[[suggestion]]
Likestilling mellom kjønnene

Oppnå likestilling og styrke jenters og kvinners stilling i samfunnet 

Delmål til mål 5

5.1)

Få slutt på alle former for diskriminering av jenter og kvinner i hele verden

5.2)

Avskaffe alle former for vold mot alle jenter og kvinner både i offentlig og privat sfære, inkludert menneskehandel, seksuell utnytting og andr...e former for utnytting

les mer

5.3)

Avskaffe all skadelig praksis, som barneekteskap, tidlige ekteskap og tvangsekteskap, og kjønnslemlestelse

5.4)

Anerkjenne og verdsette ubetalt omsorgs- og husholdsarbeid gjennom offentlige tjenester, infrastruktur og sosialpolitikk, og fremme delt ansvar i husholdet... og familien, alt etter hva som passer i det enkelte land

les mer

5.5)

Sikre kvinner fullstendig og reell deltakelse og like muligheter til ledende stillinger på alle nivåer der beslutninger tas, i det politiske, d...et økonomiske og det offentlige liv

les mer

5.6)

Sikre tilgang til god seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter for alle, i samsvar med handlingsprogrammet fra den internasjonale konferan...sen om befolkning og utvikling, handlingsplanen fra Beijing og sluttdokumentene fra deres respektive tilsynskonferanser

les mer

5.a)

Iverksette reformer for å gi kvinner lik rett til økonomiske ressurser, mulighet til å eie og kontrollere jord og andre former for eiend...om samt tilgang til finansielle tjenester, arv og naturressurser, i samsvar med nasjonal lovgivning

les mer

5.b)

Styrke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi, for å styrke kvinners stilling i samfunnet

5.c)

Vedta og styrke god politikk og vedta gjennomførbar lovgivning for å fremme likestilling og styrke jenters og kvinners stilling på alle ...nivåer i samfunnet

les mer

Hva kan du gjøre? 

Ikke ta likestilling for gitt

Vær oppmerksom og ta ikke likestilling for gitt. Vi er godt på veg i Norge, men vi har ikke full likestilling. Krev at jenter og gutter, kvinner og menn skal ha de samme rettighetene i alle situasjoner. På fotballtreningen, på skolen, i hjemmet og i lønnsforhandlinger.  

Vær en bevisst forbruker

Handle bevisst. Forsøk å finne ut av hvilke bedrifter som prioriterer likestilling blant sine ansatte.  

Abonner på nyhetsbrev: