[[suggestion]]
God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Delmål til mål 4

4.1)

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som... kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

les mer

4.2)

Innen 2030 sikre alle jenter og gutter mulighet for god tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å... begynne i grunnskolen

les mer

4.3)

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, ti...l en overkommelig pris

les mer

4.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for s...ysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

les mer

4.5)

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig op...plæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

les mer

4.6)

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

4.7)

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant ann...et gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

les mer

4.b)

Innen 2020 oppnå en vesentlig økning globalt i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst u...tviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, både i andre utviklingsland og i utviklede land

les mer

4.a)

Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsev...ne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle

les mer

4.c)

Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning ...i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

les mer

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole de siste tretti årene. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive, og mange tvinges til å slutte på skolen før de er ferdige. Fattigdom er en vanlig årsak til dette.

Status

  • Før koronapandemien var det anslått at ca 200 millioner barn ville være uten skolegang i 2030
  • Under koronapandemien stengte skoler i 190 land, og 90% av alle skolebarn kunne ikke gå på skolen, med 500 millioner barn uten skoletilbud i det hele tatt.

Mål 4 henger tett sammen med mål 8, fordi utdanning har mye å si for hva man jobber med som voksen. God utdanning henger også tett sammen med mål 1, utrydde fattigdom. 

Forskning viser at utdanning er en av de viktigste grunnene til at folk kommer ut av fattigdom, får bedre helse og samfunnet får økt likestilling. I tillegg gir det folk større mulighet til å delta i samfunnet og bidra til en bærekraftig verden. 

En jente fra en fattig familie på landsbygden i India uten utdanning ville mest sannsynlig fått barn tidlig, fått en dårlig betalt jobb, og jobbet for å forsørge barnet. Det er også større sjanse for at jenta vil unngå å bli giftet bort i ung alder, noe som er et stort problem i mange land. Med en utdanning vil hun få barn senere, få seg en bedre betalt jobb, og være bedre rustet for livet.

Det samme gjelder for Norge. Hvis en gutt på videregående bestemmer seg for å fullføre videregående istedenfor å droppe ut, vil han få flere venner, mer kunnskap, og være bedre rustet for arbeidslivet. 

Med andre ord er utdanning en nøkkel til veien ut av fattigdom, og dermed et bedre liv. Utdanning er en viktig faktor for å bli en aktiv samfunnsborger, og en god utdanning gir også bedre forutsetninger for å forstå alle FNs 17 bærekraftsmål, og sørger for at mennesker lever sunnere og mer bærekraftige liv.  

Abonner på nyhetsbrev: