[[suggestion]]
Konflikt og menneskerettigheter
Konflikt og menneskerettigheter
UN Photo / Marco Dormino
Fag:
Historie, Norsk, Politikk og menneskerettigheter, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
VGS
Tema:
Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
2 skoletimer
Forberedelser:
Skriv ut og klipp ut dilemmakort og argumentasjonshjelp før timen begynner. Elevene trenger PC med internettilkobling

Lærerveiledning

Del 1- Menneskerettighetsarbeidet i FN (ca 25 minutter) 

Første del handler om å bli kjent med menneskerettighetsarbeidet i FN. Vi anbefaler at dere begynner med å vise animasjonsfilmen.

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

Etter at elevene har sett filmen deles de inn i grupper tre og tre. De jobber sammen om å lese tekstene og besvare spørsmålene som ligger på elevsidene. Når de har besvart spørsmålene til teksten, blir gruppa enig om tre punkter som de mener er de viktigste poengene i teksten. Disse punktene egner seg godt til en oppsummering i plenum. Alle gruppene legger fram sine punkter, og læreren skriver dem på tavla. Be gjerne gruppene begrunne utvalget. Diskuter i plenum hvorvidt gruppene har vært enige eller uenige i utvalget. 

Del 2 – Historisk konflikt (ca 25 minutter)

I denne oppgaven skal elevene jobbe med Libya som en historisk konflikt. Her skal de først lese kapitler i konfliktprofilen til Libya, og deretter besvare et dilemma på egenhånd før de innad i gruppa sammenligner svarene sine. Oppgaven retter fokus på kompleksiteten rundt FNs mandat til å bruke militærmakt i konflikter.

Del 3 – Aktuell konflikt (ca 40 minutter)

I den siste deloppgaven skal elevene fordype seg i en av dagens mest aktuelle konflikter, nemlig Ukraina-konflikten. Etter å ha lest konfliktprofilen, svarer de på to spørsmålene gruppevis. Alternativt kan teksten om Ukraina-konflikten leses høyt i klassen, ett avsnitt av hver elev. En annen mulighet er at elevene har lest teksten hjemme på forhånd.

Når gruppene er ferdige med teksten og spørsmålene, er det tid for å dele ut dilemmakortene. Ett kort til hver gruppe. Det gjør ikke noe om det er flere grupper enn kort-varianter. Da får bare flere grupper det samme dilemmaet å jobbe med. Men husk å kopiere opp like mange kort som det er grupper.

Det er fire forskjellige dilemmakort:

 • Nødhjelpsarbeider
 • Land med vetorett i Sikkerhetsrådet
 • Bedriftsleder i Norge
 • Innbygger i Ukraina

La gruppene diskutere fritt i begynnelsen, og be dem forsøke å se saken fra flere sider. Når du hører at en gruppe har landet på et standpunkt, kan du gi dem motargumenter. Vurder om du vil gi dem hele for/i mot-kortet med en gang, eller om du vil gi bare ett av argumentene. Du kan enten skrive ut kortene til utdeling, eller gi argumentene muntlig. Så diskuterer gruppa videre om dette argumentet gjør at de endrer standpunkt eller ikke. Når alle gruppene har diskutert lenge nok, oppsummerer dere i klassen. Gruppene presenterer sitt dilemma, og forteller om hvilke vurderinger de gjorde før de kom fram til et standpunkt.

Oppgavene til elevene

Kompetansemål videregående skole

Tverrfaglig tema: Demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Norsk - Vg1 SF

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
Samfunnskunnskap - Vg1/Vg2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling 

 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • utforske ei utfordring eller ein konflikt på lokalt, nasjonalt eller globalt nivå og drøfte korleis utfordringa eller konflikten påverkar forskjellige grupper  
Historie 

Kjerneelementer: Historiebevissthet, Utforskende historie og kildekritisk bevissthet, Historisk empati, sammenhenger og perspektiver, Mennesker og samfunn i fortid, nåtid og framtid  

 • utforske fortiden ved å stille spørsmål og innhente, tolke og bruke ulikt historisk materiale for å finne svar  


Ressurser

Stikkord

 • fred
 • konflikter
 • menneskerettighetsbrudd

For tilbakemelding eller spørsmål, kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver (Viken, Oslo og Innlandet) +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: