[[suggestion]]
Illustrer målene

Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

Dette er en prosjektoppgave som kan gjennomføres på flere måter, alt etter hvor mye tid man har og hvordan elevene ønsker å jobbe med prosjektet. Velg mellom gruppeoppgave eller individuelt prosjekt. Hvert bærekraftsmål har ulike delmål, som elevene bør sette seg inn i før de begynner å illustrere målet de har valgt.

Gruppeoppgave

Elevene deles inn i grupper som hver skal lage en visuell framstilling av alle bærekraftsmålene - enten gjennom foto, grafisk design, tegning, tegneserie, bildecollage - eller andre visuelle virkemidler. 

Individuelt prosjekt

Elevene får to uker til å ta bilder fra hverdagen sin som skal illustrere de 17 målene. Noen av bildene kan iscenesettes dersom det er vanskelig å finne ekte motiver. Bildene blir stilt ut i bildeserier, enten på nett eller i klasserommet og stemt på av medelevene. Vinnerbildene får sin egen plass som fotoillustrasjon for bærekraftsmålene i klasserommet.

Oppgaven kan brukes sammen med flere av oppgavene i undervisningsopplegget Bærekraft.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Illustrer målene"

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
  • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
  • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

  • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold 
Norsk  

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner ) 
  • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
  • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
  • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
  • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


Kontakt

Har du spørsmål eller innspill til opplegget? Ta kontakt med ditt nærmeste regionavdeling.

Abonner på nyhetsbrev: