[[suggestion]]
God helse og livskvalitet

Sikre god helse og fremme livskvalitet for alle, uansett alder                        

Delmål til mål 3

3.1)

Innen 2030 redusere mødredødeligheten i verden til under 70 per 100 000 levendefødte

3.2)

Innen 2030 få slutt på dødsfall som kan forhindres blant nyfødte og barn under fem år, med et felles mål for alle lan...d om å redusere dødeligheten blant nyfødte til høyst 12 per 1 000 levendefødte og til høyst 25 per 1 000 levendefødte blant barn under fem år

les mer

3.3)

Innen 2030 stanse epidemiene av aids, tuberkulose, malaria og neglisjerte tropiske sykdommer, og bekjempe hepatitt, vannbårne sykdommer og andre smit...tsomme sykdommer

les mer

3.4)

Innen 2030 redusere prematur dødelighet forårsaket av ikke-smittsomme sykdommer med en tredel gjennom forebygging og behandling, og fremme men...tal helse og livskvalitet

les mer

3.5)

Styrke forebygging og behandling av rusmiddelmisbruk, blant annet misbruk av narkotiske stoffer og skadelig bruk av alkohol

3.6)

Innen 2020 halvere antall dødsfall og skader i verden forårsaket av trafikkulykker

3.7)

Innen 2030 sikre allmenn tilgang til tjenester knyttet til seksuell og reproduktiv helse, inkludert familieplanlegging og tilhørende informasjon og ...opplæring, og sikre at reproduktiv helse innarbeides i nasjonale strategier og programmer

les mer

3.8)

Oppnå allmenn dekning av helsetjenester, inkludert ordninger som beskytter mot økonomiske konsekvenser, og allmenn tilgang til grunnleggende o...g gode helsetjenester og trygge, virksomme og nødvendige medisiner og vaksiner av god kvalitet og til en overkommelig pris

les mer

3.9)

Innen 2030 betydelig redusere antall dødsfall og sykdomstilfeller forårsaket av farlige kjemikalier og forurenset luft, vann og jord

3.a)

Styrke gjennomføringen av Verdens helseorganisasjons rammekonvensjon om forebygging av tobakksskader i alle land

3.b)

Støtte forskning på – og utvikling av – vaksiner og medisiner mot smittsomme og ikke-smittsomme sykdommer som primært rammer... utviklingsland, sørge for tilgang til nødvendige medisiner og vaksiner til en overkommelig pris, i samsvar med Doha-erklæringen om TRIPS-avtalen og folkehelse, som bekrefter utviklingslandenes rett til fullt ut å anvende bestemmelsene som gjelder adgangen til å verne om folkehelsen og særlig sørge for tilgang til medisiner for alle, i avtalen om handelsrelaterte aspekter ved immaterielle rettigheter

les mer

3.c)

Oppnå betydelig økt finansiering av helsetjenester og rekruttering, utvikling og opplæring av helsepersonell i utviklingsland, sær...lig i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater, og arbeide for at slikt personell blir værende i landene

les mer

3.d)

Styrke kapasiteten i alle land, særlig i utviklingsland, for tidligvarsling, risikoredusering og håndtering av nasjonale og globale helserisikoer

Hvordan ligger vi an?

Barnedødeligheten i verden

  • I 2018 døde rundt 5,3 millioner barn før de fylte 5 år, de fleste av årsaker som kunne vært unngått. Halvparten av barna som døde, døde i sin første levemåned. 
  • Fire av fem dødsfall for barn under fem år finner sted  i Afrika sør for Sahara og i Sør-Asia. 

Globalt har det vært en stor nedgang i antall barn som dør før de fyller 5 år, og vi er på vei til å nå målet om at det skal være færre enn 25 av 1000 som dør .

Barnedødeligheten i verden er svært ulikt fordelt. Dette kartet viser oss hvilke land om områder som har høyest barnedødelighet. Dess mørkere farge på landet, dess flere er det som dør

Mødredødeligheten i verden

Levealder

Antall malariatilfeller 

Hva gjør Norge?

Sammenlignet med andre land har folk i Norge god helse, og helsesystemet vårt fungerer godt. De utfordringene Norge må jobbe mest med her i landet er smitsomme og ikke-smittsomme sykdommer, sosiale forhold, helse og rus. 

Internasjonalt prioriterer Norge å støtte arbeidet med universell helsedekning, det vil si at alle skal få tilgang til helsehjelp. Norge støtter også mange internasjonale allianser, kampanjer og initiativ for samarbeid, vaksiner, informasjon og helsehjelp.

Det er Helse- og omsorgsdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge. 

Les hva regjeringen sier Norge skal gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 3

Hva kan du gjøre?

Velg miljøbevisst

Mange produkter inneholder skadelige kjemikaler og produkter som kan være skadelig for deg selv og for naturen. Gå gjennom produktene du bruker hjemme og velg miljøsertifiserte. Få i gang en diskusjon på skolen eller arbeidsplassen din og forsøk å få de til å velge miljøbevisst. 

Vaksiner deg

For å beskytte samfunnet vårt mot livsfarlige sykdommer og pandemier, er det viktig at både du, og familien din, vaksinerer dere.  

Abonner på nyhetsbrev: