[[suggestion]]
FN-dagen for bevissthet rundt autisme
FN-dagen for bevissthet rundt autisme
Pressekonferanse i FN ved lansering av frimerke for å rette søkelys på autisme. Foto: UN Photo/Mark Garten

Personer som lever med autisme opplever stigmatisering og diskriminering på daglig basis. I tillegg er det mangler i tilgangen deres til hjelp og tilrettelegging, noe som strider med grunnleggende menneskerettigheter. Hensikten med FN-dagen for bevissthet rundt autisme, er derfor å gjøre verden mer oppmerksom på denne diagnosen. Folkeopplysning er viktig fordi det kan øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper.

Inkludering på arbeidsplassen: Utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden

Koronapandemien har avslørt og forsterket skarpe ulikheter rundt om i verden, både når det gjelder fordeling av inntekt og samfunnsgoder, tilgang til helsehjelp, beskyttelse under loven og politisk inkludering. Dette er urettferdigheter personer med autisme har levd under over en lengre periode, og under pandemien ble forholdene deres verre. 

Et av delmålene under FNs bærekraftsmål 8: Anstendig arbeid og økonomisk vekst, er å oppnå full og produktiv sysselsetting, lik lønn for likt arbeid, og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne. Artikkel 27 i konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne anerkjenner også «[…] rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne til å arbeide, på likt grunnlag som andre [...]», og arbeide i et «[…] arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne [...]».   

Til tross for at koronapandemien har ført til den verste tilbakegangen i den internasjonale økonomien siden den store depresjonen, har pandemien åpnet opp for nye måter å arbeide på. Blant annet har fjernarbeid og bruk av ny teknologi gitt personer med autisme muligheter til å arbeide i mer tradisjonelle arbeidsmiljø. 

Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

Autisme omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre, slik som barneautisme og Asperger syndrom. FN anerkjenner at autisme og andre former for funksjonsnedsettinger er en del av vårt mangfold, og ønsker å inkludere dem gjennomgående i sitt arbeid for fattigdomsreduksjon og utvikling. Dette er nedfelt i konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen ble vedtatt desember 2006, men trådte ikke i kraft før mai 2008.   

Konvensjonen er et resultat av FNs arbeid gjennom flere tiår for å endre holdninger og tilnærminger vi har til personer med funksjonshemninger. FN jobber for at alle skal anerkjenne mennesker med funksjonsnedsettelser som statsborgere med rettigheter, aktive medlemmer av samfunnet og mennesker som kan ta velinformerte beslutninger på vegne av seg selv.   

Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne er ment som et menneskerettighetsinstrument med en ekstra dimensjon for sosial utvikling. Den fastsetter at personer med alle typer funksjonshemninger har menneskerettigheter og grunnleggende friheter på lik linje med mennesker som ikke har funksjonslidelser. Den identifiserer også områder der man må gjøre tilpasninger for at personer med funksjonshemninger effektivt skal kunne utøve sine rettigheter.

Tema for 2023

FNs tema for årets autismedag er «Mot en nevro-inkluderende verden for alle» (Toward a Neuro-Inclusive World for All). Temaet setter søkelys på bidragene mennesker med autisme gir verden, med særlig fokus på deres bidrag hjemme, på jobb, i kunsten og i politikkutforming. Personer på autismespekter diagnoser er forskjellige og unike, det er store variasjoner mellom enkeltpersonene når det gjelder alvorlighetsgrad og  vansker. Vi retter nå oppmerksomhet mot å akseptere, støtte og inkludere dem, og aktivt jobbe med deres rettigheter. Dette er en stor endring for alle som har autisme, deres allierte, det bredere nevromangfold-samfunnet og verden for øvrig. Det gjør det mulig for personer med autisme til å kreve sin verdighet og selvtillit, og bli fullt integrerte som verdsatte medlemmer av deres familier og samfunn.

Årets tema for Autism-Europe (AE) er «Building an inclusive society for autistic people», noe som passer godt med Autismeforeningen i Norge sin visjon: «Varig god livskvalitet i et mangfoldig samfunn».   

FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

I 2019 ble FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne lansert. Strategien har som hovedoppgave å danne grunnlaget for bærekraftig og transformativ fremgang i arbeidet med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i alt arbeid FN gjør.   

Strategien er basert på tre overordnede tilnærminger for å oppnå full inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne:  

  1. Tvilling-spor tilnærmingen – Nedsatt funksjonsevne er et tverrfaglig tema og bør vurderes i alt arbeid vi gjør – første spor. Målrettet programmering er også nødvendig – andre spor. 
  2. Interseksjonalitet – Faktorer som kjønn, alder og sted påvirker individets leve- og livsvilkår. Disse faktorene påvirker også mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres livserfaringer.
  3. Koordinering – En sammenhengende og koordinert tilnærming er viktig for å akselerere fremgang, bygge videre på hverandres arbeid og oppnå inkludering. 
Se FNs generalsekretærs videomelding om FNs strategi for inkludering av mennesker med funksjonsnedsettelser (Organisation des Nations Unies, 24. sep. 2019)

Ingen skal utelates – FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. Sårbare mennesker og minoriteter skal prioriteres, og mennesker med nedsatt funksjonsevne inngår under dette.   

Funksjonsnedsetting er eksplisitt nevnt i flere av FNs bærekraftsmål: 

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner. 

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle. 

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid. 

10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. 

Lær mer

Autismeforeningen i Norge

Den internasjonale organisasjonen Autism-Europe

Lær mer om konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne på våre nettsider 

Les hele konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne (Engelsk)

Les mer om FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne (Engelsk)

Lær mer om bærekraftsmålene 

Abonner på nyhetsbrev: