Nå har vi slått sammen FN.no og Globalis til ett nettsted.

Fra nå av finner du det beste av innholdet fra Globalis og FN.no her

Bærekraft for ungdomsskolen

 

En kort og enkel innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. 

«Bærekraft» er et tverrfaglig undervisningsopplegg for ungdomsskolen med en helhetlig tilnærming til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Opplegget inneholder animasjonsfilmer og elleve varierte læringsaktiviteter tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE.

Se oversikt over alle oppgaver og kompetansemål lenger nede på siden.

Innholdet er utviklet i samarbeid med lærere og elever i målgruppen, og er basert på kvalitative intervjuer og gruppesamtaler med mer enn 100 elever og 45 lærere fra hele landet. En spesiell takk til elever og lærere ved Stokkan ungdomsskole, Børstad ungdomsskole, Hoppern skole, Gran ungdomsskole, Ajer ungdomsskole, Sommerlyst skole og Tromstun skole for innspill, innsikt og råd. 

Prosjektet er støttet av UNESCO-kommisjonen og Den naturlige skolesekken ved Miljødirektoratet.

FNs bærekraftsmål

Fra januar 2016 forpliktet alle verdens land seg til å utrydde fattigdom, bekjempe ulikhet og stoppe klimaendringene innen 2030. FNs bærekraftsmål er verdens felles arbeidsplan for en bærekraftig utvikling, og et grunnlag for prioritert innsats de neste 15 årene.

Tusenårsmålene hadde stor gjennomslagskraft og klarte å mobilisere internasjonal politisk oppmerksomhet og gode resultater på flere viktige utviklingsområder siden 1990. FNs bærekraftsmål viderefører ideene fra tusenårsmålene, men gjenspeiler også endringene verdenssamfunnet har vært gjennom siden da. I motsetning til tusenårsmålene, så er bærekraftsmålene universelle og vil forplikte innsats fra alle land, inkludert Norge.

Utfordringene i verden henger tett sammen, og det kan være komplekst å forstå for både barn og voksne. Samtidig er vi i en tid med store endringer i verdenssamfunnet, som vi er helt avhengige av at barn og unge forstår og kan være en del av.

Undervisning om bærekraftig utvikling

Felles for alle målene er prinsippet om bærekraftig utvikling. Stortinget vedtok i 2016 at bærekraftig utvikling blir et prioritert flerfaglig tema i nye læreplaner.

På ungdomstrinnet er bærekraftig utvikling betydelig vektlagt i den generelle delen av Kunnskapsløftet. Samtidig er det tettest knyttet til undervisning om klima og miljø. FNs definisjon av bærekraftig utvikling handler vel så mye om hvordan sosiale- og økonomiske forhold spiller sammen med klima og miljø. Dette må også gjenspeiles i hvordan man underviser om det.

Undervisning om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål gir en rekke tverrfaglige innganger som allerede er del av læreplanen. Klima, forbruk, fordeling, menneskerettigheter, innovasjon, likestilling, deltakelse og demokrati, biologisk mangfold og helse er bare noen eksempler på faglige innganger som kan brukes.

Oppgavene i «Bærekraft» skal gi elevene en helhetlig forståelse av bærekraftig utvikling og innsikt i samspillet mellom sosiale forhold, økonomi og klima og miljø.

Læringsaktivitetene er utformet for å utvikle elevenes handlingskompetanse for en bærekraftig utvikling, og skal gi elevene trening i kritisk tenkning, systemforståelse, kreativitet, kommunikasjon, samarbeid og problemløsing.

Opplegget er tilrettelagt for omvendt undervisning og introduseres med animasjonsfilmer som gir en innføring i bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Aktivitetene inkluderer korte lærerveiledninger med faglige ressurser til lærerne i tillegg til en liste over kompetansemål, tidsrammer og beskrivelse av hvor mye forkunnskap som kreves av elevene i forkant av aktiviteten.

Innholdet i «Bærekraft» har en internasjonal ramme som tar utgangspunkt i aktuelle globale problemstillinger og eksempler på bærekraftig utvikling fra hele verden.

Oppgavene har som mål å engasjere og aktivisere elevene og bidra til større forståelse for hvordan utfordringer og løsninger i det globale samfunnet henger sammen. I tillegg skal de bidra til å utfordre etablerte tankesett, og gi elevene en større forståelse hvordan de selv kan bidra til bærekraftige løsninger.

Aktivitetene er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag, matematikk og KRLE. Flere av ressursene kan med fordel brukes i flere valgfag for 10. trinn, deriblant:

  • Demokrati i praksis
  • Internasjonalt samarbeid
  • Natur, miljø og friluftsliv
  • Medier og informasjon

Oppbygging og innhold

Undervisningsopplegget består av animasjonsfilmer og elleve tverrfaglige læringsaktiviteter som enten kan brukes som en pakke over to uker, eller i mindre økter.

Aktivitetene varierer mellom korte begrepsøvelser, spill og quiz, diskusjonsoppgaver og større prosjektoppgaver. Alle oppgavene krever samarbeid, og har sin styrke ved at de kombinerer læring av sentral faglig kunnskap med systematisk trening i å sette ord på læringen som foregår. Øvelse i å formulere egne tanker, innlæring av nye ord og begreper er en sentral del av læringsaktivitetene. Elevene skal gis mulighet til å ta ordet, lytte til andre, bygge videre på det andre sier, stille spørsmål og bringe diskusjonene videre. Det er også derfor at flere av læringsaktivitetene bare har forslag til fasit.

Ingenting bør være helt opplest og vedtatt. Det er når elevene skal fortelle om det de har lært, at de forstår hva de kan og ser hva de ikke kan. Det å uttrykke seg muntlig er et godt parameter på om kunnskapen er integrert. Når man snakker om et tema, utvikler man også ofte nye tanker og ny innsikt.

Hver aktivitet inneholder egne lærerveiledninger med forklaringer, metodetips, instruksjoner og forslag til tilpasning og differensiering der det er relevant. 

1.Kick-off: Film, debatt og quiz

Introduksjonsøvelser for å sette i gang elevene og kickstarte undervisningen om bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Det gir en engasjerende og variert start på undervisningen, og gir et godt faglig grunnlag for å kunne gjennomføre de andre oppgavene. Vi oppfordrer derfor alltid til å begynne med denne øvelsen som et minimum før du går i gang med andre aktiviteter. Introduksjonsøvelsene er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, KRLE og norsk.

2.Hvis du bare hadde tre mål

Dette er en aktiv diskusjonsøvelse som egner seg som start på undervisning om FNs bærekraftsmål. Øvelsen starter med at elevene selv skal tenke over de største utfordringene verden står ovenfor i dag. Deretter skal de bruke bærekraftsmålene til å reflektere over hvordan hvert av målene påvirker natur og mennesker. Til slutt må de ta en endelig beslutning på hvilke tre mål de ville valgt å ha med videre, dersom de måtte velge. Elevene lærer å ta standpunkt, og blir også godt kjent med medelevene sine standpunkt.

3.Begrepsøvelser om bærekraft

Øvelsene Loop, Hvem skal ut og Forbudte ord er korte, engasjerende øvelser for å trene på begreper knyttet til bærekraftig utvikling og FNs bærekraftsmål. Dette er begreper som kan virke abstrakte og kompliserte for mange av elevene, men som de gjerne møter i mediene og også i de andre oppgavene. Det er derfor laget en ordliste med viktige ord og begreper som med fordel kan brukes gjennom hele opplegget. Begrepsøvelsene er tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag og naturfag.

4.Bærekraft i Brasil

En kreativ og annerledes gruppeaktivitet som tar utgangspunkt i reelle eksempler på bærekraftig utvikling i Brasil. Målet er at elevene skal bruke bilder til å tenke og diskutere seg fram til bærekraftige løsninger på ekte problemstillinger i det brasilianske samfunnet. Oppgaven er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, KRLE og naturfag.

5.Reale nøtter

Regning er i Kunnskapsløftet en av de fem grunnleggende ferdighetene, og skal integreres i alle fag. "Reale nøtter" er en samling matematikkoppgaver som tar opp relevante problemstillinger knyttet til bærekraftig utvikling som befolkningsvekst, fattigdom, forbruk, klima og miljø. Oppgavene kan løses som en helhet i matematikkfaget, eller splittes opp tematisk og brukes i samfunnsfag eller naturfag. 

6.Min bærekraftige kommune 

En prosjektoppgave hvor elevene skal lage nettavis om bærekraftig utvikling i hjemkommunen sin. Målet er å bidra til en økt forståelse av hva bærekraftig utvikling er i en norsk lokal kontekst, i tillegg til å vekke engasjement for utvikling i lokalsamfunnet. Oppgaven er tilpasset kompetansemål i norsk, samfunnsfag, KRLE og naturfag.

7.Mitt bærekraftsmål

Dette er en fordypningsoppgave hvor elevene i grupper på 2-3 elever fordyper seg i et eller flere av FNs bærekraftsmål, for så å presentere det til andre elever gjennom stasjonsundervisning. Oppgaven er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag og norsk.

8.Tekstilfabrikken

Et rollespill om bærekraftig arbeidsliv, maktforhold og rettigheter på arbeidsplassen, med tekstilindustrien i Kambodsja som setting. Spillet krever ingen forarbeid, og er en fin inngangsdør for å jobbe med temaer som bærekraftig utvikling, arbeidsliv, globalisering og etisk handel, forbruk og miljølære, og FNs bærekraftsmål. Rollespillet kan gjennomføres av læreren, eller med besøk fra FN-sambandet. Tekstilfabrikken er tilpasset kompetansemål i samfunnsfag, norsk, naturfag og KRLE.

9.Lærer for en dag

Oppgaven går ut på at elever på ungdomsskolen skal undervise barneskoleelever på 4.-7. trinn i bærekraftig utvikling. Elevene får trening i å formidle komplekst faglig innhold til en yngre målgruppe. Gjennom å undervise yngre barn om bærekraftig utvikling, får de eldste elevene selv en bedre forståelse for temaet. Oppgaven er tilpasset kompetansemål i norsk og samfunnsfag.

Ressurser

Kompetansemål oppgåver (pdf) ( pdf - 888,64 kB )

 

Spørsmål eller innspill til undervisningsopplegget? Vi vil høre fra deg!