[[suggestion]]
UN Women
UN Women
Direktør for UN Women, Phumzile Mlambo-Ngcuka Foto: UN Photo/Mark Garten

Hva gjør UN Women?

UN Women jobber for å gi FNs medlemsland verktøy og muligheter til å oppnå likestilling mellom kjønnene. Organisasjonen bidrar til videreutvikling av internasjonal politikk, utvikler standarder på likestillingsområdet, gir bistand til medlemsland som ønsker teknisk eller finansiell støtte til å innføre disse standardene, og jobber for å få inn kjønnsperspektivet i alle deler av FN-systemet.

UN Women jobber for å:

 • øke andelen av kvinnelige ledere og beslutningstakere.
 • få slutt på vold mot kvinner og jenter.
 • engasjere kvinner i alle deler av freds- og sikkerhetsprosesser og humanitære aksjoner.
 • styrke kvinners økonomiske deltakelse.
 • gjøre likestilling til et sentralt tema i planleggingen og budsjetteringen av nasjonal utvikling.
 • styrke kvinners rolle i FNs bærekraftsmål.
 • synliggjøre kvinners perspektiv og rettigheter når det gjelder HIV og AIDS.

UN Women ble opprettet i 2010, og startet sitt arbeid i januar 2011. I forkant av dette hadde FN vært på utkikk etter en løsning for hvordan de skulle styrke likestillingsarbeidet i flere år. Likestillingsarbeidet hadde vært fordelt utover ulike deler av FN-systemet, og for å styrke arbeidet vedtok Generalforsamlingen å slå samme fire FN-enheter som alle jobbet med likestilling og å styrke kvinners stilling. Disse var:

 • Division for the Advancement of Women (DAW)
 • International Research and Training Institute for the Advancement of Women (INSTRAW)
 • Office of the Special Adviser on Gender Issues and Advancement of Women (OSAGI)
 • United Nations Development Fund for Women (UNIFEM)

Kvinnelige representanter i nasjonalforsamlingen

Kvinner har en sentral rolle i FNs bærekraftsmål

FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for å utrydde fattigdom, redusere ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. Mål nr. 5 handler spesifikt om likestilling mellom kjønnene, men om en leser de øvrige målene vil en se at likestilling er integrert i alle de 17 målene. 

UN Women kommer årlig ut med en statusrapport om framgangen for kvinner i FNs bærekraftsmål : Progress on the Sustainable Development Goals: The gender snapshot 2020 

UN Women har også gitt ut en egen rapport, Turning promises into action: Gender equality in the 2030 Agenda for Sustainable Development, der du kan lese mer om bærekraftsmålene i et kjønnsperspektiv.

Hvordan er UN Women organisert? 

Styret i UN Women består av én president, fire visepresidenter og medlemmer fra rundt 40 land. Styremedlemmene representerer fire regionale grupper. Fra 2013 er UN Women blitt ledet av av Phumzile Mlambo-Ngcuka, tidligere visepresident i Sør-Afrika. Hun tok over etter UN Womens første leder, Michelle Bachelet, som er tidligere president i Chile og nå innehar stillingen som FNs høykommisær for menneskerettigheter. 

Forum for kvinner og utviklingsspørsmål (FOKUS) er nasjonalkomité for UN Women i Norge. UN Women har nasjonalkomiteer i fjorten land.

UN Women er avhengig av bidrag fra enkeltpersoner og virksomheter, ikke bare stater. Den årlige omsetningen til UN Women er på over 3 milliarder kroner, og Norge er en av de største økonomiske bidragsyterne. Norge var også med i reformpanelet som foreslo opprettelsen av UN Women, og satt i styret i perioden 2010-2015.

Lær mer

Tema: Kvinner og likestilling 

Kvinnekonvensjonen

Kalender: Kvinnedagen 8.mars 

FNs bærekraftsmål nummer 5

UN Womens egne sider

Abonner på nyhetsbrev: