[[suggestion]]
Hva er våre viktigste utfordringer?

Bli kjent med hva folk i lokalmiljøet ditt mener om våre viktigste utfordringer.

Aktivitet: Ordsky, spørreundersøkelse, diskusjon
Klassetrinn: Videregående

Bli kjent med hva mennesker fra ulike generasjoner i lokalsamfunnet mener om hva våre viktigste utfordringer er, og se hvordan svarene samsvarer med resten av verden. Oppgaven kan løses individuelt eller i par. Det viktigste er at alle får stilt flere personer de samme spørsmålene.

1. Verdens utfordringer

Spør klassen: Hva mener dere er de viktigste utfordringene verden står ovenfor i dag? Fremstill svarene i en felles ordsky eller i et tankekart. 

2. Velg seks saker

Be elevene individuelt velge seks av 16 saker som er viktigst for dem og deres familie:

 • Å ha en god jobb
 • Frihet til å delta i politiske prosesser
 • Tilgang på rent vann og sanitære forhold
 • Å være trygg fra vold og kriminalitet
 • Tilgang på rimelig og sunn mat
 • Bedre helsetjenester
 • Tilgang på telefon og internett
 • God utdanning
 • Å ikke bli diskriminert eller forfulgt
 • En ærlig og mottakelig regjering
 • Likestilling mellom kjønn
 • Stoppe klimaendringene
 • Bedre veier og transport
 • Tilgang på trygg og billig strøm i hjemmet
 • Å verne om skog, elver og hav

3. Spørreundersøkelse

Elevene skal nå be minst ti andre om å velge ut de seks sakene som de mener er viktigst. Hver elev spør minst en person av hvert kjønn i hver av følgende aldersgrupper:

 • under 15 år
 • 16-30 år
 • 31-45 år
 • 46-60 år
 • over 61 år

4. Diskuter

Da FNs bærekraftsmål skulle utarbeides, ble nesten 10 millioner mennesker fra hele verden bedt om å velge fra den samme listen som i spørsmål to. Undersøkelsen kalles for MyWorld-undersøkelsen.

Samle inn alle elevers svar fra spørsmål to og tre og tell opp. Be elevene om å utforske statistikken i bildet av resultatet av My World-undersøkelsen, for å se hvordan resultatene i klassen samsvarer med svarene fra klassen og hele verden.

Bruk dette som utgangspunkt for en klassediskusjon:

 • Hva er likhetene og forskjellene mellom svarene på spørsmål 2 og svarene på spørsmål 3?
 • Hva kan være grunnen til at noe er likt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte?
 • Hva kan være grunnen til at noe er ulikt mellom alle svar på oppgave 2 og 3 sammenliknet med hva hele verden svarte?
 • Hvilke andre faktorer kan påvirke hva du svarer på dette spørsmålet?

5. Stem på My World 2030

FN lager ny undersøkelse der de ønsker å høre fra befolkningen i alle land om hvordan det går med bærekraftsmålene. Gå inn på My World 2030 for å avgi individuelt deres stemme. Her kan dere lese mer om undersøkelsen.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Hva er våre viktigste utfordringer?"

Tverrfaglige tema: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

 • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
 • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
 • gjere greie for årsaker til demografiske endringar og drøfte ulike levekår i forskjellige delar av verda 
Norsk 

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål Vg1 SF: 

 • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner 
 • bruke ulike kilder på en kritisk, selvstendig og etterrettelig måte 
 • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling   

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

 • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
 • reflektere over kva det inneber å vere medborgar, og samanlikne korleis politiske system er organiserte i forskjellige land og område 
 • vurdere korleis utøving av makt påverkar enkeltpersonar og samfunn 
 • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
 • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Abonner på nyhetsbrev: