[[suggestion]]
Mindre ulikhet
Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Delmål til mål 10

10.1)

Innen 2030 oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av befolkningen som er raskere enn økningen for det ...nasjonale gjennomsnittet

les mer

10.2)

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, ...rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

les mer

10.3)

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å f...remme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

les mer

10.4)

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utje...vning av forskjeller

les mer

10.5)

Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

10.6)

Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner,... slik at institusjonene fungerer bedre og blir mer pålitelige, ansvarlige og legitime

les mer

10.7)

Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt for...valtet migrasjonspolitikk

les mer

10.a)

Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med ...avtaler inngått med Verdens handelsorganisasjon

les mer

10.b)

Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, sæ...rlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

les mer

10.c)

Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under 3 prosent ved pengeoverføringer fra migranter til hjemlandet og avskaffe overføringsordnin...ger med gebyrer som overstiger 5 prosent 

les mer

Abonner på nyhetsbrev: