[[suggestion]]
Livet i havet

Bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som fremmer bærekraftig utvikling

Delmål til mål 14

14.1)

Innen 2025 forhindre og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, inkludert marin forsøplin...g og utslipp av næringssalter

les mer

14.2)

Innen 2020 forvalte og beskytte økosystemene i havet og langs kysten på en bærekraftig måte for å unngå betydelig skad...evirkninger, blant annet ved å styrke økosystemenes motstandsevne og ved å iverksette tiltak for å gjenoppbygge dem, slik at havene kan bli sunne og produktive

les mer

14.3)

Begrense mest mulig og sørge for håndtering av konsekvensene av havforsuring, blant annet gjennom styrket vitenskapelig samarbeid på all...e nivåer

les mer

14.4)

Innen 2020 innføre effektive tiltak for å regulere uttaket av fiskebestandene, få slutt på overfiske og ulovlig, urapportert og ur...egulert fiske og ødeleggende fiskemetoder, og iverksette vitenskapelig baserte forvaltningsplaner for å gjenoppbygge fiskebestandene på kortest mulig tid, i det minste til de nivåene som kan gi høyest mulig bærekraftig avkastning ut fra bestandenes biologiske særtrekk

les mer

14.5)

Innen 2020 bevare minst 10 prosent av kyst- og havområdene, i samsvar med nasjonal rett og folkeretten og på grunnlag av den beste vitenskapeli...ge kunnskapen som er tilgjengelig

les mer

14.6)

Innen 2020 forby visse former for fiskerisubsidier som bidrar til overkapasitet og overfiske, avskaffe subsidier som bidrar til ulovlig, urapportert og ure...gulert fiske, og dessuten unngå å innføre nye tilsvarende subsidier, samtidig som man erkjenner at en hensiktsmessig og effektiv særskilt og differensiert behandling av utviklingslandene og de minst utviklede landene bør være en integrert del av Verdens handelsorganisasjons forhandlinger om fiskerisubsidier(*)(*) Samtidig som det tas hensyn til de pågående forhandlingene i Verdens handelsorganisasjon, Doha-runden og erklæringen fra ministermøtet i Hongkong.

les mer

14.7)

Innen 2030 sikre at de økonomiske fordelene ved bærekraftig bruk av havets ressurser, blant annet gjennom bærekraftig forvaltning av fis...keri, akvakultur og turistnæring, i større grad kommer små utviklingsøystater og de minst utviklede landene til gode

les mer

14.a)

Styrke vitenskapelig kunnskap, bygge opp forskningskapasitet og overføre marin teknologi – og samtidig ta hensyn til kriterier og retningslinj...er fra Den mellomstatlige oseanografiske kommisjon for overføring av marin teknologi – med sikte på å bedre tilstanden i havet og øke det marine artsmangfoldets bidrag til utviklingen i utviklingslandene, særlig i små utviklingsøystater og de minst utviklede landene

les mer

14.b)

Gi fiskere som driver småskala fiske, tilgang til marine ressurser og markeder

14.c)

Styrke bevaring og bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene ved å implementere folkeretten slik den er reflektert i FNs havrettskonve...nsjon, som utgjør rettsgrunnlaget for bevaring og bærekraftig bruk av havene og de marine ressursene, slik det framgår av punkt 158 i FN-rapporten «The Future We Want»

les mer

Hvordan ligger vi an?

  • Rundt tre milliarder mennesker livnærer seg av naturmangfoldet i havet og langs kysten.  
  • Tre fjerdedeler av jordens overflate er dekket av hav  
  • Havene inneholder 97% av alt vann på jorden
  • Havet absorberer rundt 30% av våre karbonutslipp, noe som er til stor nytte for å redusere den globale oppvarmingen 
  • 99% av volumet av jordklodens ulike arter er i havet
  • Så mye som 40% av havet er alvorlig ødelagt av menneskelig aktivitet. (forurensning, overfiske, og ødelagde kystområder)

Kilde: UN SDG 2020

Havrettskonvensjonen er havets grunnlov
Havrettskonvensjonen kalles ofte ”havets grunnlov”. Konvensjonen regulerer det aller meste som har med havet å gjøre, fra fiske og oljeutvinning til miljøspørsmål, ferdsel og landegrenser.
Delmål 14.5 sier vi må verne 10% av verdens havområder

Hva gjør Norge?

Hav og fiskeri har alltid vært viktig for Norge og regjeringen har sagt at bærekraftig hav er et av de prioriterte områdene for Norge, nasjonalt og internasjonalt. 

I Norge har vi en egen havstrategi som skal hjelpe oss med bærekraftig utvikling av fiskeriet og havområdene. 

Internasjonalt har Norge blant annet tatt initiativ til et havpanel for bærekraftig havøkonomi, med forpliktende samarbeid. Norge bidrar også med å penger til utviklingsland og hav, og jobber mye mot fiskerikriminalitet. 

Det er Nærings- og fiskeridepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 14

Hva kan du gjøre?

Velg sjømat som er fanget bærekraftig

Du som forbruker kan bidra til et mer bærekraftig fiske og havbruk ved å ta et bevisst valg når du spiser fisk eller skalldyr. Enten du spiser på en restaurant eller i en butikk, ikke glem å spørre de som jobber der om sjømaten deres blir produsert og fanget på en bærekraftig måte.  

Minimer plastbruk

Plast i havene er et stort problem som truer livet både i og nær havene. Reduser plastbruken din ved å kjøpe gjenbrukbare produkter som vesker, sugerør og topper i stedet. 

Ikke slipp ut mikroplast 

Mikroplast finner vi i en mengde produkter og klær, for eksempel tannkrem, bildekk og båtmaling. Styr unna der du kan! Vask klær med mikroplast, som fleece, i spesiallagde vaskeposer. 

Hold vannet rent 

Ren natur betyr rent vann. Ikke hell ut farlige kjemikaler, som maling og vaskemidler, i naturen eller vasken. Rusk og rask, som Q-tips, tamponger og tanntråd, skal kastes i søpla, ikke i do. 

Rydd en strand 

Hvert år havner flere millioner tonn søppel i havet. Plukk opp rusk og rask du finner ute, og delta på strandryddedager. Kanskje kan du organisere en ryddedag selv? 

Abonner på nyhetsbrev: