[[suggestion]]
God utdanning

Sikre inkluderende, rettferdig og god utdanning og fremme muligheter for livslang læring for alle

Delmål til mål 4

4.1)

Innen 2030 sikre at alle jenter og gutter fullfører gratis og likeverdig grunnskole og videregående opplæring av høy kvalitet som... kan gi dem et relevant og reelt læringsutbytte

les mer

4.2)

Innen 2030 sikre alle jenter og gutter mulighet for god tidlig utvikling og omsorg og tilgang til førskole, slik at de er forberedt på å... begynne i grunnskolen

les mer

4.3)

Innen 2030 sikre kvinner og menn lik tilgang til god teknisk og yrkesfaglig opplæring og høyere utdanning, inkludert universitetsutdanning, ti...l en overkommelig pris

les mer

4.4)

Innen 2030 oppnå en betydelig økning i antall unge og voksne som har kompetanse, blant annet i tekniske fag og yrkesfag, som er relevant for s...ysselsetting, anstendig arbeid og entreprenørskap

les mer

4.5)

Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig op...plæring for sårbare grupper, inkludert personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner

les mer

4.6)

Innen 2030 sikre at all ungdom og en betydelig andel voksne, både kvinner og menn, lærer å lese, skrive og regne

4.7)

Innen 2030 sikre at alle elever og studenter tilegner seg den kompetansen som er nødvendig for å fremme bærekraftig utvikling, blant ann...et gjennom utdanning i bærekraftig utvikling og livsstil, menneskerettigheter, likestilling, fremme av freds- og ikkevoldskultur, globalt borgerskap og verdsetting av kulturelt mangfold og kulturens bidrag til bærekraftig utvikling

les mer

4.b)

Innen 2020 oppnå en vesentlig økning globalt i antall stipender som er tilgjengelige for studenter fra utviklingsland, særlig de minst u...tviklede landene, små utviklingsøystater og afrikanske land, for å gi dem tilgang til høyere utdanning, blant annet yrkesfaglig opplæring og programmer for informasjons- og kommunikasjonsteknologi, teknikk, ingeniørfag og vitenskap, både i andre utviklingsland og i utviklede land

les mer

4.a)

Etablere og oppgradere utdanningstilbud som er barnevennlige, og som ivaretar hensynet til kjønnsforskjeller og til personer med nedsatt funksjonsev...ne og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsmiljø for alle

les mer

4.c)

Innen 2030 oppnå en vesentlig økning i antall kvalifiserte lærere, blant annet gjennom internasjonalt samarbeid om lærerutdanning ...i utviklingsland, særlig i de minst utviklede landene og i små utviklingsøystater

les mer

Hvordan ligger vi an?

Det har vært en enorm økning i andelen barn i verden som går på skole de siste tretti årene. Framgangen er spesielt stor når det gjelder jenter og kvinner. Likevel er det fortsatt altfor mange som ikke kan lese og skrive, og mange tvinges til å slutte på skolen før de er ferdige. Fattigdom er en vanlig årsak til dette.

  • Før koronapandemien var det anslått at ca 200 millioner barn ville være uten skolegang i 2030
  • Det er en region som skiller seg ut: 
    • Halvparten av alle barn uten skolegang bor i Afrika sør for Sahara
    • 85% av alle barn i Afrika sør for Sahara får ikke god nok undervisning
    • 1/4 del av voksne analfabeter bor i Afrika sør for Sahara
  • Under koronapandemien stengte skoler i 190 land, og 90% av alle skolebarn kunne ikke gå på skolen, med 500 millioner barn uten skoletilbud i det hele tatt.
  • I 2018 fullførte  84% av alle barn grunnskolen. Dette er en økning på 70% siden 2000. Koronapandemien kan sette denne framgangen mange år tilbake. 

Kilde: UN SDG.

Mål 4 henger tett sammen med mål 8, fordi utdanning har mye å si for hva man jobber med som voksen. God utdanning henger også tett sammen med mål 1, utrydde fattigdom. 

Forskning viser at utdanning er en av de viktigste grunnene til at folk kommer ut av fattigdom, får bedre helse og samfunnet får økt likestilling. I tillegg gir det folk større mulighet til å delta i samfunnet og bidra til en bærekraftig verden. 

Hva gjør Norge? 

I Norge har vi kommet langt. Alle barn har tilgang til gratis, trygg og god skolegang og elevene skal lære å bli globale medborgere. Fagfornyelsen som ble iverksatt høsten 2020 har blant annet integrert bærekraftig utvikling som et av tre tverrfaglige temaer som går igjen i alle fag og på alle trinn.  

Slik kan Norge også oppfylle delmål 4.7 som handler om at elevene skal tilegne seg kompetanse som er nødvendig for å lære hvordan vi kan fremme bærekraftig utvikling i fremtiden. Likevel gjenstår en veldig viktig del av dette delmålet, nemlig å få den samme lærdommen inn i lærerutdanningsinstitusjonene for fremtidige lærere.  

Det er kunnskapsdepartementet som har  ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 4

Hva kan du gjøre?

Spre kunnskap

I mange land blir unge jenter tvunget til å forlate skolen for å gifte seg. Fremhev problemet - start en diskusjon om barneekteskap med mål om å finne løsninger på problemet.  

Vær leksehjelp

Det finnes flere organisasjoner som tilbyr leksehjelp for barn som trenger det. Søk opp hva som finnes i ditt nærområde.  

Abonner på nyhetsbrev: