[[suggestion]]
God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Utdanning er en grunnleggende menneskerettighet, og  veldig mange flere går i dag på skole enn for bare få tiår siden. Før koronapandemien, gikk ni av ti barn på skolen. Til tross for dette, kan fremdeles over 750 millioner mennesker i verden fortsatt ikke lese eller skrive, hvorav to tredjedeler er kvinner. Inkluderende opplæring av god kvalitet for alle, er en av de viktigste byggesteinene for velstand, helse og likeverd i alle samfunn.

Delmål til mål 4

4.1)

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

les mer

4.2)

Innen 2030 sikre alle jenter og gutter mulighet for god tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å begynne i grunnskolen

les mer

4.3)

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, til en overkommelig pris

les mer

4.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for sysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

les mer

4.5)

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

les mer

4.6)

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

les mer

4.7)

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant annet gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

les mer

4.b)

Innen 2020 oppnå en vesentlig økning globalt i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, både i andre utviklingsland og i utviklede land

les mer

4.a)

Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsevne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle

les mer

4.c)

Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

les mer

Utdanning er nøkkelen til utvikling, og åpner en verden av muligheter som gjør at hver enkelt av oss kan bidra til et bærekraftig samfunn. Mål 4 omhandler ikke bare retten til skolegang, men også at en får gode lærere og kvalitet i undervisningen – hele veien fra barneskolen til universitetet.  

Hvordan ligger verden an?

Koronapandemien, som har preget verden siden 2020, har gjort skolegang og mulighetene for læring mye vanskeligere. Det er de fattigste og mest sårbare barna som rammes hardest, som igjen forsterker de eksisterende ulikhetene. 

Pandemien førte til:

  • at 190 land stengte skolene
  • at 90 prosent av alle skolebarn ikke kunne gå på skolen 
  • at 500 millioner barn stod uten skoletilbud i det hele tatt 
  • at 100 millioner flere barn i verden ikke kan lese  

I de tre tiårene før pandemien brøt ut var det en enorm økning i andelen barn i verden som gikk på skole. Framgangen var spesielt stor når det gjaldt jenter og kvinner. Men allerede før pandemien brøt ut gikk fremgangen innen god utdanning for sakte til at verden ville ha klart å oppnå mål 4 innen 2030. Med pandemien i tillegg, har oppnåelsen av mål 4 om god utdanning blitt enda vanskeligere.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Kilde: UN SDG.

Hva gjør Norge? 

Hva gjør Norge bra? 

Norge har allerede et relativt godt utdanningssystem, som gir alle barn lik rett på tilgang til gratis skolegang. Vi har også gode stipend- og finansieringsordninger gjennom Lånekassen, som gjør høyere utdanning lettere tilgjengelig for alle.  

Hva gjør Norge ikke så bra? 

Norge har mangel på kvalifiserte lærere og barnehageansatte. Selv om bærekraftig utvikling har blitt en viktig del av fagfornyelsen og den nye lærerplanen i skolen, mangler fortsatt lærerutdanningen en tilpasset opplæring i hvordan man underviser i bærekraftig utvikling.  

Hva gjør Norge internasjonalt? 

Norge har økt bistanden som går til utdanning i lav-inntektsland. Norske myndigheter har også støttet programmer som forbedrer disse landenes skattesystemer, slik at de lettere kan finansiere sine egne skoler. Norske universiteter deltar i en rekke utvekslingsprogrammer for studenter, sammen med universiteter verden over.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Hva kan du gjøre?

Spre kunnskap 

I mange land blir unge jenter tvunget til å forlate skolen for å gifte seg. Fremhev problemet - start en diskusjon om barneekteskap med mål om å finne løsninger på problemet.   

Vær leksehjelp 

Det finnes flere organisasjoner som tilbyr leksehjelp for barn som trenger det. Mange unge flyktninger trenger også hjelp med norsk språk og noen å snakke med. Røde Kors, Norsk Folkehjelp og Kirkens Bymisjon er noen organisasjoner som legger til rette for slike aktiviteter. Søk opp hva som finnes i ditt nærområde av språkkafeer og ordninger for leksehjelp. 

Organiser deg 

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.  

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

Abonner på nyhetsbrev: