[[suggestion]]
Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

Verden er langt mer likestilt enn for få tiår siden. Andelen kvinner som deltar i politikk og næringsliv øker, men det er fremdeles langt flere menn enn kvinner i maktposisjoner.

 

Delmål til mål 5

5.1)

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

les mer

5.2)

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andre former for utnytting

les mer

5.3)

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

les mer

5.4)

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

les mer

5.5)

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, det økonomiske og det offentlige liv

les mer

5.6)

Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og sluttdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

les mer

5.a)

Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom samt tilgang til finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

les mer

5.b)

Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

les mer

5.c)

Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle nivåer i samfunnet

les mer

Fattigdom er ofte tett knyttet til diskriminerende lover og sosiale normer som fører til at kvinner får dårligere økonomi og færre muligheter til å bestemme over egne liv. Mange kvinner er økonomisk avhengig av partneren sin, noe som fører til en skeiv maktbalanse i hjemmet og i samfunnet.

Likestilling handler om en rettferdig fordeling av makt, innflytelse og ressurser. Å leve et fritt liv uten vold og diskriminering er en grunnleggende menneskerettighet og er avgjørende for utvikling av menneskene og for samfunnet. 

Det er bevist mange ganger at politisk, økonomisk og sosial likestilling mellom kjønnene bidrar til en positiv utvikling på alle plan. Likestilling og kvinners rettigheter er et gjennomgående tema i bærekraftsmålene, og det er helt essensielt for å kunne nå alle FNs bærekraftsmål innen 2030.  

Hvordan ligger verden an?

Koronapandemien har påvirket arbeidet med likestilling negativt. Jenter og kvinner er mer utsatt for barneekteskap og vold som følge av pandemien. 

  • Ti millioner jenter er i risikosonen for å bli giftet bort det neste tiåret.
  • En av tre kvinner i verden har vært utsatt for fysisk eller seksuell vold minst en gang etter fylte 15 år.  

I løpet av en dag bruker kvinner i gjennomsnitt 2,5 ganger så mange timer på husarbeid og barnepass som menn. Pandemien har ført til at flere kvinner har brukt mer tid på dette, og mange har mistet jobben sin. 

Likestilling i politikken og fora der beslutninger tas, er viktig for å få verden på beina igjen etter pandemien, men her har verden mye å jobbe med. Med dagens tempo vil det ta 40 år før vi oppnår full likestilling i politikken.  

  • Bare 23 land i verden har minst 40 prosent kvinner i parlamentene.
  • Selv om kvinner utgjorde 39 prosent av den globale arbeidsstyrken i 2019, har de kun ca. 28 prosent av lederstillingene.  

Å få på plass lovverk som ikke diskriminerer kvinner, men sikrer deres menneskerettigheter og eiendomsrett, er saker verden må jobbe med for å fremme likestilling mellom kjønnene.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Vår temaside om kvinner og likestilling går nærmere inn på de ulike områdene FN jobber med for å oppnå likestilling

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge har vi en høy grad av likestilling sammenlignet med mange andre land. Foreldrepermisjon og barnehager gjør at kvinner deltar mer i arbeidslivet, og kvinner og menn har mye av de samme mulighetene og de samme rettighetene. 

Hva gjør Norge ikke så bra?

Vold mot kvinner er en utfordring i Norge. Myndighetene har sagt at de særlig skal jobbe med forebygging og avskaffelse av trakassering, vold i nære relasjoner, voldtekter og sosial kontroll.  

Kvinner har gjennomsnittlig lavere lønn enn menn, og det er færre kvinner enn menn i lederstillinger og styrerom i næringslivet. Av de 200 største selskapene i Norge, hadde bare 14 prosent kvinnelig toppleder.   

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge jobber for likestilling og kvinners rettigheter på internasjonale møter, i menneskerettighetsforum og i Sikkerhetsrådet. Å fremme kvinners deltakelse i økonomi og politikk er viktig for Norge. Vi jobber også mot vold mot kvinner, og for at kvinner skal bestemme over egen kropp og seksualitet som er en menneskerettighet.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Det er Kulturdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge. 

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 5

Hva kan du gjøre? 

Ikke ta likestilling for gitt

Vær oppmerksom. Krev at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner, enten det er på fotballtreningen, på skolen, i hjemmet eller i lønnsforhandlinger.

Pass på språkbruken

Om du opplever at venner, bekjente eller kollegaer snakker nedverdigende om kvinner og omtaler dem som mindre verdt, mindre intelligente eller inkompetente sammenliknet med menn, si ifra at det ikke er greit. 

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.  

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

Abonner på nyhetsbrev: