[[suggestion]]
Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål nummer 1: å utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

Delmål til mål 1

1.1)

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom

1.2)

Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

1.3)

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig deknin...g av fattige og sårbare

les mer

1.4)

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende ...tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

les mer

1.5)

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarel...aterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

les mer

1.a)

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, s&aeli...g;rlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

les mer

1.b)

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ...ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom

les mer

Hvordan ligger vi an?

Globalt har andelen av mennesker som lever i ekstrem fattigdom sunket fra å være 15,7 % i 2010 til 10% i 2015.

 

Dette er en enorm forbedring, men framgangen har flatet ut og verden ligger ikke an til å nå målet om å fjerne ekstrem fattigdom innen 2030, men ende på 6% . 

Koronapandemien gjør situasjonen verre for de fattigste. FN har regnet ut at koronapandemien fører til at ekstrem fattigdom vil øke, og være på 8,8% i 2020. Det er det sørlige Asia og Afrika sør for Sahara som vil se den største økningen av ekstremt fattige som følge av pandemien.

På vår temaside skriver vi mer om hva fattigdom er

En del av mål 1 handler om sikkerhet for de fattigste, og verden har blitt enige om at alle land skal ha sosiale velferdsordninger. I dag er over halvparten av verdens befolkning, 55% uten noen form for sosiale støtteordninger.

(kilde: SDG report 2020 )

Hva gjør Norge?

I Norge har vi så lite ekstrem fattigdom at dette ikke har blitt målt som del av FNs bærekraftsmål. Relativ fattigdom derimot finnes i Norge, og  har vært i tidsperioden 2015-2017 ligget på 9,6%.

I Norge øker andelen av barn som lever i fattigdom , og dette er noe myndighetene er forpliktet til å forbedre dersom vi skal oppnå FNs bærekraftsmål.  

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 1

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker

Spør etter informasjon om varene du er interessert i. Kjøp mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og som respekterer grunnleggende menneskerettigheter. På den måten er du med på å sikre en rettferdig lønn til arbeidstakerne som produserer varene du kjøper. 

Spre kunnskap 

Ikke alle vet at økonomisk ulikhet er et strukturelt problem. Politikerne og næringslivet må mer på banen for å endre systemet. Still spørsmål, vær kritisk, finn ut hvilke partier som er enig med deg og engasjer deg i en organisasjon som vil forandre verden. 

 

 • 1.1.1

  Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

  1.2.1

  Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age

  1.2.2

  Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

  1.3.1

  Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the vulnerable

  1.4.1

  Proportion of population living in households with access to basic services

  1.4.2

  Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by sex and by type of tenure

  1.5

  By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

  1.5.1

  Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population

  1.5.2

  Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)

  1.5.3

  Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

  1.a.1

  Proportion of resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes

  1.a.2

  Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection)

  1.b.1

  Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups

Abonner på nyhetsbrev: