[[suggestion]]
Illustrer målene

Lag din egen visuelle framstilling av FNs bærekraftsmål.

Fag:                          Geografi, naturfag, norsk, samfunnskunnskap
Aktivitet:                  Foto, tegning og presentasjon

Tid:                            1-2 uker
Klassetrinn:            Videregående

Dette er en prosjektoppgave som kan gjennomføres på flere måter, alt etter hvor mye tid man har og hvordan elevene ønsker å jobbe med prosjektet. Velg mellom gruppeoppgave eller individuelt prosjekt. Hvert bærekraftsmål har ulike delmål, som elevene bør sette seg inn i før de begynner å illustrere målet de har valgt.

Gruppeoppgave

Elevene deles inn i grupper som hver skal lage en visuell framstilling av alle bærekraftsmålene - enten gjennom foto, grafisk design, tegning, tegneserie, bildecollage - eller andre visuelle virkemidler. 

Individuelt prosjekt

Elevene får to uker til å ta bilder fra hverdagen sin som skal illustrere de 17 målene. Noen av bildene kan iscenesettes dersom det er vanskelig å finne ekte motiver. Bildene kan bli stilt ut i bildeserier, enten på nett, i klasserommet eller et annet sted på skolen.

Kompetansemål

Kompetansemål for "Illustrer målene"

Tverrfaglige temaer: Bærekraftig utvikling 

Geografi 

Kjerneelement: Utforsking og geografiske metodar, Naturgitt og menneskeskapt rom, Berekraftig utvikling og globalisering 

Kompetansemål etter Vg1/Vg2 SF: 

  • reflektere over eigen ressursbruk og ressursbruken i Noreg i eit globalt og berekraftig perspektiv 
  • utforske kva endringar i klimaet har å seie for natur og samfunn lokalt, regionalt eller globalt 
  • utforske og gjere greie for årsakene til ein aktuell natur- eller miljøkatastrofe og konsekvensar for menneske, samfunn og natur 
Naturfag 

Kjerneelementer: Jorda og livet på jorda 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

  • gjøre rede for hvordan klimaendringer påvirker evolusjon, utbredelse av arter og biologisk mangfold 
Norsk  

Kjerneelementer: Kritisk tilnærming til tekst, Muntlig kommunikasjon 

Kompetansemål etter Vg1 SF: 

  • lytte til andre, bygge opp saklig argumentasjon og bruke retoriske appellformer i diskusjoner ) 
  • greie ut om og drøfte norskfaglige eller tverrfaglige temaer muntlig 
  • kombinere virkemidler og uttrykksformer kreativt i egen tekstskaping 
Samfunnskunnskap 

Kjerneelementer: Undring og utforsking, Perspektivmangfald og samfunnskritisk tenking, Medborgarskap og berekraftig utvikling  

Kompetansemål etter Vg1/Vg2: 

  • utforske og presentere dagsaktuelle tema eller debatter ved å bruke samfunnsfaglege metodar, kjelder og digitale ressursar, og argumentere for sine eigne og andre sine meiningar og verdiar 
  • gjere greie for grunnlaget for menneskerettane og utforske og gi døme på brot på menneskerettane nasjonalt eller globalt 
  • drøfte samanhengen mellom økonomisk vekst, levestandard og livskvalitet i eit globalt og berekraftig perspektiv 


 

 

Abonner på nyhetsbrev: