[[suggestion]]
Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)
Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)
Dette bildet er fra ECOSOCs høynivåmøte om bærekraftig utvikling, juli 2016. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Hva er ECOSOC?

I FN er alle de store hovedorganene definert i FN-pakten fra 1945. Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) er ikke så velkjent som Sikkerhetsrådet eller Generalforsamlingen, men er det organet som koordinerer alt FN gjør innen økonomiske, miljø- og sosiale spørsmål. I tillegg er det et knutepunkt for alle de ulike FN-organisasjonene. 

Hovedoppgaver

  • Koordinere arbeidet til en lang rekke programmer, fond og særorganisasjoner
  • Forbereder og organiserer store internasjonale konferanser innenfor økonomisk og sosial utvikling, og følger opp vedtak som er gjort ved disse konferansene. 
  • Anbefaler og setter de i gang en rekke aktiviteter knyttet til utvikling. 

Hvem er med i ECOSOC?

ECOSOC har 54 medlemmer som velges inn for treårsperioder. Vanligvis holdes det tre møter i året. I hovedmøtet inngår det en sesjon på høyt nivå, som betyr at ministre og toppembetsmenn møtes for å diskutere viktige økonomiske og sosiale spørsmål.

Når ECOSOC møtes, kan også resten av medlemslandene i FN delta, men det er kun de landene som er valgt inn i ECOSOC som kan avlegge stemme. Vedtak fattes enten ved konsensus (full enighet) eller alminnelig flertall.

Beslutningene i ECOSOC er ikke bindende for FNs medlemsland, og er derfor mest å betrakte som anbefalinger. Likevel kan mange av sakene som blir tatt opp i ECOSOC føre til at FN over tid vedtar mer forpliktende konvensjoner og avtaler.

Sammensetningen av land i ECOSOC blir bestemt ut i fra en regional fordelingsnøkkel som skal sikre at land fra alle verdensdeler er tilstrekkelig representert. Det er vanlig at de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd (unntatt Kina) blir gjenvalgt til ECOSOC, og det samme er ofte tilfelle for noen andre større industriland.

Her er en liste over nåværende medlemmer i ECOSOC

Forum for oppfølging av FNs bærekraftsmål HLPF

FN etablerte et forum i 2017 som skal følge opp og overvåke alle landene sine forpliktelser til å følge opp FNs bærekraftsmål. Dette forumet heter "High Level Polical Forum on Sustainable Development" (HLPF)

Forumet møtes hvert år i ECOSOC og hvert fjerde år i Generalforsamlingen. Alle land kan rapportere inn til dette forumet hvordan de ligger an i å oppnå bærekraftsmålene og hva de vektlegger. På HLPF i 2021 presenterte Norge sin andre frivillige rapport (VNR) om hvordan vi ligger an til å nå bærekraftsmålene her til lands.

Norge sine rapporter til HLPF

ECOSOC kobler FN med frivillige organisasjoner

ECOSOC er det organet i FN der frivillige organisasjoner (NGOer) har sin mest tydelige stemme. Mer enn 3 200 frivillige organisasjoner har såkalt konsultativ status til rådet. Det betyr at de frivillige organisasjonene kan sende medlemmer til ulike konferanser og møter for å observere, og de kan levere inn skriftlige råd og synspunkter innen sine arbeidsområder. Dette er et svært viktig bidrag til FNs arbeid fordi man da kan få andre synspunkter enn medlemslandenes delegasjoner har.    

Frivillige organisasjoner med konsultativ status må levere en rapport til FN hvert fjerde år der de beskriver hvordan de bidrar til å oppfylle FNs formål. 

ECOSOC ungdomsforum

ECOSOC arrangerer også et årlig ungdomsforum der unge mennesker kan delta i de store politiske diskusjonene og bidra med ideer, løsninger og initiativer til å løse utfordringene verden står overfor.

Ungdomsorganisasjoner, nettverk og talspersoner for unge mennesker deltar på forumet og foreslår tiltak for å bedre inkludere unge mennesker i politikkutforming for medlemslandene. Resultatene fra Ungdomsforumet blir også fremhevet på HLPF som vanligvis arrangeres i etterkant av ECOSOC ungdomsforum. 

Spesielle kommisjoner for kvinner, menneskerettigheter, statistikk og urfolk

ECOSOCs arbeidsområde er for stort for ett enkelt organ. Rådet har derfor mange kommisjoner til å hjelpe seg.

Noen spesielle kommisjoner som har ansvar for, og gir råd til ECOSOC i særskilte saker er:

I tillegg er det fem regionale kommisjoner som er knyttet til økonomiske, sosiale- og miljøsaker i bestemte geografiske områder.

De to tematiske kommisjonene som er mest kjent for å sette saker på den internasjonale dagsorden er FNs kvinnekommisjon og Menneskerettighetskommisjonen.

Mens Kvinnekommisjonen siden 1946 har jobbet utrettelig for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske status, hadde Menneskerettighetskommisjonen ansvar for å meisle ut alle erklæringene og konvensjonene om menneskerettigheter som ble vedtatt av FN i årene opp til 2005.

I 2005 ble ECOSOCs Menneskerettighetskommisjon oppgradert til et eget Menneskerettighetsråd som siden har rapportert direkte til Generalforsamlingen.

I tillegg spiller spesielt statistikk-kommisjonen en viktig rolle. Statistikk-kommisjonen samler regelmessig inn opplysninger om sosial og økonomisk utvikling i ulike land og regioner, og er av helt avgjørende betydning når FN skal fastsette utviklingsmål for ulike levekårsindikatorer globalt og vurdere hvordan verden ligger an til å nå bærekraftsmålene.

Lær mer

Om ECOSOC på FNs egne sider

Temasider om fattigdom, utvikling og befolkning

FNs bærekraftsmål

Abonner på nyhetsbrev: