[[suggestion]]
Mindre ulikhet
Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Delmål til mål 10

10.1)

Innen 2030 oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av befolkningen som er raskere enn økningen for det ...nasjonale gjennomsnittet

les mer

10.2)

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, ...rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

les mer

10.3)

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å f...remme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

les mer

10.4)

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utje...vning av forskjeller

les mer

10.5)

Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

10.6)

Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner,... slik at institusjonene fungerer bedre og blir mer pålitelige, ansvarlige og legitime

les mer

10.7)

Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt for...valtet migrasjonspolitikk

les mer

10.a)

Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med ...avtaler inngått med Verdens handelsorganisasjon

les mer

10.b)

Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, sæ...rlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

les mer

10.c)

Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under 3 prosent ved pengeoverføringer fra migranter til hjemlandet og avskaffe overføringsordnin...ger med gebyrer som overstiger 5 prosent 

les mer

Najonal fattigdomsgrense

Human Development Index

Inequality Human Development Index- justert for ulikheter innad i landet

Hva gjør Norge?

I Norge er det lite forskjell i hva folk har i inntekt, sammenlignet med de fleste andre land, men forskjellene øker. Vi har lav arbeidsledighet,  og vi har ordninger som hjelper økonomisk arbeidsledige, syke og uføre slik at ikke forskjellene skal bli for store. Vi har også et skattesystem som prøver å utjevne for store forskjeller. Det Norge sier de må jobbe videre med er å inkludere flere i arbeidslivet enn i dag, og unngå at det blir økende forskjeller. Vi må også bekjempe diskriminering generelt. Mål 10 handler også om mindre forskjeller mellom land, og Norge er forpliktet, og gir, bistand, støtte til utvikling og redusering av ulikhet, særlig gjennom internasjonale organisasjoner. 

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med dette målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 10

Hva kan du gjøre?

Si i fra 

Si i fra dersom du ser noen som helst form for diskriminering. Alle er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, funksjonsevner eller kulturell og sosial bakgrunn. 

Doner tingene du ikke trenger 

Barnefattigdom er et økende problem, også i Norge. Det finnes mange frivillige organisasjoner som gir bort eller låner ut utstyr til barn som lever i fattigdom. Dersom du har godt fungerende utstyr eller klær, doner dem bort til en aktuell organisasjon. 

Rapporter uanstendig oppførsel på internett 

Rapporter folk som du mener oppfører seg frekt i kommentarfelt i sosiale media. 

Støtt flyktninger og innvandrere der du bor 

Er det flyktninger eller innvandrere der du bor? Du kan støtte dem ved å delta på, eller arrangere, forskjellige aktiviteter sammen. Det finnes flere tiltak hvor man for eksempel kan invitere en flyktning hjem for å bli bedre kjent, utveksle kultur eller lære hverandres språk. Dette er gode tiltak som kan gagne den andre, deg selv og samfunnet. 

Arranger møter mellom politikere og sårbare grupper 

For at sårbare grupper skal få det bedre, er det veldig viktig at politikerne har kunnskap om gruppenes situasjon og investerer i å gjøre livet bedre for dem. Kontakt lokale politikere og be dem komme og møte sårbare grupper for å ha en samtale og øke kunnskapen om gruppenes situasjon. 

Abonner på nyhetsbrev: