[[suggestion]]
Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål nummer 1: å utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

Bærekraftsmål 1 har som mål å utrydde ekstrem fattigdom og halvere andelen mennesker som lever i relativ fattigdom.

Delmål til mål 1

1.1)

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom

les mer

1.2)

Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

les mer

1.3)

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig dekning av fattige og sårbare

les mer

1.4)

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

les mer

1.5)

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarelaterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

les mer

1.a)

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, særlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

les mer

1.b)

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom

les mer

Koronapandemien har ført til at andelen fattige i verden har økt for første gang siden 1998. Flere har blitt fattigere, og i Norge har også flere fått dårligere råd. Men andelen mennesker som lever i ekstrem fattigdom er mindre i dag enn den var i 1990. 

Å utrydde fattigdom er viktig for å nå alle FNs 17 bærekraftsmål. For å redusere fattigdommen trenger vi en mer rettferdig fordeling av ressursene våre, og bærekraftig økonomisk vekst. 

Hvordan ligger verden an?

Før pandemien sank andelen av mennesker i verden som lever i ekstrem fattigdom fra rundt 10 prosent i 2015 til rundt 9 prosent i 2017. Mange mistet jobbene sine og fikk det vanskeligere økonomisk på grunn av pandemien. Dette tallet steg til 9,2% i 2019-2020 (SDG Progress Report 2022). 

 

I tillegg til pandemi bidrar også klimaendringer og konflikt til å påvirke fattigdommen i verden. Vi ligger ikke an til å nå målet om å fjerne ekstrem fattigdom innen 2030, men å ende på 7 prosent.  

Koronatiltak og nedstengninger for å begrense spredningen av viruset, har hatt negativ påvirkning på økonomien til mange. Mennesker som jobber i den uformelle økonomien i fattige land ble hardest rammet, spesielt kvinner og unge mennesker.

På vår temaside skriver vi mer om hva fattigdom er

En del av mål 1 handler om sikkerhet for de fattigste, og verden har blitt enige om at alle land skal ha sosiale velferdsordninger, men ordningene er skjevt fordelt. Under pandemien i 2020 fikk 52,2 % av folk i høy-inntektsland kontantytelser. I lav-inntektsland fikk bare 0,8 % kontantytelser.

Kilde: FNs bærekraftsmålrapport (2022) 

Hva gjør Norge?

Hva gjør Norge bra?

Ifølge den internasjonale rapporten om bærekraftsmålene har Norge oppnådd bærekraftsmål 1, utrydde fattigdom. 

Ekstrem fattigdom er så godt som ikke-eksisterende i Norge. Andelen mennesker i Norge som levde under den internasjonale fattigdomsgrensen på 1,90 dollar om dagen, ble anslått å være 0,3 prosent i 2018. Gode velferdsordninger og lik rett til helsetjenester og utdanning, reduserer ulikhet og sikrer befolkningens grunnleggende behov. Høy deltakelse i arbeidslivet, og politikk som fremmer økonomisk vekst, bidrar til bedre levekår for befolkningen. 

Hva gjør Norge ikke så bra?

Relativ fattigdom finnes i Norge. De siste ti årene har andelen relativt fattige gått opp fra å omfatte ca. 8 prosent av befolkningen til nå å gjelde rundt 10 prosent. For eksempel sier 3,6 prosent av befolkningen at de ikke har råd til å gå til tannlegen (Referanse: https://www.ssb.no/sosiale-forhold-og-kriminalitet/levekar/statistikk/fattigdomsproblemer-levekarsundersokelsen/artikler/900-000-nordmenn-vil-ikke-klare-en-stor-uforutsett-utgift).

Den største utfordringen er å sikre jevnere inntekt blant landets innbyggere, og sørge for at sårbare grupper ikke havner utenfor arbeidslivet. Andelen barn som lever i fattigdom øker, og dette er noe myndighetene er forpliktet til å forbedre dersom vi skal nå FNs bærekraftsmål.  

Hva gjør Norge internasjonalt?

Internasjonalt jobber Norge for å utrydde ekstrem fattigdom, spesielt i de fattigste landene. Norge har lansert et utviklingsprogram for å jobbe mot moderne slaveri, og jobber med en strategi for å inkludere mennesker med funksjonsnedsettelser.

Kilde: Norges statusrapport om bærekraftsmålene (2021) 

Det er Arbeids- og sosialdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med bærekraftsmål 1 – utrydde fattigdom – i Norge.

Se Regjeringens temasider bærekraftsmål 1.

Hva kan du gjøre?

Vær en bevisst forbruker

Spør etter informasjon om varene du er interessert i. Kjøp mat, klær og annet utstyr fra bedrifter som er åpne om vilkårene til arbeiderne og som respekterer grunnleggende menneskerettigheter. På den måten er du med på å sikre en rettferdig lønn til arbeidstakerne som produserer varene du kjøper. Framtiden i våre hender har en liste over klesmerker som har forpliktet seg til å sørge for trygge arbeidsvilkår for arbeiderne sine.   

Del med andre

Doner klær, leker eller andre ting du ikke trenger til organisasjoner som hjelper fattige. Når du har bursdag kan du også ønske deg en pengegave til en organisasjon som hjelper mennesker/barn som har det vanskelig, i stedet for flere ting.  

Organiser deg

Å omstille samfunnet vårt til å bli bærekraftig krever større endringer enn at du og jeg som forbrukere endrer våre vaner og vår livsstil, selv om det også er viktig. Større samfunnsendringer må til, og du kan spille en viktig rolle i denne samfunnsendringen gjennom politisk engasjement, for eksempel i et parti eller en organisasjon.  

De gode, varige løsningene er som regel et resultat av kunnskap, samarbeid og målrettet organisering. Vær en aktiv medborger! Bli med å nå bærekraftsmålene!

 • 1.1.1

  Proportion of population below the international poverty line, by sex, age, employment status and geographical location (urban/rural)

  1.2.1

  Proportion of population living below the national poverty line, by sex and age

  1.2.2

  Proportion of men, women and children of all ages living in poverty in all its dimensions according to national definitions

  1.3.1

  Proportion of population covered by social protection floors/systems, by sex, distinguishing children, unemployed persons, older persons, persons with disabilities, pregnant women, newborns, workinjury victims and the poor and the vulnerable

  1.4.1

  Proportion of population living in households with access to basic services

  1.4.2

  Proportion of total adult population with secure tenure rights to land, with legally recognized documentation and who perceive their rights to land as secure, by sex and by type of tenure

  1.5

  By 2030, build the resilience of the poor and those in vulnerable situations and reduce their exposure and vulnerability to climate-related extreme events and other economic, social and environmental shocks and disasters

  1.5.1

  Number of deaths, missing persons and directly affected persons attributed to disasters per 100,000 population

  1.5.2

  Direct economic loss attributed to disasters in relation to global gross domestic product (GDP)

  1.5.3

  Number of countries with national and local disaster risk reduction strategies

  1.a.1

  Proportion of resources allocated by the government directly to poverty reduction programmes

  1.a.2

  Proportion of total government spending on essential services (education, health and social protection)

  1.b.1

  Proportion of government recurrent and capital spending to sectors that disproportionately benefit women, the poor and vulnerable groups

Abonner på nyhetsbrev: