[[suggestion]]
Fosen-saken og urfolks rettigheter
Fosen-saken og urfolks rettigheter
Aksjonister i Oslo krever at vindmøllene på Fosen må tas ned. Foto: Jørgen Næss Karlsen / https://www.flickr.com/photos/naturogungdom/

Dette er Fosen-saken

En rekke aktivister fra bl.a. NSR-Nuorat (ungdomsutvalget til Norske samers riksforbund) og Natur og Ungdom har i flere dager aksjonert inne i og utenfor Olje- og energidepartementet. Saken de protesterer mot kalles Fosen-saken, og handler om vindturbiner på Fosen i Trøndelag. Dette området har i generasjoner blitt brukt som reinbeiteområde for reindriftssamene i området. Imidlertid mener reindriftssamene at reinen blir så påvirket av vindturbinene at sameksistens ikke er mulig. Det er en viktig og kompleks sak som innebærer både urfolks menneskerettigheter, naturinngrep, en høyesterettsdom og produksjon av fornybar energi i en tid der vi sårt trenger mer strøm.

Protestene ved Olje- og Energidepartementet begynte 500 dager etter høyesterettsdommen som slo fast at vindmølleparken utgjør et brudd på FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter artikkel 27. Denne artikkelen sier dette:

I de stater hvor det finnes etniske, religiøse eller språklige minoriteter, skal de som tilhører slike minoriteter ikke nektes retten til, sammen med andre medlemmer av sin gruppe, å dyrke sin egen kultur, bekjenne seg til og utøve sin egen religion, eller bruke sitt eget språk.

FN FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter

Høyesterett slår fast at reindriftssamens utøvelse av sin kultur er krenket. De skriver at "Uten tilfredsstillende avbøtende tiltak foreligger det dermed en krenkelse av SP (sivile og politiske rettigheter) artikkel 27, og konsesjonsvedtaket vil i så fall være ugyldig."

Dommen sier ingenting om hva som bør skje med vindmøllene nå. Derfor er det stor uenighet mellom partene om hva som bør skje videre. Noen mener at vindmøllene må rives, mens andre mener at det er nok at reindriftssamene får penger eller annen erstatning. Norske myndigheter har foreløpig ikke et klart svar på hvordan de skal forholde seg til dommen fra Høyesterett. 500 dager etter at dommen falt, fikk derfor aksjonistene nok. Dette er bakgrunnen for aksjonene ved Olje- og energidepartementet og en rekke andre departement.

Oppgave 1

Se innslaget om Fosen-saken på Dagsnytt 18 fra 27.2.2023 sammen med klassen din, og fyll ut skjemaet under mens du ser på programmet. Skjemaet ligger under "Ressurser".

Oppgave 2

Med utgangspunkt i kunnskapen du nå har om Fosen-saken, skal du velge en av de tre oppgavene under:

Lag en podcast

I grupper på to eller tre elever skal dere lage en podcast med utgangspunkt i Fosen-saken. Podcasten skal få fram de ulike synene på saken, og vise kunnskap om rettighetene til urfolk, gjennom ulike FN-avtaler. Mottakere skal være ungdom på deres alder. Dere velger selv formen på podcasten; om den skal inneholde en debatt, samtale, en reportasje eller liknende.

Lag et SoMe-innlegg

Skriv et innlegg til en valgfri SoMe-plattform (Instagram, Facebook, TikTok etc.) der det skal komme tydelig fram hva din mening om Fosen-saken er. Du skal gjennom innlegget prøve å påvirke dine følgere til å bli enig i ditt standpunkt. Du bør bruke de vedlagte kildene om Fosen-saken og FNs beskyttelse av urfolks rettigheter i din argumentasjon. Velg et bilde/illustrasjon som passer godt til innlegget ditt.

Skriv et leserinnlegg

I leserinnlegget skal du henvende deg direkte til den parten i konflikten som du er uenig med; enten olje og energiminister, Terje Aasland (som representerer norske myndigheter), eller aksjonistene (som ønsker å få vindmøllene på Fosen-halvøya fjernet). Det skal komme tydelig fram hva din mening om saken er. Du bør bruke de vedlagte kildene om Fosen-saken og FNs beskyttelse av urfolks rettigheter i din argumentasjon. Avslutt leserinnlegget med en tydelig oppfordring til mottakeren.

Aktuelle kilder

Fosen-saken

FNs beskyttelse av urfolks rettigheter

Kompetansemål

Kompetansemål

Samfunnsfag etter 10. trinn

  • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst
  • utforske og beskrive korleis menneske- og urfolksrettar og andre internasjonale avtalar og samarbeid har betydning for nasjonal politikk, livet til menneske, likestilling og likeverd

KRLE etter 10. trinn

  • identifisere og drøfte aktuelle etiske problemstillinger knyttet til menneskerettigheter, bærekraft og fattigdom

Samfunnskunnskap vg1/vg2

  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar
  • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt

Geografi vg1/vg2

  • drøfte ulike interesser knyttet til ressurs- og arealbruk i Noreg, Sápmi/Sábme/Sáepmie og nordområda

Samfunnsgeografi programfag

  • analysere samfunnsgeografiske forhold i urfolks bosettingsområder og reflektere over problemstillinger knyttet til ressursforvaltning i disse områdene
  • analysere samfunnsgeografiske forhold i urfolks bosettingsområder og reflektere over problemstillinger knyttet til ressursforvaltning i disse områdene

Politikk og menneskerettigheter programfag

  • utforske, analysere og drøfte dagsaktuelle problemstillinger knyttet til bærekraft og fordeling
  • drøfte rettighetene til urfolk og minoriteter nasjonalt og internasjonalt og problemstillinger knyttet til politisk innflytelse


Ressurser

For spørsmål om fosen-saken og urfolks rettigheter, ta kontakt med

Ida Berge

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 996 31 597
Siri Nikolaisen

Siri Nikolaisen

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 992 37 491

Abonner på nyhetsbrev: