[[suggestion]]
Samarbeid for å nå målene

Styrke virkemidlene som trengs for å gjennomføre arbeidet, og fornye globale partnerskap for bærekraftig utvikling

Delmål til mål 17

17.1) Finans

Styrke og mobilisere nasjonale ressurser, blant annet gjennom internasjonal støtte til utviklingsland, med sikte på å bedre landenes evn...e til å kreve inn skatter og andre avgifter

les mer

17.2) Finans

Påse at de utviklede landene fullt ut gjennomfører sine offisielle bistandsforpliktelser (ODA) overfor utviklingslandene, blant annet forplikt...elsen som mange av dem har påtatt seg til å gi 0,7 prosent av ODA/BNI i bistand til utviklingsland og 0,15–0,20 prosent av ODA/BNI til de minst utviklede landene; ODA-ytere oppfordres til å vurdere å gi minst 0,20 prosent av ODA/BNI i bistand til de minst utviklede landene

les mer

17.3) Finans

Mobilisere ytterligere finansielle ressurser til utviklingslandene fra flere kilder

17.4) Finans

Bistå utviklingslandene med å oppnå langsiktige og bærekraftige gjeldsvilkår gjennom en samordnet politikk for å fremme... gjeldsfinansiering, gjeldslette eller omstrukturering av gjeld, og behandle de fattigste og mest gjeldstyngede landenes utenlandsgjeld på en måte som reduserer gjeldsrelatert nød

les mer

17.5) Finans

Vedta og gjennomføre investeringsfremmende ordninger for de minst utviklede landene

17.6) Teknologi

Bedre tilgangen til og styrke nord–sør-samarbeidet, sør–sør-samarbeidet og det triangulære samarbeidet regionalt og ...internasjonalt om vitenskap, teknologi og innovasjon, og forbedre kunnskapsdelingen på gjensidig avtalte vilkår, blant annet gjennom å samordne eksisterende ordninger bedre, særlig på FN-nivå, og gjennom en global mekanisme for tilgjengeliggjøring av teknologi

les mer

17.7) Teknologi

Fremme utvikling, overføring, spredning og formidling av miljøvennlig teknologi til utviklingsland på fordelaktige vilkår, blant ...annet på ikke-markedsmessige vilkår eller på vilkår som på andre måter er gunstigere enn det andre land får, etter gjensidige avtaler

les mer

17.8) Teknologi

Igangsette teknologibanken og ordningen for kapasitetsbygging innenfor vitenskap, teknologi og innovasjon for de minst utviklede landene innen 2017,  ...og  øke bruken av muliggjørende teknologi, særlig informasjons- og kommunikasjonsteknologi

les mer

17.9) Kapasitetsbygging

Øke den internasjonale støtten til å gjennomføre en effektiv og målrettet kapasitetsbygging i utviklingsland og  derm...ed støtte nasjonale planer for gjennomføring av alle bærekraftsmålene, blant annet gjennom nord–sør-samarbeid, sør–sør-samarbeid og trepartssamarbeid

les mer

17.10) Handel

Fremme et allment, regelbasert, åpent, ikke-diskriminerende og likeverdig multilateralt handelssystem underlagt Verdens handelsorganisasjon, blant an...net ved å sluttføre forhandlingene under organisasjonens Doha-runde

les mer

17.11) Handel

Øke utviklingslandenes eksport betydelig, særlig med sikte på å doble de minst utviklede landenes andel av verdens eksport innen 2...020 

les mer

17.12) Handel

Innen gitte tidsrammer gi alle de minst utviklede landene varig avgiftsfri og kvotefri markedsadgang, i samsvar med beslutninger i Verdens handelsorganisas...jon, blant annet ved å sikre at preferanseopprinnelsesregler for importvarer fra de minst utviklede landene er klare og enkle, slik at de bidrar til å lette markedsadgangen

les mer

17.13) Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet

Styrke stabiliteten i verdens makroøkonomi, blant annet gjennom politisk samordning og samstemthet

17.14) Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet

Oppnå en mer samstemt og helhetlig politikk for bærekraftig utvikling

17.15) Systemiske spørsmål - Politisk og institusjonell samstemthet

Respektere hvert lands politiske handlingsrom og lederskap med hensyn til å etablere og gjennomføre egen politikk for fattigdomsbekjempelse og... bærekraftig utvikling

les mer

17.16) Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter

Styrke det globale partnerskapet for bærekraftig utvikling og understøtte det med partnerskap mellom flere interessenter som kan mobilisere og... dele kunnskap, ekspertise, teknologi og finansielle ressurser, for å bidra til at alle land, særlig utviklingslandene, oppnår bærekraftsmålene

les mer

17.17) Systemiske spørsmål - Partnerskap mellom flere interessenter

Stimulere til og fremme velfungerende partnerskap i det offentlige, mellom det offentlige og det private og i det sivile samfunn som bygger på partne...rskapenes erfaringer og ressursstrategier

les mer

17.18) Systemiske spørsmål- Data, overvåkning og ansvarlighet

Innen 2020 øke støtten til kapasitetsbygging i utviklingsland, også i de minst utviklede landene og små utviklingsøystater..., for i betydelig grad å bedre tilgangen til pålitelige og aktuelle data av høy kvalitet fordelt etter inntekt, kjønn, alder, rase, etnisitet, migrasjonsstatus, funksjonsevne, geografisk plassering og andre nasjonalt relevante kjennetegn

les mer

17.19) Systemiske spørsmål- Data, overvåkning og ansvarlighet

Innen 2030 bygge videre på eksisterende initativer for å utvikle målemetoder for bærekraftig utvikling som supplerer bruttonasjonal...produkt, og støtte kapasitetsbygging på statistikkområdet i utviklingsland 

les mer

Hvordan ligger vi an?

Bistand motatt

Hjemsendte penger

Internettbrukere

Hva gjør Norge?

Det er Utenriksdepartementet som har ansvaret for å koordinere arbeidet med målet i Norge.

Les hva regjeringen sier Norge må gjøre for å oppnå bærekraftsmål nummer 17

Hva kan du gjøre?

Bli med i en organisasjon 

En av de beste måtene å virkelig gjøre en forskjell på er å bli med i en organisasjon. Bli med i en organisasjon som jobber med en sak du brenner for og blir involvert. Ingen kan gjøre alt, men alle kan gjøre noe! 

Samarbeid med organisasjoner 

Utforsk mulighetene som finnes. Kanskje arbeidsplassen din kan samarbeide med en ideell organisasjon. Sammen kan dere oppnå lokal fremgang for å nå globale mål. 

Del informasjon 

Har du lært noe nytt? Fortell om det til venner, kollegaer og familie, eller i sosiale medier. Slik kan enda flere bli engasjert i FNs bærekraftsmål! 

Abonner på nyhetsbrev: