[[suggestion]]
ILO-konvensjoner
ILO-konvensjoner
 

Her er alle konvensjoner på norsk som Den internasjonale arbeidsorganisasjonen (ILO) har vedtatt. Konvensjonene er i PDF-format, og året i parentes er året da de trådte i kraft.  

Her er lenke til alle ILO-konvensjonene på engelsk

Lenke til alle ILOs erklæringer 

1

Konvensjon nr. 1 om 8-timers dagen (1921)

2

Konvensjon nr. 2 om arbeidsledighet (1921)

Konvensjon nr. 3 om barsel og kvinner (1921)

4

Konvensjon nr. 4 om nattarbeide (1921)

5

Konvensjon nr. 5 om barnearbeid (1921)

6

Konvensjon nr. 6 om mindreåriges nattarbeide i industriell bedrift (1921)

7

Konvensjon nr. 7 som fastsetter lavalderen for barns beskjeftigelse (1921)

8

Konvensjon nr. 8 om erstatning for arbeidsløshet ved skibsforlis (1923)

9

Konvensjon nr. 9 om arbeidsformidling av sjøfolk (1921)

10

Konvensjon nr. 10 om minstealder for sysselsetting av barn i landbruket (1923)

11

Konvensjon nr. 11 om landarbeideres rett til å danne foreninger og slutte seg sammen (1923)

12

Konvensjon nr. 12 om ulykkestrygd i jordbruket (1923)

13

Konvensjon nr. 13 om bruk av blyhvitt i maling (1923)

14

Konvensjon nr. 14 om ukentlig hvile i industrielle bedrifter (1923)

15

Konvensjon nr. 15 om lavalder for kull-lempere og fyrbøtere ombord i skip (1922)

16

Konvensjon nr. 16 om tvungen legeundersøkelse av barn og ungdom sysselsatt til sjøs (1922)

17

Konvensjon nr. 17 om skadebot for arbeidsulykker (1927)

18

Konvensjon nr. 18 om skadebot for arbeidere for bedriftssykdommer (1927)

19

Konvensjon nr. 19 om likebehandling av et lands egne og dets utenlandske arbeidere i henseende til erstatning for ulykker (1926)

20

Konvensjon nr. 20 om nattarbeid i bakerier (1928)

21

Konvensjon nr. 21 om forenkling av tilsyn med utvandrere ombord på skip (1927)

22

Konvensjon nr. 22 om sjømenns hyreavtale (1926)

23

Konvensjon nr. 23 om hjemsendelse av sjømenn (1928)

24

Konvensjon nr. 24 om syketrygd for arbeidere i industri, handel og husarbeid (1928)

25

Konvensjon nr. 25 om syketrygd for landbruksarbeidere (1928)

26

Konvensjon nr. 26 om ordning til å sette minstelønn (1930)

27

Konvensjon nr. 27 om merking av vekt på tunge kolli som fraktes med skip (1932)

28

Konvensjon nr. 28 om vern mot ulykker for arbeidere som er sysselsatt med lasting eller lossing av fartøier (1932)

29

Konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid (1932)

 

Protokoll til konvensjon nr. 29 om tvangsarbeid (2016)

30

Konvensjon nr. 30 om regulering av arbeidstiden i handels- og kontorvirksomhet (1933)

31

Konvensjon nr. 31 om begrensning av arbeidstiden i kullgruver (1931)

32

Konvensjon nr. 32 om vern mot ulykker for arbeidere som er sysselsatt med lasting eller lossing av skip (1934)

33

Konvensjon nr. 33 om lavalder for barns arbeid i ikke-industrielle virksomheter (1932)

34

Konvensjon nr. 34 om arbeidsformidlingskontorer som tar betaling (1936)

35

Konvensjon nr. 35 om tvungen alderstrygd for personer sysselsatt i industri og handelsvirksomheter, i de frie yrker, og for hjemmearbeidere og hushjelper (1937)

36

Konvensjon nr. 36 om alderstrygd for landarbeidere (1937)

37

Konvensjon nr. 37 om tvungen uføretrygd for personer sysselsatt i industri og handelsvirksomheter i de frie yrker og for hjemmearbeidere og hustjenere (1937)

38

Konvensjon nr. 38 om uførhetstrygd for landarbeidere (1937)

41

Konvensjon nr. 41 om kvinners nattarbeid (1936)

42

Konvensjon nr. 42 om trygd for bedriftssykdommer (1936)

43

Konvensjon nr. 43 om arbeidstiden i automatiske vindusglassverk (1938)

44

Konvensjon nr. 44 om trygdestønad eller annen arbeidsløshetshjelp til ufrivillig arbeidsløse (1938)

47

Konvensjon nr. 47 om 40-timers uke (1957)

49

Konvensjon nr. 49 om forkortelse av arbeidstiden i flaskeglassverk (1938)

50

Konvensjon nr. 50 om regler for verving av arbeidere (1939)

53

Konvensjon nr. 53 om minstefordringer til faglig dyktighet hos fører og offiserer ombord i handelsskip (1939)

56

Konvensjon nr. 56 om syketrygd for sjøfolk (1949)

58

Konvensjon nr. 58 om fastsettelse av lavalder for barns beskjeftigelse til sjøs (1939)

59

Konvensjon nr. 59 som fastsetter lavalderen for barns beskjeftigelse i industriell virksomhet (1941)

63

Konvensjon nr. 63 om statistikk over lønn og arbeidstid i de viktigste gruve- og fabrikkindustrier, byggevirksomhet medregnet, og i jordbruket (1940)

68

Konvensjon nr. 68 om kost og forpleining for besetninger på skip (1957)

71

Konvensjon nr. 71 om pensjoner til sjømenn (1962)

73

Konvensjon nr. 73 om legeundersøkelse av sjøfolk (1955)

79

Konvensjon nr. 79 om nattarbeid for ungdom (ikke-industrielle yrker) (1950)

81

Konvensjon nr. 81 om arbeidstilsyn i industri og handel (1950)

87

Konvensjon nr. 87 om foreningsfrihet og vern av organisasjonsretten (1950)

88

Konvensjon nr. 88 om ordning av arbeidsformidlingen (1950)

90

Konvensjon nr. 90 om nattarbeid for ungdom som er sysselsatt i industrien (1951)

91

Konvensjon nr. 91 om ferie med lønn for sjømenn (1951)

92

Konvensjon nr. 92 om besetningers lugarer m.v. ombord på skip (1953)

94

Konvensjon nr. 94 om arbeidsklausuler i offentlige arbeidskontrakter (1952)

95

Konvensjon nr. 95 om sikring av arbeidstakers lønn (1952)

96

Konvensjon nr. 96 om arbeidskontorer som tar betaling (1951)

97

Konvensjon nr. 97 om arbeidssøkende inn- eller utvandrere (revidert 1949) (1952)

98

Konvensjon nr. 98 om retten til å organisere seg til å føre kollektive forhandlinger (1951)

100

Konvensjon nr. 100 om lik lønn for mannlige og kvinnelige arbeidere for arbeid av lik verdi (1953)

101

Konvensjon nr. 101 om ferie med lønn i jordbruket (1954)

102

Konvensjon nr. 102 om minstestandard for sosial sikkerhet (1955)

105

Konvensjon nr.105 om avskaffelse av tvangsarbeid (1959)

108

Konvensjon nr. 108 om sjømenns nasjonale identitetskort (1961)

109

Konvensjon nr. 109 om lønninger, arbeidstid og bemanning på skip (1958)

111

Konvensjon nr. 111 om diskriminering i sysselsetting og yrke (1960)

112

Konvensjon nr. 112 om minstealder for sysselsetting i fiske (1961)

115

Konvensjon nr. 115 om vern for arbeidere mot strålefare (1962)

116

Konvensjon nr. 116 om revisjon av sluttartikler i ILO-konvensjoner (1962)

118

Konvensjon nr. 118 om lik behandling av utlendinger og landets evne statsborgere når det gjelder sosialtrygd (1964)

119

Konvensjon nr. 119 om sikring av maskiner (1965)

120

Konvensjon nr. 120 om hygiene i handels- og kontorvirksomhet (1966)

122

Konvensjon nr. 122 om sysselsettingspolitikk (1966)

125

Konvensjon nr. 125 om dyktighetssertifikater for fiskere (1969)

126

Konvensjon nr. 126 om innredning for besetningen ombord på fiskefartøyer (1968)

128

Konvensjon nr. 128 om uføre-, alders- og etterlatestønad (1967)

129

Konvensjon nr. 129 om arbeidstilsyn i jordbruket (1972)

130

Konvensjon nr. 130 om sykehjelp og sykepenger (1972)

131

Konvensjon nr. 131 om fastsetting av minstelønn, spesielt med sikte på utviklingsland (1972)

132

Konvensjon nr. 132 om ferie med lønn (revidert) (1973)

133

Konvensjon nr. 133 om mannskapsinnredning om bord - tilleggsbestemmelse (1991)

134

Konvensjon nr. 134 om forebygging av ulykker (sjøfolk) (1973)

135

Konvensjon nr. 135 om vern for arbeidstakerrepresentantene i bedriftene og deres muligheter for å utføre sin virksomhet (1973)

136

Konvensjon nr. 136 om vern mot farer som skyldes benzen (1973)

137

Konvensjon nr. 137 om sosiale følger av nye metoder for godsbehandling i havner (1975)

138

Konvensjon nr. 138 om minstealder for adgang til sysselsetting (1976)

139

Konvensjon nr. 139 om forebygging av og kontroll med yrkesrisiko som skyldes kreft¬frambringende stoffer (1976)

140

Konvensjon nr. 140 om betalt utdanningspermisjon (1976)

141

Konvensjon nr. 141 om organisasjoner av arbeidere i bygdene og disse organisasjoners rolle i den økonomiske og sosiale utvikling (1977)

142

Konvensjon nr. 142 om yrkesrettleiing og yrkesopplæring som ledd i utvikling av menneskelige ressurser (1977)

143

Konvensjon nr. 143 om ut- og innvandring under forhold som innebærer misbruk og om fremme av likhet i muligheter og behandlingfor utenlandske arbeidstakere (1978)

144

Konvensjon nr. 144 om trepartsrådslagning med sikte på å fremme gjennomføring av internasjonale standarder for arbeidslivet (1978)

145

Konvensjon nr. 145 om kontinuitet i sjøfolks sysselsetting (1979)

146

Konvensjon nr. 146 om ferie med lønn for sjøfolk (1973)

147

Konvensjon nr. 147 om minstestandarder for handelsskip (1981)

148

Konvensjon nr. 148 om vern for arbeidstakere mot yrkesrisiko i arbeidsmiljøet som skyldes luftforurensning, støy og vibrasjon (1979)

149

Konvensjon nr. 149 om sysselsettings-, arbeids- og levevilkår for sykepleiepersonell (1979)

150

Konvensjon nr. 150 om offentlig administrasjon for arbeidslivets saker - Rolle, funksjoner og organisasjon (1980)

151

Konvensjon nr. 151 om vern av organisasjonsretten og ordninger for fastsetting av arbeidsvilkår i offentlig tjeneste (1981)

152

Konvensjon nr. 152 om yrkesmessig sikkerhet og helse i havnearbeid (1981)

154

Konvensjon nr. 154 om fremme av Kollektive forhandlinger (1983)

155

Konvensjon nr. 155 om sikkerhet og helse i arbeidsmiljøet (1983)

156

Konvensjon nr. 156 om like muligheter og lik behandling for kvinner og menn i arbeidslivet: arbeidstakere med familieforpliktelser (1981)

158

Konvensjon nr. 158 om oppsigelse av arbeidsforhold (1985)

159

Konvensjon nr. 159 om yrkesrettet attføring og sysselsetting (funksjonshemmede) (1985)

160

Konvensjon nr. 160 om arbeidsmarkedsstatistikk (1988)

161

Konvensjon nr. 161 om bedriftshelsetjeneste (1988)

162

Konvensjon nr. 162 om sikkerhet ved bruk av asbest (1989)

163

Konvensjon nr. 163 om sjøfolks velferd til sjøs og i havn (1990)

164

Konvensjon nr. 164 om helsevern og helsetjeneste for sjøfolk (1991)

165

Konvensjon nr. 165 om sosial trygd for sjøfolk (revidert) (1992)

166

Konvensjon nr. 166 om hjemreise for sjøfolk (1982)

167

Konvensjon nr. 167 om sikkerhet i bygge og anleggsvirksomhet (1991)

168

Konvensjon nr. 168 om fremme av sysselsetting og vern mot arbeidsledighet (1991)

169

Konvensjon nr. 169 om urbefolkninger og stammefolk i selvstendige stater (1991)

170

Konvensjon nr. 170 om sikkerhet ved bruk av kjemiske stoffer i arbeidslivet (1993)

171

Konvensjon nr. 171 om nattarbeid (1995)

172

Konvensjon nr. 172 om arbeidsforhold i hotell- og restaurantbransjen og liknende virksomheter (1994)

173

Konvensjon nr. 173 om vern av arbeidstakernes krav ved arbeidsgivers insolvens (1995)

174

Konvensjon nr. 174 om forebygging av industrielle storulykker (1997)

175

Konvensjon nr. 175 om deltidsarbeid (1998)

176

Konvensjon nr. 176 om sikkerhet og helse i bergindustrien (1998)

177

Konvensjon nr. 177 om hjemmearbeid (2000)

178

Konvensjon nr. 178 om tilsyn med sjøfolks arbeids- og levevilkår (2002)

179

Konvensjon nr. 179 om rekruttering og arbeidsformidling av sjøfolk (1990)

180

Konvensjon nr. 180 om sjøfolks arbeidstid og bemannings av skip (2002)

181

Konvensjon nr. 181 om privat arbeidsformidling (2000)

182

Konvensjon nr. 182 om forbud mot og umiddelbare tiltak for å avskaffe de verste former for barnearbeid (2000)

183

Konvensjon nr. 183 om revisjon av konvensjonen om mødrevern (revidert) (2002)

184

Konvensjon nr. 184 om helse og sikkerhet i jordbruk (2003)

185

Konvensjon nr. 185 om sjøfolks identitetsbevis (2005)

186

Konvensjon nr. 186 om sjøfolks arbeids- og levevilkår (Maritime Labour Convention 2006) (2013)

187

Konvensjon nr. 187 om rammeverk til fremme av sikkerhet og helse i arbeidslivet (2009)

188

Konvensjon nr. 188 om arbeidsvilkår i fiskerisektoren (2007)

189

Konvensjon nr. 189 om anstendig arbeid for arbeidstakere i private hjem (2013)

190Konvensjon nr. 190 om avskaffelse av vold og trakassering i arbeidslivet 

Ressurser

Abonner på nyhetsbrev: