[[suggestion]]
Menneskerettigheter og demokrati
Menneskerettigheter og demokrati
En kvinne som har demonstrert for mer demokrati i Hong Kong blir arrestert av politet i september 2019. De siste årene har flere land gått i en autoritær retning, og sivile og politiske menneskerettigher havnet under press. Foto: Tyrone Siu/Reuters
Fag:
Norsk, Samfunnsfag/Samfunnskunnskap
Klassetrinn:
8-10 trinn, VGS
Tema:
Demokrati og medborgerskap, FN, Konflikter, fred og sikkerhet, Menneskerettigheter
Tidsbruk:
Varierende

Målet med oppgavene 

Målet med oppgavene er å: 

 • få forståelse av hva verdenserklæringen om menneskerettighetene er og hvem de 30 artiklene gjelder for
 • se sammenhengen mellom demokrati og menneskerettigheter 
 • gi elevene handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling og gi dem trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing

Oppgaver

Oppgavene er differensierte og oppgave A-D passer best for ungdomsskoletrinnet. Videregående skole kan i tillegg gjennomføre oppgave E-G.

A. Menneskerettigheter (15 min)

 1. Skriv «menneskerettigheter» på tavla.
 2. Elevene bruker 3 minutter på å skrive ned alt de tenker på og forbinder med ordet. Poenget er å få frem hva elevene allerede vet.
 3. Deretter kan to og to elever sammenligne notatene sine. Ta en gjennomgang i plenum.

Ofte vil elevene ha mange negative assosiasjoner til menneskerettigheter, så som undertrykking, fengsel, tortur, osv. Da er det lurt å spørre om hvorfor de ikke har positive assosiasjoner som skole, helse, likestilling, osv.

B. Demokrati og diktatur (15 min)

 1. Skriv «demokrati» og «diktatur» på tavla.
 2. Be elevene lage to kolonner og skriv ned nåværende, eller historiske eksempler på land og regimer de forbinder med demokrati og diktatur.
 3. Elevene går sammen to og to og fyller inn stikkord som beskriver landene de har skrevet ned.
 4. Ha en kort gjennomgang i plenum. Finner dere noen likhetstrekk mellom demokratiene og diktaturene? 

C. Sammenlign to land (15 min)

Elevene kan gå sammen i mindre grupper og gå inn på våre sider for å sammenlign land her:

Velg ett land dere har beskrevet som demokratisk og sammenlign med et land dere har beskrevet som diktatur. Sammenlign gjerne flere land. Diskuter påstanden: "Det er et gode å leve i et land med reelt demokrati, uavhengig rettsvesen og frie medier".

D. FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (30 min.)

FNs verdenserklæring om menneskerettigheter

Verdenserklæringen er grunndokumentet i det internasjonale arbeidet for menneskerettigheter. Den består av 30 artikler, og gjelder for alle FNs medlemsland.
 1. La elevene gjøre seg kjent med de 30 artiklene i FNs verdenserklæring om menneskerettigheter (lenke over)
 2. La elevene igjen gå sammen to og to, og be dem velge ut de fem viktigste menneskerettighetene.
 3. Diskuter i plenum å se om dere får til å lage en prioritert liste.
 4. Ut fra den prioriterte lista kan dere se hvilke punkter som har forbindelser til for eksempel politiet (rettsikkerhet), mediene(ytringsfrihet), skolene (rett til opplæring), Redd Barna (trygghet for liv og helse), Amnesty (frihet fra tortur og vilkårlig fengsling) og Flyktninghjelpen (rett til å søke beskyttelse). Og gjerne andre.
 5. Refleksjonspørsmål: Tenk at du er fattig og blir syk. Spiller det da noen rolle om landet du bor i er et diktatur, eller et demokrati?

Dere kan avslutte økta med å se denne videoen (1.30)

Menneskerettigheter og bærekraftig utvikling

E. Utvikling av demokrati (15 min)

La elevene se denne korte videoen fra Freedom House ( 2:30)

Why is democracy declining worldwide?
 1. Oppsummer i plenum hva filmen peker på av negative utviklingstrekk. Hvorfor skjer dette? Ser vi noe lignende i Norge, eller i nabolandene våre?
 2. Hvilke menneskerettigheter er det som trues eller brytes?
 3. Kan dere finne eksempler på land som har økonomisk vekst, er politisk stabile, som ikke er demokratier og hvor menneskerettighetene ikke settes veldig høyt? (F.eks. Kina)

F. Stemmerett (30 min)

 1. Demokratiet gir enkeltmennesket mulighet til å påvirke og delta i styret bl.a. gjennom valg. Hvordan bruker nordmenn stemmeretten sin? La elevene lese denne teksten: Laber valgentusiasme etter 1814 
 2. Diskuter i plenum hvorfor deltagelsen ved valg har sunket siden 1990 tallet?

G. Rettigheter i konflikt (40 min)

Er det en konflikt mellom menneskerettigheter og demokrati? Individets rettigheter eller flertallets mening? Del elevene inn i grupper og la dem diskutere følgende utsagn:

 • Religionsfrihet er en sentral menneskerett. I et demokrati kan man derfor ikke vedta forbud mot heldekkende klesplagg som burka.
 • Det er en menneskerett å få elske den man vil. I et demokrati kan man derfor ikke forby ekteskap mellom likekjønnede.
 • Ytringsfrihet er en sentral menneskerett. Om du sender et privat bilde til meg kan jeg bruke det slik jeg vil, evt. også formidle det videre.
 • Partier med ny-nazistiske sympatier står for en ekstremt menneskefiendtlig ideologi, og bør derfor nektes å delta i valg.
 • Retten til liv er en grunnleggende menneskerett og vi kan derfor ikke tillate abort.

Kompetansemål for menneskerettigheter og demokrati

Tverrfaglig tema: demokrati og medborgerskap, bærekraftig utvikling  

Videregående skole

Norsk - VG1 SF

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner  
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig   

Samfunnskunnskap - VG1/VG2

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling,  

 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område  
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunngjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt  
 • vurdere årsaker til og tiltak som kan førebyggje rasisme, diskriminering og hatefulle ytringar, og drøfte grensene for ytringsfridommen  

Ungdomsskole  

Norsk

Kjerneelementer: Tekst i kontekst, Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

 • bruke fagspråk og argumentere saklig i diskusjoner, samtaler, muntlige presentasjoner og skriftlige framstillinger om norskfaglige og tverrfaglige temaer  
Samfunnsfag

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Samfunnskritisk tenking og samanhengar, Demokratiforståing og deltaking, Berekraftige samfunn 

 • reflektere over korleis menneske har kjempa og kjempar for endringar i samfunnet og samstundes har vore og er påverka av geografiske forhold og historisk kontekst  
 • beskrive ulike dimensjonar ved berekraftig utvikling og korleis dei påverkar kvarandre, og presentere tiltak for meir berekraftige samfunn  
 • reflektere over kva for aktørar som har makt i samfunnet i dag, og korleis desse grunngir standpunkta sine  


Flere ressurser

Stikkord

 • demokrati
 • diktatur
 • elevoppgaver
 • stemmerett
 • undervisningsopplegg
 • ytringsfrihet

For tilbakemelding eller spørsmål, ta kontakt:

Madeleine Hesstvedt Solstad

Rådgiver Øst +47 98 45 83 37

Abonner på nyhetsbrev: