[[suggestion]]
Verdens miljødag
Verdens miljødag
Norge: Iskantsonen trues av klimaendringene. Verdens hav- og kystområder er i endring på grunn av menneskeskapte utslipp av klimagasser, og klimaendringene er spesielt raske og merkbare langt nord. Foto: UNPhoto/Mark Garten

Verdens miljødag er verdens største miljømarkering. 

Verdens miljødag 2022: Only One Earth

Tema for årets miljødag er kampanjen "Bare én jord", som handler om at jordkloden er vår eneste beboelige planet og derfor må vi ta vare på den. 

FNs generalsekretær António Guterres har uttalt at dagens miljøsituasjon er en "kode rød" for menneskeheten. Bevisene finner vi rundt oss – økte klimaendringer, tap av naturmangfold, tap av biologisk mangfold, økt forurensning og økt avfall. 

For å kunne redde planten må vi endre både samfunnet og økonomien til å være mer inkluderende, mer rettferdig og mer i takt med naturen. 

Kampanjen oppfordrer til kollektiv, transformativ handling i global skala for å feire, beskytte og gjenopprette planeten vår. 

Den gode nyheten er at løsningene og teknologien finnes – og blir stadig rimeligere. Kampanjen setter søkelyset på klimatiltak, naturtiltak og forurensningstiltak. Mange av disse tiltaktene kan kun gjennomføres av store aktører: nasjonale og lokale myndigheter, finansinstitusjoner, bedrifter, internasjonale grupperinger og organisasjoner og andre med makt til å endre politikk og regler, sette ambisjoner og finne bedre løsninger. 

Det er kun gjernnom sterk innsats fra alle verdens land at vi kan oppnå miljøendringen som trengs for å sikre en bærekraftig fremtid for alle. 

Samtidig oppmuntrer den alle, overalt, til å leve mer bærekraftig fordi våre individuelle forbruksvalg utgjør en forskjell. Da er det viktig at disse tiltakene er tilgjengelige, rimelige og attraktive slik at folk kan ta bedre beslutninger i dagliglivet.

Visste du at? 

  • Vi bruker ressurser som om vi har 1,6 jordkloder å leve av. Naturressursene brukes altså opp 60 prosent raskere enn tiden det tar for naturen å produsere dem, og naturen klarer ikke holde tritt med forbruket vårt.
  • Gapet mellom hva vi må bruke for å tilpasse oss klimautfordringene og hva vi faktisk bruker, øker. Anslåtte tilpasningskostnader fortsetter å stige og vil stige ytterliggere om vi ikke intensiverer innsatsen raskt. 
  • For å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 °C innen slutten av århundret, må vi halvere de årlige klimagassutslippene innen 2030.
  • Forringelse av økosystemer påvirker livskvaliteten til anslagsvis 3,2 milliarder mennesker, eller 40 prosent av verdens befolkning.
  • Ni av ti mennesker i verden puster inn forurenset luft. Dette fører til rundt 7 millioner for tidlige dødsfall hvert år, hvorav 600 000 av disse er barn. Dette tallet kan potensielt doble seg innen 2050.
  • Hvis vi fortsetter som før kan årlig plastavfall i havet nesten tredobles fra 9-14 millioner tonn i 2016 til 23-37 millioner tonn innen 2040.

Året 2022 er en milepæl for det globale miljøfellesskapet

I år er det 50 år siden det første internasjonale møtet om miljø ble avholdt, nemlig FNs konferanse om det menneskelige miljøet. Konferansen ble holdt i Stockholm og kalles derfor Stockholmskonferansen. 

Bare én jord var slagordet til konferansen, og Verdens miljødag tar det i bruk igjen i år for å understreke at jordkloden fortsatt er den eneste beboelige planeten vi har.

Stockholmskonferansen vedtok FNs miljøvernerklæring (Engelsk), og etablerte FNs miljøprogram – FNs organisasjon for bevaring av miljø.

Stockholmkonferansen resulterte også i opprettelsen av miljødepartementer og miljøbyråer rundt om i verden, og satte igang prosessen for en rekke nye avtaler for å arbeide sammen, på tvers av landegrenser, for å beskytte miljøet. 

Det var også der målene om fattigdomsbekjempelse og miljøvern ble knyttet sammen – noe som banet veien for dagens bærekraftsmål.

På Stockholmskonferansen ble ideen om Verdens miljødag formalisert, og den første miljødagen ble feiret i 1974.

Juni 2022: Stockholm+50

I begynnelsen av juni, kun dager før Verdens miljødag, arrangeres det internasjonale miljømøtet Stockholm+50 i Sverige.

Stockholm+50 holdes for å markere jubileet til Stockholmkonferansen og feire 50 år med global miljøaksjon. 

Møtet har som mål å akselerere implenteringen av og innsatsen mot å nå FNs bærekraftsmål, styrke forpliktelsen til løftene i Paris-avtalen, sette fokus på den kommende naturavtalen (satt til å vedtas senere i 2022) og oppmuntre til å vedta grønne gjenopprettingsplaner etter koronapandemien. 

Verdens miljødag har blitt markert siden 1972

Verdens miljødag blir markert 5. juni hvert år.

Dagen ble etablert i 1972 for å øke folks bevissthet omkring miljøspørsmål, og behovet for en slik dag har ikke blitt mindre siden da. 

Det er FNs miljøprogram (UN Environment) som har ansvaret for FNs markering av dagen, og dette gjør de i samarbeid med en ny storby eller land hvert år. Temaet som blir belyst henger også sammen med miljøproblemer og utfordringer som byen eller landet har. Samtidig blir alle land, byer og lokalsamfunn oppfordret til å markere dagen der de er. 

I 2022 er det Sverige som er vertsland for hovedmarkeringen av Verdens miljødag. 

Stockholm, 1972 - When Environmental Protection was Born

I Norge er det mange lokale markeringer på miljødagen.

Les også 

FNs bærekraftsmål

Temaside om klimaendringer

Temaside om naturmangfold

FNs miljøprogram

UN Environment: Informasjon om det kommende globale rammeverket for biologisk mangfold – FNs naturavtale (Engelsk)

Abonner på nyhetsbrev: