[[suggestion]]
Mindre ulikhet
Mindre ulikhet

Redusere ulikhet i og mellom land

Før pandemien gikk flere mål på ulikhet i riktig retning. Økonomisk vekst har bidratt til at flere land har blitt rikere, men ikke automatisk ført til mindre fattigdom. Pandemien har forverret eksisterende ulikhet mellom og i land, spesielt blant de fattigste. 

Delmål til mål 10

10.1)

Innen 2030 oppnå en gradvis og varig inntektsøkning for de fattigste 40 prosentene av befolkningen som er raskere enn økningen for det nasjonale gjennomsnittet

les mer

10.2)

Innen 2030 sikre myndiggjøring og fremme sosial, økonomisk og politisk inkludering av alle, uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status

les mer

10.3)

Sikre like muligheter og redusere forskjeller i levekår, blant annet ved å avskaffe diskriminerende lover, politikk og praksis og ved å fremme lovgivning, politikk og tiltak som er egnet til å nå dette målet

les mer

10.4)

Vedta politikk, særlig når det gjelder skatter og avgifter, lønn og sosialomsorg, med sikte på å oppnå en gradvis utjevning av forskjeller

les mer

10.5)

Bedre reguleringen av og tilsynet med globale finansmarkeder og finansinstitusjoner, og styrke gjennomføringen av regelverket

les mer

10.6)

Sikre at utviklingslandene blir bedre representert og får større grad av medbestemmelse i beslutningsprosessene i globale finansinstitusjoner, slik at institusjonene fungerer bedre og blir mer pålitelige, ansvarlige og legitime

les mer

10.7)

Legge til rette for migrasjon og mobilitet i ordnede, trygge, regulerte og ansvarlige former, blant annet ved å føre en planmessig og godt forvaltet migrasjonspolitikk

les mer

10.a)

Gjennomføre prinsippet om særbehandling og differensiert behandling av utviklingsland, særlig de minst utviklede landene, i samsvar med avtaler inngått med Verdens handelsorganisasjon

les mer

10.b)

Stimulere til offentlig utviklingsbistand og kapitalflyt, blant annet direkte utenlandske investeringer, til statene der behovet er størst, særlig de minst utviklede landene, afrikanske land, små utviklingsøystater og kystløse utviklingsland, i samsvar med landenes egne planer og programmer

les mer

10.c)

Innen 2030 redusere transaksjonsgebyrene til under 3 prosent ved pengeoverføringer fra migranter til hjemlandet og avskaffe overføringsordninger med gebyrer som overstiger 5 prosent 

les mer

For å redusere ulikhet i og mellom land må ressursene i et land fordeles rettferdig. De fattigste og de marginaliserte gruppene må gis muligheter slik at de kan skape seg bedre levekår. Viktige tiltak er lik tilgang til skole, helsehjelp og gode skattesystemer.

Hvordan ligger verden an?

Å redusere ulikhet er avgjørende for å sørge for bedre helse i befolkningen og styrke samfunns robusthet. Pandemien har ført til at utviklingen har gått i feil retning på flere områder. 

Inntektsulikheten i verden har blitt mindre siden finanskrisen i 2007-2009, men pandemien vil trolig føre til at denne positive utviklingen reverseres. Lavinntektsland rammes hardest og forskjellene vil øke.  

Andelen av den globale befolkingen som er flyktninger har doblet seg siden 2010. På slutten av 2020 ble 24,5 millioner flere mennesker drevet på flukt på grunn av krig, konflikt og menneskerettsbrudd. Det er det høyeste målte antallet hittil.

Data fra 44 land og territorier for perioden 2014-2020 viser at en av fem personer har opplevd diskriminering som er i strid med internasjonal menneskerettslovgivning.

Kilde: FNs bærekraftsmålsrapport (2021)

Human Development Index

Inequality Human Development Index- justert for ulikheter innad i landet

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

I Norge er det generelt små lønnsforskjeller sammenlignet med de fleste andre land. Vi har lav arbeidsledighet, og vi har ordninger som hjelper økonomisk arbeidsledige, syke og uføre slik at ikke forskjellene skal bli for store. Vi har også et skattesystem som prøver å utjevne for store forskjeller. Norge scorer også høyt når det gjelder likestilling. 

Hva gjør Norge ikke så bra?

Selv om den økonomiske ulikheten i Norge er lav sammenliknet med andre land har forskjellene mellom fattig og rik økt siden 1980-tallet. Nærmere 12 prosent av norske barn lever nå under den nasjonale fattigdomsgrensen.

Pandemien førte til mer hjemmeskole, større arbeidsløshet og mer ulikhet ifølge ikke-statlige organisasjoner. Til tross for at Norge har et helsesystem for alle har Norge større sosiale ulikheter innen helse enn flere andre europeiske land. Norge må også jobbe med å bekjempe diskriminering og rasisme generelt.  

Hva gjør Norge internasjonalt?

Norge jobber for å fremme ansvarlighet i privat og offentlig sektor, inkludert likestilling, arbeiderrettigheter, nulltoleranse for korrupsjon, bedre skattesystemer og velferdsordninger i utviklingsland. Vi gir også utviklingsbistand gjennom Norad.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Det er Finansdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med dette målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 10

Hva kan du gjøre?

Si i fra 

Si i fra dersom du ser noen som helst form for diskriminering eller rasisme. Om du opplever at venner eller familie sier eller gjør noe ufint mot andre, si ifra om at det ikke er greit. Alle er like mye verdt uansett kjønn, etnisitet, hudfarge, legning, funksjonsevner eller kulturell og sosial bakgrunn.  

Vær inkluderende og raus

Vær åpen for å bli kjent med mennesker som er forskjellige fra deg selv. Vi kan lære mye og vokse som mennesker ved å omgås folk fra andre kulturer og de som har andre utfordringer i hverdagen enn oss selv. Inviter de med på sosiale aktiviteter på skolen og fritiden. Vær inkluderende mot alle i din omgangskrets. 

Doner ting du ikke trenger 

Barnefattigdom er et økende problem, også i Norge. Det finnes mange frivillige organisasjoner som gir bort eller låner ut utstyr til barn som lever i fattigdom. Dersom du har godt fungerende utstyr eller klær, doner dem bort til en aktuell organisasjon. 

Rapporter dårlig oppførsel på internett 

Rapporter folk som du mener oppfører seg frekt i kommentarfelt i sosiale medier. 

Støtt flyktninger og innvandrere der du bor 

Er det flyktninger eller innvandrere der du bor? Du kan støtte dem ved å delta på, eller arrangere forskjellige aktiviteter sammen med dem. Det finnes flere aktiviteter og møteplasser hvor man for eksempel kan invitere en flyktning hjem for å bli bedre kjent, utveksle kultur, eller lære hverandres språk. Røde Kors og Kirkens bymisjon er to organisasjoner som jobber med dette. 

Arranger møter mellom politikere og sårbare grupper 

For at sårbare grupper skal få det bedre, er det veldig viktig at politikerne har kunnskap om gruppenes situasjon og investerer i å gjøre livet bedre for dem. Kontakt lokale politikere og be dem komme og møte sårbare grupper for å ha en samtale og lære mer om hvordan disse menneskene har det. 

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.  

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid, og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

Abonner på nyhetsbrev: