[[suggestion]]
Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)
Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC)
Dette bildet er fra ECOSOCs høynivåmøte om bærekraftig utvikling, juli 2016. Foto: UN Photo/Loey Felipe

Hva er ECOSOC?

I FN er alle de store hovedorganene definert i FN-pakten fra 1945. Det økonomiske og sosiale rådet (ECOSOC) er ikke så velkjent som Sikkerhetsrådet eller Generalforsamlingen, men er det organet som koordinerer alt FN gjør innen økonomiske og sosiale spørsmål. I tillegg er de knutepunkt for alle de ulike FN-organisasjonene. 

ECOSOCs arbeid spenner vidt. En hovedoppgave er å koordinere arbeidet til en lang rekke programmer, fond og særorganisasjoner som opererer med en stor grad av uavhengighet fra det sentrale FN. Dette er en svært utfordrende oppgave.

ECOSOC forbereder og organiserer store internasjonale konferanser innenfor økonomisk og sosial utvikling, og følger opp vedtak som er gjort ved disse konferansene. 

I tillegg anbefaler og setter de i gang en rekke aktiviteter knyttet til raskere økonomisk vekst i utviklingsland. De fremmer menneskerettigheter og beskyttelse av minoriteter. De oppmuntrer til internasjonalt samarbeid på områder som omfatter alt fra helsespørsmål til familieplanlegging, bærekraftig utvikling og kriminalitetsforebygging.

Den norske ambassadøren til FN-delegasjonen i New York, Mona Juul, er president i de økonomiske og sosiale rådet fra juli 2019 med ett års virkning. Vervet til Juul anses som svært viktig, særlig i tilknytning til Norges kandidatur til FNs sikkerhetsråd. Juul har gjennom vervet sitt stor påvirkningskraft inn i et av FNs hovedorganer, og kan dermed være delaktig i å sette dagsorden, samt skape gode diplomatiske forbindelser som vil være positivt i valget til Sikkerhetsrådet. 

Hvem er med i ECOSOC?

ECOSOC har 54 medlemmer som velges inn for treårsperioder. Vanligvis holdes det tre møter i året. I hovedmøtet inngår det en sesjon på høyt nivå, som betyr at ministre og toppembetsmenn møtes for å diskutere viktige økonomiske og sosiale spørsmål.

Norge sitter i ECOSOC i treårsperioden 2017-2019.

Når ECOSOC møtes, kan også resten av medlemslandene i FN delta, men det er kun de landene som er valgt inn i ECOSOC som kan avlegge stemme. Vedtak fattes enten ved konsensus (full enighet) eller alminnelig flertall.

Beslutningene i ECOSOC er ikke bindende for FNs medlemsland, og er derfor mest å betrakte som anbefalinger. Likevel kan mange av sakene som blir tatt opp i ECOSOC føre til at FN over tid vedtar mer forpliktende konvensjoner og avtaler.

Sammensetningen av land i ECOSOC blir bestemt ut i fra en regional fordelingsnøkkel. Det er vanlig at de faste medlemmene av FNs sikkerhetsråd (unntatt Kina) blir gjenvalgt til ECOSOC, og det samme er ofte tilfelle for noen andre større industriland.

Her er en liste over nåværende medlemmer i ECOSOC

Forum for oppfølging av FNs bærekraftsmål HLPF

FN etablerte et forum i 2017 som skal følge opp og overvåke alle landene sine forpliktelser til å følge opp FNs bærekraftsmål. Dette forumet heter "High Level Polical Forum on Sustainable Development" (HLPF)

Forumet møtes hvert år i ECOSOC og hvert fjerde år i Generalforsamlingen. Alle land kan rapportere inn til dette forumet hvordan de ligger an i å oppnå bærekraftsmålene og hva de vektlegger. 

Norge sine rapporter til HLPF

ECOSOC kobler FN med frivillige organisasjoner

ECOSOC er det organet i FN der frivillige organisasjoner (NGOer) har sin mest tydelige stemme. Mer enn 3 200 frivillige organisasjoner har såkalt konsultativ status til rådet. Det betyr at de frivillige organisasjonene kan sende medlemmer til ulike konferanser og møter for å observere, og de kan levere inn skriftlige råd og synspunkter innen sine arbeidsområder. Dette er et svært viktig bidrag til FNs arbeid fordi man da kan få andre synspunkter enn medlemslandenes delegasjoner har.    

Frivillige organisasjoner med konsultativ status må levere en rapport til FN hvert fjerde år der de beskriver hvordan de bidrar til å oppfylle FNs formål.

Spesielle kommisjoner for kvinner, menneskerettigheter, statistikk og urfolk

ECOSOCs arbeidsområde er for stort for ett enkelt organ. Rådet har derfor mange kommisjoner til å hjelpe seg.

Noen spesielle kommisjoner som har ansvar for, og gir råd til ECOSOC i særskilte saker er:

I tillegg er det fem regionale kommisjoner som er knyttet til økonomiske og sosiale saker i bestemte geografiske områder.

De to tematiske kommisjoner som er mest kjent for å sette saker på den internasjonale dagsorden er Kvinnekommisjonen og Menneskerettighetskommisjonen.

Mens Kvinnekommisjonen siden 1946 har jobbet utrettelig for å bedre kvinners sosiale, økonomiske og politiske status, hadde Menneskerettighetskommisjonen ansvar for å meisle ut alle erklæringene og konvensjonene om menneskerettigheter som ble vedtatt av FN i årene opp til 2005.

I 2005 ble ECOSOCs Menneskerettighetskommisjon oppgradert til et eget Menneskerettighetsråd som siden har rapportert direkte til Generalforsamlingen.

I tillegg spiller spesielt statistikk-kommisjonen en viktig rolle. Statistikk-kommisjonen samler regelmessig inn opplysninger om sosial og økonomisk utvikling i ulike land og regioner, og er av helt avgjørende betydning når FN skal fastsette utviklingsmål for ulike levekårsindikatorer globalt.

Blant de økonomiske kommisjonene har særlig kommisjonene for Latin-Amerika og Afrika satt spor etter seg. Disse leverte økonomiske analyser som i sin tid (1950 og 1960-tallet) fikk betydning for utviklingen av økonomiske strategier for utviklingsland.

Lær mer

Om ECOSOC på FNs egne sider

Temasider om fattigdom, utvikling og befolkning

FNs bærekraftsmål

Abonner på nyhetsbrev: