organisasjonene og foreningene som tar til orde for en økning i plassene der mennesker kan møtes, bedre offentlig transport, resirkuleringssystemer og tilgang til offentlige tjenester. 

Gå, sykle eller ta kollektiv transport

Prøv å gå, sykle eller ta offentlig transport så mye du kan i stedet for å kjøre. 

Spis og handle lokalt 

Invester i nærmiljøet ditt ved å støtte lokale butikker, restauranter og andre tjenester.

Være en god nabo 

Bli kjent med de som bor rundt deg, delta i dugnader og skap et godt lokalsamfunn. 

Abonner på nyhetsbrev: