[[suggestion]]
FN-dagen for bevissthet rundt autisme
FN-dagen for bevissthet rundt autisme
Pressekonferanse i FN ved lansering av frimerke for å rette søkelys på autisme. Foto: UN Photo/Mark Garten

Personer som lever med autisme opplever stigmatisering og diskriminering på en daglig basis. Samtidig ser man at det også er mangler i tilgangen de har til hjelp og tilrettelegging. Dette er i strid med grunnleggende menneskerettigheter. Hensikten med FN-dagen for bevissthet rundt autisme er derfor å gjøre verden mer oppmerksom på denne diagnosen.  Folkeopplysning er viktig fordi det kan øke sannsynligheten for at mennesker som lever med autisme får den hjelpen de trenger, samt at stigmatiseringen og diskrimineringen av dem stopper.  

Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden

Tema for årets markering er “Inkludering på arbeidsplassen: utfordringer og muligheter i en post-pandemi-verden”.  Koronapandemien har avslørt og forsterket skarpe ulikheter rundt om i verden, spesielt fordeling av inntekt og samfunnsgoder, men også når det gjelder tilgang til helsehjelp, beskyttelse under loven og politisk inkludering. Dette er urettferdigheter personer med autisme har levd under over en lengre periode, og med pandemien har forholdene deres blitt verre.  

Et av delmålene med bærekraftsmål 8 - anstendig arbeid og økonomisk vekst - er å oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, inkludert ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid. Artikkel 27 i konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne anerkjenner også "rettighetene til personer med nedsatt funksjonsevne til å arbeide, på likt grunnlag som andre," og til et "arbeidsmiljø som er åpent, inkluderende og tilgjengelig for personer med nedsatt funksjonsevne...”.  

Til tross for at den internasjonale økonomien, på grunn av koronapandemien, opplever den verste tilbakegangen siden den store depresjonen, har pandemien åpnet opp for nye måter å arbeide på. Blant annet har fjernarbeid og bruk av ny teknologi skapt muligheter for personer med autisme å arbeide i mer tradisjonelle arbeidsmiljø. FN-dagen for bevissthet rundt autisme vil derfor ta opp disse problemene gjennom en virtuell begivenhet torsdag 8.april. Arrangementet inkluderer  modererte paneldiskusjoner med enkeltpersoner som selv har opplevd utfordringene og sett disse nye mulighetene i arbeidsmarkedet. 

Bruk #AutismAwareness for å delta i den digitale debatten

Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne

Autisme omfatter flere ulike diagnoser som er beslektet med hverandre, slik som barneautisme og Asperger syndrom. FN anerkjenner at autisme og andre former for funksjons nedsetting er en del av vårt mangfold, og ønsker å inkludere dem gjennomgående i sitt arbeid for fattigdomsreduksjon og utvikling. Dette er nedfelt i konvensjon om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne. Konvensjonen ble vedtatt desember 2006, men trådte ikke i kraft før mai 2008.  

Konvensjonen følger flere tiårs arbeid FN har lagt ned for å endre holdninger og tilnærminger vi har til personer med funksjonshemninger. Fra å se på personer med nedsatt funksjonsevne som “gjenstander” for veldedighet, medisinsk behandling og sosial beskyttelse skal man anse dem som statsborgere med rettigheter, aktive medlemmer av samfunnet og mennesker som kan ta velinformerte beslutninger på vegne av seg selv.  

Konvensjonen om rettigheter for personer med nedsatt funksjonsevne er ment som et menneskerettighetsinstrument med en ekstra dimensjon for sosial utvikling. Først og fremst omfatter konvensjonen en bred kategori av personer med funksjonshemninger, men den bekrefter også, på nytt, at alle personer med alle typer funksjonshemninger skal kunne nyte alle menneskerettigheter og grunnleggende friheter. Konvensjonen identifiserer også områder der man må gjøre tilpasninger for at personer med funksjonshemninger effektivt skal kunne utøve sine rettigheter, og områder der deres rettigheter blir krenket og må beskyttelsen av rettighetene må styrkes.  

FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

I 2019 ble FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne lansert. Strategien har som hovedoppgave å danne grunnlaget for bærekraftig og transformativ fremgang i arbeidet med å inkludere mennesker med nedsatt funksjonsevne i alt arbeid FN gjør.   

Strategien er basert på tre overordnede tilnærminger for å oppnå full inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne:  

  1. Tvilling-spor tilnærmingen - Nedsatt funksjonsevne er et tverrfaglig tema og bør vurderes i alt arbeid vi gjør - første spor. Målrettet programmering er også nødvendig - andre spor. 
  2. Interseksjonalitet - Faktorer som kjønn, alder og sted informerer individets leve- og livsvilkår. Disse faktorene påvirker også mennesker med nedsatt funksjonsevne og deres livserfaringer. 
  3. Koordinering - En sammenhengende og koordinert tilnærming er viktig for å akselerere fremgang, bygge videre på hverandres arbeid og oppnå inkludering. 
Video message on the Disability Inclusion Strategy from the UN Secretary-General

Ingen skal utelates - FNs bærekraftsmål 

FNs bærekraftsmål er laget for å bekjempe ulikhet, utrydde fattigdom og stoppe klimaendringene innen 2030. Et av hovedprinsippene i bærekraftsmålene er at ingen skal utelates. De mest sårbare menneskene skal prioriteres, noe som vil si mennesker med nedsatt funksjonsevne, flyktninger, etniske og religiøse minoriteter, jenter og urfolk.  

Funksjonsnedsetting er eksplisitt nevnt i flere av FNs bærekraftsmål: 

4.5) Innen 2030 avskaffe kjønnsforskjeller i utdanning og opplæring og sikre lik tilgang til alle nivåer innenfor utdanning og yrkesfaglig opplæring for sårbare personer, deriblant personer med nedsatt funksjonsevne, urfolk og barn i utsatte situasjoner. 

4.a) Etablere og oppgradere utdanningstilbud som ivaretar hensynet til barn, personer med nedsatt funksjonsevne og kjønnsforskjeller, og sikrer trygge, ikke-voldelige, inkluderende og effektive læringsomgivelser for alle. 

8.5) Innen 2030 oppnå full og produktiv sysselsetting og anstendig arbeid for alle kvinner og menn, deriblant ungdom og personer med nedsatt funksjonsevne, og oppnå lik lønn for likt arbeid. 

10.2) Innen 2030 sørge for å myndiggjøre alle og fremme deres sosiale, økonomiske og politiske inkludering, uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, rase, etnisitet, nasjonal opprinnelse, religion eller økonomisk eller annen status. 

Lær mer

Les mer om arrangementet 8.april på FNs nettsider

Lær mer om konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne på våre nettsider

Les konvensjonen om rettigheter til personer med nedsatt funksjonsevne

Les mer om FNs strategi for inkludering av personer med nedsatt funksjonsevne

Lær mer om bærekraftsmålene

Abonner på nyhetsbrev: