[[suggestion]]
FNs bærekraftsmål

Noreg og berekraftsmåla

FNs berekraftsmål gjeld alle land i heile verda, både rike og fattige. Måla har stor innverknad på norsk politikk - både i kommunar og lokalsamfunn og nasjonalt. Det er statsminister Erna Solberg som leiar FN si pådrivargruppe for berekraftsmåla.

Sjølv om mange av måla allereie er oppfylt i Noreg, står mykje arbeid att også her heime. Eit døme er mål 12 som handlar om ansvarleg forbruk og produksjon, der vi må jobbe for å redusere matsvinn. For å stoppe klimaendringane på mål 13, må Noreg redusere utsleppa sine.  

Våren 2020 vart det klart at regjeringa skal lage ein nasjonal handlingsplan for måla. Dette er viktig fordi dei 17 berekraftsmåla heng tett saman. Det er også naudsynt med ein god plan for korleis vi kan oppnå måla på tvers av politiske skiljeliner og i samarbeid med organisasjonar og kommunar.

Med berre 10 år att til måla skal vere nådd, må alle land i verda og alle menneske i kvart enkelt land jobbe saman.

Stortingsmelding om bærekraftsmålene (2021)

Norges rapport til FNs bærekraftsmålspanel HLPF i 2021 og 2016

Innspill til samstemthet gjennom nasjonal handlingsplan for bærekraftsmålene (Forum for utvikling og miljø 2019)

Undervisningsopplegg om berekraftig utvikling

Lær meir

Bakgrunnen for berekraftsmåla og overgangen frå tusenårsmåla

FNs berekraftsmål  omfattar 17 mål og 169 delmål. Måla skal fungere som ei felles global retning for land, næringsliv og sivilsamfunn. Måla vart laga på ein demokratisk måte gjennom innspel frå land over heile verda og nesten ti millionar menneske fekk sagt si mening gjennom ei spørjeundersøking.

Tusenårsmåla (2000-2015) førte til stor framgang på område som utdanning og helse, men har òg blitt kritisert for berre å adressere symptoma på fattigdom. Berekraftsmåla skal gjere noko med årsakene til fattigdom, ulikskap og klimaendringar.

Ingen skal utelatast

Eit av hovudprinsippa i berekraftsmåla er at ingen skal utelatast (Leaving no one behind). Dei mest sårbare menneska må difor prioriterast. Ekskluderte grupper, som menneske med nedsett funksjonsevne, flyktningar, etniske og religiøse minoritetar, jenter og urfolk, er høgt representert blant dei som framleis lever i fattigdom.

Temaside om berekraftig utvikling 

FNs eigne sider om berekraftsmåla

Rapport: The Sustainable Development Goals Report 2019

Abonner på nyhetsbrev: