[[suggestion]]
Utrydde fattigdom
Bærekraftsmål nummer 1: å utrydde fattigdom

Utrydde alle former for fattigdom i hele verden 

Delmål til mål 1

1.1)

Innen 2030 utrydde all ekstrem fattigdom

1.2)

Innen 2030 minst halvere andelen menn, kvinner og barn i alle aldre som lever i fattigdom, i henhold til nasjonale definisjoner

1.3)

Innføre nasjonalt tilpassede sosiale velferdsordninger og tiltak for alle, inkludert minstestandarder, og innen 2030 oppnå en vesentlig deknin...g av fattige og sårbare

les mer

1.4)

Innen 2030 sikre at alle menn og kvinner, særlig fattige og sårbare, har lik rett til økonomiske ressurser og tilgang til grunnleggende ...tjenester, til å eie og kontrollere jord og andre former for eiendom, og til arv, naturressurser, ny teknologi og finansielle tjenester, inkludert mikrofinansiering

les mer

1.5)

Innen 2030 bygge opp motstandskraften til fattige og personer i utsatte situasjoner, slik at de blir mindre utsatt for og mindre sårbare for klimarel...aterte ekstremhendelser og andre økonomiske, sosiale og miljømessige påkjenninger og katastrofer

les mer

1.a)

Sikre en betydelig mobilisering av ressurser fra ulike kilder, blant annet gjennom økt utviklingssamarbeid, for å gi utviklingslandene, s&aeli...g;rlig de minst utviklede landene, tilstrekkelige og forutsigbare midler til å gjennomføre programmer og politikk for å utrydde alle former for fattigdom

les mer

1.b)

Opprette gode politiske rammeverk på nasjonalt, regionalt og internasjonalt nivå basert på utviklingsstrategier som gagner de fattige og ...ivaretar kjønnsperspektivet, med sikte på å øke investeringer i tiltak som bekjemper fattigdom

les mer

Abonner på nyhetsbrev: